BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang11/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   46

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) của Phần I:

- Mục I: Cột 1.........................; Cột 2.........................

- Mục II: Cột 1.........................; Cột 2.........................

Phần II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH TTHC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị thực hiện

Tổng số

Phân loại theo tên văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Phân loại về nội dung

Quyết định của UBND

Chỉ thị của UBND

Số TTHC dự kiến/ được quy định mới

Số TTHC dự kiến/ được sửa đổi, bổ sung

Số TTHC dự kiến/ được bãi bỏ, hủy bỏ

Số TTHC

Số VBQPPL

Số TTHC

Số VBQPPL

Số TTHC

Số VBQPPL

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Kết quả đánh giá tác động TTHC trong Dự thảo VBQPPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Số VBQPPL có quy định về TTHC được ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

UBND tỉnh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

UBND tỉnh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

UBND tỉnh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) của Phần II:

- Mục I: Cột 1.........................; Cột 2.........................

- Mục II: Cột 1........................; Cột 2.........................

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày...... tháng... năm.......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 06A/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nội dung

Tổng hợp kết quả đánh giá tác động quy định TTHC và ban hành văn bản QPPL có quy định về TTHC của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

- Cột A: Liệt kê tên Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đánh giá tác động về TTHC và ban hành văn bản QPPL có quy định về TTHC.

- Cột 1 phần I = Cột (3+5+7+9+11) = Cột (13+14+15).

- Cột 2 phần I = Cột (4+6+8+10+12).

- Cột 1 phần II = Cột (3+5) = Cột (7+8+9).

- Cột 2 phần II = Cột (4+6).3. Nguồn số liệu: Từ số liệu báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 


Biểu số 06b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 14 tháng 6 hằng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 14 tháng 12 hằng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 25 tháng 3 năm sauKẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo:............(Từ ngày....... tháng...... năm....... đến ngày....... tháng...... năm.......)

Đơn vị báo cáo: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Thủ tục hành chính (TTHC), văn bản

I. KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI BỘ TƯ PHÁP

Tổng số

Phân loại theo tên văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Luật

Pháp lệnh

Nghị định

QĐTTg

Thông tư, TTLT

Số lượng TTHC

Số lượng VBQPPL

Số lượng TTHC

Số lượng VBQPPL

Số lượng TTHC

Số lượng VBQPPL

Số lượng TTHC

Số lượng VBQPPL

Số lượng TTHC

Số lượng VBQPPL

Số lượng TTHC

Số lượng VBQPPL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) của mục II:

Cột 1......................... Cột 2.........................

II. KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH TTHC TẠI BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

Đơn vị thực hiện

Tổng số

Phân loại theo tên VBQPPL

Dự thảo Thông tư

Dự thảo TT liên tịch

Số TTHC

Số VBQPPL

Số TTHC

Số VB QPPL

Số TTHC

Số VB QPPL

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

1

Bộ...

 

 

 

 

 

 

2

Bộ...

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) của mục II:

Cột 1.........................; Cột 2.........................

III. KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH TTHC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị thực hiện

Tổng số

Phân loại theo tên VBQPPL

Quyết định của UBND

Chỉ chị của UBND

Số TTHC

Số VB QPPL

Số TTHC

Số VB QPPL

Số TTHC

Số VB QPPL

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

1

UBND tỉnh...

 

 

 

 

 

 

2

UBND tỉnh...

 

 

 

 

 

 

3

UBND tỉnh…

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương