BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 13G/BTP/HCTP/HT/KSKTtải về 4.3 Mb.
trang23/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 13G/BTP/HCTP/HT/KSKT

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI SỞ TƯ PHÁP1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình đăng ký khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Khai sinh: là số trường hợp được đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp.

- Khai tử: là số trường hợp được đăng ký khai tử tại Sở Tư pháp

- Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch.2. Phương pháp tính số liệu

* Mục I, II. Khai sinh, khai tử:

- Dòng 1 Cột A (Khai sinh: Chia theo quốc tịch của cha, mẹ) = Dòng 2 Cột A (Con có cha và mẹ là người nước ngoài) + Dòng 3

Cột A (Con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam).

- Dòng 4 Cột A (Khai tử) = Dòng 5 Cột A (Người nước ngoài) + Dòng 6 Cột A (Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).

- Cột 1 = Cột (2 + 3).

* Mục III. Kết hôn:

- Cột 1: Ghi tổng số cuộc đăng ký kết hôn trong kỳ báo cáo. Cột 1 = Cột (2+3+4+5)

- Cột 6 = Cột (7+8+9+10+11+12)

- Cột 7, 8, 9, 10, 11, 12: Trong cặp đăng ký kết hôn, nếu công dân nước ngoài mang quốc tịch/cư trú tại quốc gia/vùng lãnh thổ nào thì ghi vào cột tương ứng. Ví dụ: trong cặp đăng ký kết hôn, công dân nước ngoài mang quốc tịch Hoa kỳ (Hợp chủng quốc Hoa kỳ) thì ghi vào cột 7. (Trường hợp trong cặp đăng ký kết hôn cả 2 bên là công dân nước ngoài thì cần ghi chú rõ).

- Cột 12: quốc gia/vùng lãnh thổ khác: không thuộc vào các quốc gia/vùng lãnh thổ đã liệt kê ở cột 7,8,9,10,11.

- Cột 13 = 14+15

Lưu ý từ cột 13 đến cột 15 như sau: Trong cặp đăng ký kết hôn có công dân Việt Nam cư trú trong nước, nếu công dân Việt Nam là nam giới thì ghi vào cột 14, nếu công dân Việt Nam là nữ giới thì ghi vào cột 15.

3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu về việc đăng ký khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Biểu số: 14a/BTP/HCTP/HT/HTK

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC năm chính thức: ngày 20 tháng 01 năm sau.KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Năm)


(Từ ngày 01 tháng 01 năm..... đến ngày 31 tháng 12 năm....)

Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân xã/ phường//thị trấn.....

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp)…

Đơn vị tính: Trường hợp

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

A

(1)

I. Thay đổi, cải chính, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch

 

1. Thay đổi hộ tịch

 

2. Cải chính hộ tịch

 

3. Điều chỉnh hộ tịch

 

4. Bổ sung hộ tịch

 

II. Nhận cha, me, con

 

1. Cha, mẹ nhận con

 

2. Con chưa thành niên nhận cha, mẹ

 

3. Con đã thành niên nhận cha, mẹ

 

III. Giám hộ

 

1. Đăng ký giám hộ

 

2. Chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

 

IV. Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác

 

1. Xác định cha, mẹ, con

 

2. Ly hôn

 

3. Thay đổi quốc tịch

 

4. Hủy việc kết hôn trái pháp luật

 

5. Chấm dứt việc nuôi con nuôi

 

V. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nam

Nữ

1. Để kết hôn với công dân Việt Nam trong nước

 

 

2. Để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam

 

 

3. Để kết hôn với người nước ngoài ở cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

4. Sử dụng vào mục đích khác

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngày........ tháng........ năm.......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 14A/BTP/HCTP/HT/HTK

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình giải quyết các việc hộ tịch khác bao gồm: thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác tại UBND một xã/phường/thị trấn.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch: là số các trường hợp đã được thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, bổ sung hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Nhận cha, mẹ, con: là số các trường hợp đã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Giám hộ: là số các trường hợp đăng ký việc giám hộ, đăng ký việc chấm dứt, thay đổi việc giám hộ tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác: là số các trường hợp được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thuộc vào các trường hợp đã thống kê ở tiểu mục 1, 2, 3 trong mục V cột A biểu mẫu số 14a/BTP/HCTP/HT/HTK.

2. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu về việc thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác tại UBND cấp xã.

 

Biểu số: 14b/BTP/HCTP/HT/HTK

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 02 năm sauKẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Năm)


(Từ ngày 01 tháng 01 năm....... đến ngày 31 tháng 12 năm ......)

Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh.... (Phòng Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo: Sở pháp.....

I. CÁC VIỆC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN

Đơn vị tính: Trường hợp

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

A

(1)

1. Thay đổi hộ tịch

 

2. Cải chính hộ tịch

 

3. Điều chỉnh hộ tịch

 

4. Bổ sung hộ tịch

 

5. Xác định lại dân tộc

 

6. Xác định lại giới tính

 

7. Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

 

II. CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Đơn vị tính: Trường hợp

 

Thay đổi hộ tịch

Cải chính hộ tịch

Điều chỉnh hộ tịch

Bổ sung hộ tịch

Nhận cha, mẹ, con

Giám hộ

Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cha, mẹ nhận con

Con chưa thành niên nhận cha, mẹ

Con đã thành niên nhận cha, mẹ

Đăng ký việc giám hộ

Chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Xác định cha, mẹ, con

Thay đổi quốc tịch

Ly hôn

Hủy hôn nhân trái pháp luật

Chấm dứt việc nuôi con

Để kết hôn với người VN ở trong nước

Để KH với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của VN

Để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Sử dụng vào mục đích khác

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tên xã ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tên xã ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tên xã ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
i lập biu
(Ký và ghi rõ họ, tên)


N
i kim tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chc v)

Ngày... tháng… năm…
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 14B/BTP/HCTP/HT/HTK

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình đăng ký các việc hộ tịch khác bao gồm: các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch: là số các trường hợp đã được thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, bổ sung hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Xác định lại dân tộc: là các trường hợp đăng ký xác định lại dân tộc tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Xác định lại giới tính: là các trường hợp đăng ký xác định lại giới tính tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Nhận cha, mẹ, con: là số các trường hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Giám hộ: là số các trường hợp đăng ký việc giám hộ, đăng ký việc chấm dứt, thay đổi việc giám hộ tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác: là số các trường hợp ghi vào sổ hộ tịch việc xác định cha, mẹ, con; ly hôn; thay đổi quốc tịch; hủy hôn nhân trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi tại UBND xã, phường, thị trấn

- Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: là các trường hợp được cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cột 21: Mục đích xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thuộc các trường hợp đã liệt kê ở cột 15, 16, 17, 18, 19, 20 thì ghi vào cột 21

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Mục II: Dòng “Tên xã…” trong cột A: Lần lượt ghi tên của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện (liệt kê đầy đủ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn).3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, cấp lại bản chính Giấy khai sinh của Phòng Tư pháp huyện và tổng hợp từ biểu mẫu số 14a/BTP/HCTP/HT/HTK.

 

Biểu số: 14c/BTP/HCTP/HT/HTK

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 3 năm sau.KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Năm)


(Từ ngày 01 tháng 01 năm....... đến ngày 31 tháng 12 năm......)

Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp.....

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoch - Tài chính)


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương