BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 27.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích27.13 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP

thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTP

ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi là Chỉ thị số 47-CT/TW, Quyết định số 1635/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháythực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra tại Chỉ thị số 47-CT/TW, Quyết định số 1635/QĐ-TTg; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây gọi là PCCC và CNCH).

2. Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp tham giađối với công tác PCCC và CNCH; Nâng cao kiến thức về các biện pháp cơ bản PCCC cho cán bộ đội viên Đội PCCC và đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

3. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, từng bước kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; không để xảy ra sự cố cháy nổ tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp; đảm bảo an toàn tài sản của nhà nước, tài sản của cá nhân công chức, viên chức và người lao động.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác PCCC và CNCH

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 47-CT/TW, Quyết định số 1635/QĐ-TTg; yêu cầu cam kết thực hiện đúng các quy định về phòng, chống cháy, nổ tại phòng, bannơi làm việc.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

Thời gian thực hiện: Quý I hàng nămThường xuyên.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

- 2.1. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Bộ.

Đơn vị chủ trì: Đội PCCC Bộ Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thànhthực hiện: Thường xuyên.- 2.2. Hàng năm, Ttổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, đội viên Đội PCCC, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Cảnh sát PCCC thành phố Hà NộiCác đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian hoàn thành: Quý II hàng năm.3. Tập trung xây dựng phong trào ...toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

- 3.1. Định kỳ kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thuộc Bộ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các quy định về phòng cháy của cơ quan; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những đơn vị, cá nhân chấp hành không nghiêm quy định về PCCC.

- 3.2. Kết hợp các biện pháp thực hành tiết kiệm điện năng với công tác PCCC như kiểm tra tắt các thiết bị điện khi có người trong phòng làm việc, quản lý chặt chẽ về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt trong cơ quan.

Đơn vị chủ trì: Đội PCCC Bộ Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thànhthực hiện: Thường xuyên..4. Nâng cao hiệu lực quản lý về PCCC

- 4.1. Trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển của Bộ, ngành, phải bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác PCCC và CNCH; đồng bộ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành với quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian hoàn thànhthực hiện: Theo quy địnhthời gian của các quy hoạch, kế hoạch.- 4.2. Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ thống kê, báo cáo về PCCC.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.- 4.3. Kinh phí bảo đảm các hoạt động PCCC tại cơ quan Bộ Tư pháp được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thời gian hoàn thànhthực hiện: Theo quy địnhHàng năm.5. Nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH của Ban Chỉ đạo PCCC, Đội PCCC Bộ Tư pháp

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác PCCC.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phPCCCòng cháy và chữa cháy theo quy định.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; sắp xếp, tạo điều kiện về thời gian, bố trí công việc và cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đội viên Đội PCCC cơ sở tham dự đầy đủ lớp bồi dưỡng, lớp tuyên truyền kiến thức cơ bản về PCCC và thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ Đội PCCC.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nội dung trong Kế hoạch này cho phù hợp, các đơn vị chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởngLãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> VanBanLayYKien -> Attachments -> 204
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
204 -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỤc kiểm tra vbqppl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỤm thi đua số I số: /kh-ctđi dự thảO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương