BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang32/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   46

Đơn vị tính: Lượt người

Phân theo lĩnh vực pháp luật, hình thức trợ giúp pháp lý

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo đối tượng được trợ giúp pháp lý

Nữ

Nam

Người nghèo

Người có công với cách mạng

Người già cô đơn không nơi nương tựa

Người khuyết tật

Trẻ em không nơi nương tựa

Người dân tộc thiểu số

Nạn nhân theo quy định của PL phòng, chống mua bán người

Người bị nhiễm HIV

Khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Phân theo lĩnh vực pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PL hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PL dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

PL hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

PL hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PL đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

PL lao động, việc làm, bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

PL ưu đãi người có công với CM và PL về chính sách ưu đãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Các lĩnh vực pháp luật khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tham gia tố tụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

- Bào chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đại diện ngoài tố tụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hòa giải trong trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hình thức trợ giúp pháp lý khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) cột 1............................

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày….. tháng…. năm…..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 24A/BTP/TGPL, 24B/BTP/TGPL, 24C/BTP/TGPL

SỐ LƯỢT NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ1. Nội dung

* Biểu số 24a/BTP/TGPL, 24b/BTP/TGPL, 24c/BTP/TGPL để thu thập thông tin về số lượt người được trợ giúp pháp lý. Người được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý.

* Người được trợ giúp pháp lý là người thuộc một trong các đối tượng sau:

- Người nghèo là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ;

- Người có công với cách mạng là người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

- Người già cô đơn, người khuyết tật và trẻ em không nơi nương tựa:

+ Người già được trợ giúp pháp lý là người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn, không có nơi nương tựa;

+ Người khuyết tật được trợ giúp pháp lý là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn; người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa.

+ Trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.

- Người dân tộc thiểu số thường xuyên sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người theo Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011.

- Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

* Dòng số 8 mục I cột A: Các lĩnh vực pháp luật khác là các lĩnh vực pháp luật liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Trong một kỳ báo cáo, một người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong 01 vụ việc thì tính là 01 lượt người, cùng một người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong 02 vụ việc khác nhau thì tính là 02 lượt người được trợ giúp pháp lý.

- Trong một kỳ báo cáo, nếu một người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí 02 lần trong 01 vụ việc thì chỉ tính là 01 lượt người được trợ giúp pháp lý.

- Nếu một người thuộc nhiều đối tượng trợ giúp pháp lý khác nhau thì chỉ thống kê theo đối tượng mà người được trợ giúp pháp lý có giấy tờ chứng minh và cung cấp đầu tiên để lưu trong hồ sơ. Ví dụ: một người được trợ giúp pháp lý vừa là người nghèo, vừa là người có công với cách mạng, khi làm đơn đề nghị trợ giúp pháp lý nếu họ xuất trình giấy tờ đầu tiên là Sổ hộ nghèo thì chỉ thống kê họ vào cột người nghèo, nếu họ xuất trình giấy tờ đầu tiên là giấy tờ về người có công với cách mạng thì thống kê họ vào cột người có công với cách mạng.

- Cột 1 = Cột (2 + 3) = Cột (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

* Tổng số người trong các mục I, II của cột A phải luôn luôn bằng nhau3. Nguồn số liệu

Biểu số 24a/BTP/TGPL: Từ sổ sách ghi chép ban đầu của Chi nhánh trợ giúp pháp lý và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh; Biểu số 24b/BTP/TGPL: Từ sổ sách ghi chép ban đầu của các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Biểu số 24c/BTP/TGPL: Tổng hợp từ Biểu số 24a/BTP/TGPL và Biểu số 24b/BTP/TGPL.

 


Biểu số: 25a/BTP/TGPL

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 08 tháng 5 hàng năm.

BC năm lần 1: ngày 08 tháng 11 hàng năm.

BC năm chính thức: ngày 20 tháng 01 năm sau.SỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo:..........(Từ ngày..... tháng...... năm......đến ngày...... tháng....... năm......)

Đơn vị báo cáo: Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố...

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp...


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương