BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang22/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   46

Đơn vị tính: Trường hợp

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo thời điểm đăng ký

Đăng ký lại

Nam

Nữ

Đúng hạn

Quá hạn

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. KHAI SINH

 

 

 

 

 

 

II. KHAI TỬ

 

 

 

 

 

 

III. KẾT HÔN

Đăng ký mới

Đăng ký lại

(1)

(2)

Số cuộc kết hôn

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 13D/BTP/HCTP/HT/KSKTKH KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện thực hiện biểu mẫu này báo cáo Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao tổng hợp gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung báo cáo Chính phủ theo quy định của pháp luật).

*. Giải thích thuật ngữ:

- Khai sinh: là số trường hợp được đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện.

- Khai tử: là số trường hợp được đăng ký khai tử tại Cơ quan đại diện

- Kết hôn: là số trường hợp được đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện

- Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn: Là việc sinh, tử, kết hôn đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, nay được đăng ký lại

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Tổng số trường hợp khai sinh, khai tử, kết hôn (Cột 1) là các trường hợp đã đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện (đăng ký sự kiện hộ tịch mới phát sinh trong kỳ báo cáo, không bao gồm số đăng ký lại tại cột 6)

* Mục I, II. Khai sinh, khai tử:

- Cột 1 = Cột (2+3) = Cột (4+5)

* Mục III. Kết hôn: Cột thứ nhất ghi tổng số việc đăng ký kết hôn mới phát sinh, Cột thứ hai ghi số việc đăng ký lại kết hôn trong kỳ báo cáo.

Chú ý:

* Cột 1 (Tổng số) là số trường hợp đăng ký sự kiện hộ tịch (sinh, tử, kết hôn) mới phát sinh trong kỳ báo cáo.

Cột “đăng ký lại” (tại cột 6 mục I, II và cột 2 mục III) là số liệu độc lập, nằm ngoài số liệu của cột 1. Số liệu của cột 1 + số liệu cột đăng ký lại = tổng số sự kiện hộ tịch (sinh, tử, kết hôn) đã đăng ký trong kỳ báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu về việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Cơ quan đại diện.

 

Biểu số: 13e/BTP/HCTP/HT/KSKTKH

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 3 năm sau.KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
(Năm)


(Từ ngày 01 tháng 01 năm….... đến ngày 31 tháng 12 năm.......)

Đơn vị báo cáo: Bộ Ngoại giao

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Trường hợp

 

KHAI SINH

KHAI TỬ

KẾT HÔN

Tổng số

Theo giới tính

Theo thời điểm đăng ký

Đăng ký lại

Tổng số

Theo giới tính

Theo thời điểm đăng ký

Đăng ký lại

Đăng ký mới

Đăng ký lại

Nam

Nữ

Đúng hạn

Quá hạn

Nam

Nữ

Đúng hạn

Quá hạn

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng số tại các cơ quan đại diện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cơ quan đại diện tại...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cơ quan đại diện tại...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cơ quan đại diện tại...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 


N
i lập biu
(Ký và ghi rõ họ, tên)


N
i kim tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chc v)

Ngày... tháng… năm…
BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 13E/BTP/HCTP/HT/KSKTKH

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN1. Nội dung

*. Phản ánh số liệu đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại tất cả các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong kỳ báo cáo (Bộ Ngoại giao tổng hợp số liệu từ báo cáo của các Cơ quan đại diện và gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung báo cáo Chính phủ theo quy định của pháp luật)

*. Giải thích thuật ngữ:

- Khai sinh: là số trường hợp được đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện.

- Khai tử: là số trường hợp được đăng ký khai tử tại Cơ quan đại diện

- Kết hôn: là số trường hợp được đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện

- Kỳ kết hôn lần đầu là các trường hợp đăng ký kết hôn mới phát sinh

- Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn: Là việc sinh, tử, kết hôn đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, nay được đăng ký lại.2. Phương pháp tính và ghi biểu

- Tổng số trường hợp khai sinh (Cột 1), khai tử (Cột 7) là các trường hợp đã đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại Cơ quan đại diện (đăng ký sự kiện hộ tịch mới phát sinh trong kỳ báo cáo, không bao gồm số đăng ký lại tại cột 6, cột 12)

- Cột A ghi tổng số và lần lượt tên các cơ quan đại diện có số liệu đăng ký.

- Cột 1 = Cột (2 + 3) = Cột (4 + 5).

- Cột 7 = Cột (8 + 9) = Cột (10 + 11)

Chú ý:

Cột 1, 7, 13 là số trường hợp đăng ký sự kiện hộ tịch (sinh, tử, kết hôn) mới phát sinh trong kỳ báo cáo.

Cột “Đăng ký lại” (tại cột 6, 12, 14 là số liệu độc lập, nằm ngoài số liệu của Cột 1, 7, 13. Số liệu của cột 1, 7, 13 + cột “Đăng ký lại” = tổng số sự kiện hộ tịch (sinh, tử, kết hôn) đã đăng ký trong kỳ báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Được tổng hợp từ biểu 13d/BTP/HCTP/HT/KSKTK

 

Biểu số: 13g/BTP/HCTP/HT/KSKTKH

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 02 tháng 6 hàng năm.

BC năm đợt 1: ngày 02 tháng 12 hàng năm.

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 3 năm sau.KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI SỞ TƯ PHÁP
(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo:.............(Từ ngày......tháng......năm...... đến ngày.......tháng.......năm......)

Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp....

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Trường hợp

 

Tổng số

Chia theo giới tính

Nam

Nữ

A

1

2

3

I. KHAI SINH (Chia theo quốc tịch của cha, mẹ)

 

 

 

1. Con có cha và mẹ là người nước ngoài

 

 

 

2. Con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam

 

 

 

II. KHAI TỬ

 

 

 

1. Người nước ngoài

 

 

 

2. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

 

 

III. KẾT HÔN

Số cuộc kết hôn chia theo đối tượng kết hôn (Cặp)

Số người kết hôn chia theo quốc gia/vùng lãnh thổ của công dân nước ngoài mang quốc tịch/cư trú (Người)

Số người kết hôn chia theo giới tính công dân VN cư trú trong nước (Người)

Tổng số

Công dân VN cư trú ở trong nước với người nước ngoài

Công dân VN cư trú ở trong nước với công dân VN định cư ở nước ngoài

Công dân VN định cư ở nước ngoài với nhau

Người nước ngoài với người nước ngoài

Tổng số

Hoa kỳ

Canađa

Trung Quốc (Đại lục)

Trung Quốc (Đài Loan)

Hàn Quốc

Quốc gia/ vùng lãnh thổ khác

Tổng số

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng s ưc tính 02 tháng cui trong kỳ báo cáo (đối vi báo cáo 6 tháng và báo cáo năm đt 1):

- Mục I: Cột 1...................

- Mục II: Cột 1..................

- Mục III: Cột 1.................

 N
i lập biu
(Ký và ghi rõ họ, tên)


N
i kim tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chc v)

Ngày… tháng… năm…
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương