Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 27.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích27.93 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 983/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 15 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 66/TTr-STP ngày 07/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012 (có Chương trình kèm theo).

Điều 2.

1. Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

2. Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA UBND TỈNH NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND

ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan

soạn thảo

Cơ quan

phối hợp

Thời điểm

ban hành

01

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2012

02

Quyết định

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài Chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2012

03


Quyết định

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

III/ 2012


04


Quyết định

Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND
Sở Tư pháp


Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xãQuý

III/ 2012


05


Quyết định

Bãi bỏ một số quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi theo Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh
Sở Tư pháp


Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xãQuý

III/ 2012
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương