BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang18/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   46

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 2:.............................; Cột 3:...............................; Cột 11:..................................

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày...... tháng... năm.......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 11c/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng nămBáo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN
(Năm)


(Từ ngày...... tháng..... năm...... đến ngày..... tháng...... năm........ )

- Đơn vị báo cáo: UBND huyện/ quận/thị xã/ thành phố (thuộc tỉnh)......... (Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo o: Sở Tư pháp.................

 

 

Số thôn, tổ dân phố và tương đương (Thôn, t)

Số tổ hòa giải (tổ)

Hòa giải viên (người)

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo dân tộc

Chia theo trình độ chuyên môn

Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Chuyên môn Luật

Khác

Chưa qua đào tạo

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 2:.............................; Cột 3:...............................; Cột 11:..................................

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày...... tháng... năm.......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 11d/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng nămBáo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Năm)


(Từ ngày...... tháng..... năm...... đến ngày..... tháng...... năm........)

- Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp

- Đơn vị nhận báo o: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

 

 

Số thôn, tổ dân phố và tương đương (Thôn, t)

Số tổ hòa giải (tổ)

Hòa giải viên (người)

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo dân tộc

Chia theo trình độ chuyên môn

Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Chuyên môn Luật

Khác

Chưa qua đào tạo

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 2:.............................; Cột 3:...............................; Cột 11:..................................

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày...... tháng... năm.......
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 11A/BTP/PBGDPL/HGCS, 11B/BTP/PBGDPL/HGCS, 11C/BTP/PBGDPL/HGCS, 11D/BTP/PBGDPL/HGCS (TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ)

1. Giải thích thuật ngữ

- Tổ hòa giải ở cơ sở là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn.

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

2.1. Phương pháp tính và cách ghi biểu đối với Biểu số 11a/BTP/PBGDPL/HGCS

- Cột 1 = Cột (2+3) = Cột (4 + 5) = Cột (6+7+8)

- Cột 6: Ghi số Hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật. Trường hợp Hòa giải viên vừa có trình độ chuyên môn Luật vừa có trình độ chuyên môn khác thì chỉ thống kê vào cột có trình độ chuyên môn Luật

- Cột 7: Ghi số hòa giải viên có trình độ chuyên môn nhưng không phải là chuyên môn Luật.

- Cột 8: Ghi số hòa giải viên chưa qua đào tạo, chưa có trình độ chuyên môn.

- Cột 9: Ghi số hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật trong kỳ báo cáo.2.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu đối với Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS, 11c/BTP/PBGDPL/HGCS và 11d/BTP/PBGDPL/HGCS

- Cột A Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số trên địa bàn xã và lần lượt tên từng tổ hòa giải trên địa bàn xã.

- Cột 1, 2 Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS : Các ô được đánh dấu “-” là không có hiện tượng (số liệu) phát sinh.

- Cột A Biểu số 11c/BTP/PBGDPL/HGCS: Dòng “Tên xã...: Lần lượt ghi tên của xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (liệt kê đầy đủ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn).

- Cột A Biểu số 11d/BTP/PBGDPL/HGCS: Dòng Tên huyn...”: Lần lượt ghi tên của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh, thành phố (liệt kê đầy đủ các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn).

- Cột 3 = Cột (4 +5) = Cột (6 + 7) = Cột (8 + 9+10)

- Cột 8: Ghi số Hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật. Trường hợp Hòa giải viên vừa có trình độ chuyên môn Luật vừa có trình độ chuyên môn khác thì chỉ thống kê vào cột có trình độ chuyên môn Luật

- Cột 9: Ghi số hòa giải viên có trình độ chuyên môn nhưng không phải là chuyên môn Luật.

- Cột 10: Ghi số hòa giải viên chưa qua đào tạo, chưa có trình độ chuyên môn.

- Cột 11: Ghi số hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật trong kỳ báo cáo.3. Nguồn số liệu

- Biểu số 11a/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu từ các Tổ hòa giải trên địa bàn xã.

- Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu số 11a/BTP/PBGDPL/HGCS của các Tổ hòa giải.

- Biểu số 11c/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND cấp xã.

- Biểu số 11d/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu số 11c/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND cấp huyện.

 


Biểu số: 12a/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 05 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 05 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 01 năm sauKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
(6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:............

(Từ ngày...... tháng..... năm...... đến ngày..... tháng...... năm........)


- Đơn vị báo cáo: Tổ hòa giải

- Đơn vị nhận báo o: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...

Đơn vị tính: vụ việc

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo phạm vi hòa giải

Chia theo kết quả hòa giải

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc hòa giải không thành

Số vụ việc chưa giải quyết

Số vụ việc đang giải quyết

Tổng số

Chia ra

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1:

Cột 5:........................

 

 

Ngày........ tháng........ năm.......
TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 12b/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sauKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN XÃ
(6 tháng, năm)


Kỳ báo cáo:............

(Từ ngày...... tháng..... năm...... đến ngày..... tháng...... năm........ )

- Đơn vị báo cáo: UBND xã/phường/thị trấn...

- Đơn vị nhận báo o: UBND huyện/quận/thị xã/ thành phố (thuộc tỉnh)........... (Phòng Tư pháp)


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương