BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.7 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

BỘ QUỐC PHÒNG
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 121/2012/TT-BQP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012


THÔNG TƯ

BAN HÀNH QCVN 01:2012/BQP, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng:

QCVN 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục TC ĐL CL – Bộ KH và CN;
- Bộ Tổng Tham mưu;
- Cục TC-ĐL-CL;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Kỹ thuật;
- Tổng cục Chính trị;
- Binh chủng Công binh;
- Công báo Chính phủ;
- Lưu: VT, H15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Trương Quang Khánh


QCVN 01:2012/BQP

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔNational technical regulation on mine action
MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ

2.1. Điều tra và khảo sát

2.2. An toàn

2.3. Chuẩn bị và tiến hành RPBM

2.4. Tiêu hủy bom mìn, vật nổ thu hồi

2.5. Nghiệm thu và bàn giao

2.6. Hỗ trợ y tế

2.7. Điều tra sự cố bom mìn

3. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục
LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 01:2012/BQP do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ - Bộ Tư lệnh Công binh biên soạn; Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔNational technical regulation on mine action

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với quá trình rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) sau chiến tranh và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.1.2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến RPBM trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn này.1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1.3.1. Điều tra

Hoạt động liên quan đến việc thu thập, phân tích và đánh giá các thông tin về bom mìn, vật nổ và diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ trong một khu vực nhất định.1.3.2. Giấy phép hành nghề

Giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước về RPBM (hoặc cơ quan được ủy quyền) cấp cho tổ chức RPBM nhằm công nhận tổ chức đó có thể tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực RPBM.1.3.3. Khảo sát

Hoạt động can thiệp chi tiết bằng các thiết bị kiểm tra và RPBM trên một phần của khu vực được xác nhận có khả năng ô nhiễm sau khi điều tra.1.3.4. Khu vực bị ô nhiễm

Thuật ngữ chung dùng để chỉ một khu vực phát hiện có bom mìn, vật nổ.

1.3.5. Phương án ứng phó tai nạn

Kế hoạch được lập thành văn bản cho mỗi công trường thi công RPBM, chi tiết hóa quy trình phải tuân thủ để di chuyển nạn nhân từ hiện trường tai nạn đến cơ sở phẫu thuật hoặc điều trị y tế phù hợp.1.3.6. Rà phá bom mìn, vật nổ

Hành động làm sạch khu vực bị ô nhiễm bằng việc dò tìm, xử lý (di dời hoặc phá hủy) tất cả các loại bom mìn, vật nổ trong khu vực.

1.3.7. Sự cố bom mìn

Một sự việc làm phát sinh tai nạn trong quá trình RPBM tại công trường RPBM.

1.3.8. Tín hiệu

Tất cả các loại vật thể nhiễm từ (hoặc không nhiễm từ) nằm trong đất hoặc dưới nước gồm sắt, thép, mảnh bom mìn, đạn và các loại bom mìn, vật nổ mà con người hoặc các loại máy dò đang dùng hiện nay có thể phát hiện được.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ

2.1. Điều tra và khảo sát2.1.1. Điều tra có thể được thực hiện từ các nguồn khác nhau gồm: Thu thập thông tin từ hồ sơ lưu trữ; từ người dân địa phương, lực lượng quân sự, công an, các vụ tai nạn, sự cố, hoặc những dấu hiệu khác của bom mìn, vật nổ nhằm các mục đích chủ yếu sau: Khẳng định có sự ô nhiễm của bom mìn, vật nổ cần được rà phá; đưa ra quyết định về việc làm sạch bom, mìn giải phóng đất đai; giúp cho người dân địa phương yên tâm khi sử dụng đất đai mà không cần phải tiến hành rà phá toàn bộ khu đất.

2.1.2. Nội dung của công tác điều tra:

2.1.2.1. Khai thác cơ sở dữ liệu về chiến tranh hiện có: Bản đồ về các trận đánh, các trận ném bom, hồ sơ bố trí các bãi mìn;

2.1.2.2. Phỏng vấn nhân chứng đối với: Người cao tuổi với thời gian sống ở địa phương lâu nhất; có trí nhớ tốt và nắm được nhiều thông tin về những sự kiện đã từng xảy ra trong thời kỳ chiến tranh tại địa phương; có kiến thức và hiểu biết tường tận về tình hình sử dụng đất đai tại địa phương; là người tích cực trong mọi hoạt động của cộng đồng; là những người am hiểu về tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại địa phương;

2.1.2.3. Phỏng vấn lãnh đạo chính quyền: Nhằm thu thập các tài liệu, hồ sơ lưu trữ của chính quyền, phỏng vấn những người am hiểu và nắm chắc mọi thông tin về tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ của địa phương. Quá trình phỏng vấn ít nhất từ 5 cán bộ trở lên, thành phần có thể gồm: 01 cán bộ lãnh đạo đại diện Ủy ban nhân dân hoặc Hội đồng nhân dân, 01 Xã đội trưởng, 01 Trưởng công an xã, 01 cán bộ địa chính và 01 cán bộ thống kê của Văn phòng Ủy ban nhân dân;

2.1.2.4. Đo vẽ sơ đồ khu vực khảo sát, đánh dấu vị trí bom mìn, vật nổ vào bản đồ. Tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1:5000.

2.1.3. Những thông tin thu thập trong điều tra gồm: Hồ sơ bố trí bãi mìn; vị trí bị bắn phá và giao tranh trên mặt đất; vị trí là căn cứ, kho tàng quân sự trước đây; những khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ; những điểm mà mọi người đã nhìn thấy hoặc gặp bom mìn, vật nổ; những khu vực đã được RPBM.

2.1.4. Quy định các tiêu chí điều tra để đánh giá xác định khu vực không có khả năng bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ:

2.1.4.1. Không có bằng chứng về các cuộc xung đột vũ trang trong khu vực;

2.1.4.2. Không có lý do mang tính chiến thuật rõ ràng để sử dụng bom mìn, vật nổ trong khu vực;

2.1.4.3. Đất đã được sử dụng bởi người dân trong một thời gian nhất định mà không có bằng chứng về bom mìn, vật nổ;

2.1.4.4. Không có tai nạn bom mìn, vật nổ trong khu vực;

2.1.4.5. Nếu khu vực điều tra đáp ứng được tất cả các tiêu chí từ 2.1.4.1 đến 2.1.4.4 thì có thể ra quyết định giải phóng đất đai mà không cần phải tiến hành khảo sát và rà phá. Đánh giá và ra quyết định dựa trên bằng chứng quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này;

2.1.4.6. Nếu khu vực điều tra không đáp ứng các tiêu chí trên phải tiếp tục khảo sát để xác định.

2.1.5. Nội dung của công tác khảo sát gồm: Chọn vị trí khảo sát; khảo sát thực tế; bàn giao vị trí khảo sát cho địa phương quản lý.

2.1.6. Vị trí khảo sát được chọn dựa trên cơ sở phân tích những thông tin sau: Thuộc khu vực bị ô nhiễm đánh dấu trên bản đồ sau khi điều tra; đặc điểm của khu vực bị ô nhiễm; các khu vực có giá trị lớn về phát triển kinh tế xã hội của địa phương; mang tính chất đại diện cho một khu vực bị ô nhiễm. Không khảo sát trên các khu vực đất xây dựng, đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm.

2.1.7. Các vị trí được chọn phải được đánh dấu để tiến hành khảo sát thực tế. Diện tích tiến hành khảo sát tối thiểu phải bằng 1 % tổng diện tích khu vực. Mọi thông tin trong quá trình khảo sát được ghi chi tiết trong biên bản bàn giao điểm khảo sát. Các điểm khảo sát sẽ được hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để xác định tọa độ và ghi tọa độ này lên bản đồ và biên bản bàn giao. Các vị trí khảo sát và biên bản này được cán bộ điều tra, khảo sát chuyển trực tiếp cho đại diện chính quyền địa phương và cơ quan quản lý Nhà nước về RPBM.

2.1.8. Những thông tin thu thập trong khảo sát gồm: Xác định mật độ tín hiệu toàn khu vực bằng cách tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ theo đúng trình tự và nội dung tương ứng được quy định từ 2.3.6 đến 2.3.8; xác định cấp rừng, địa hình, cấp đất, độ nhiễm từ của đất, thời tiết, khí hậu, thủy văn; tình hình an ninh - chính trị, tình hình dân cư khu vực, vị trí trú quân dự kiến khi tiến hành RPBM. Bảng phân loại cấp rừng phát quang và cấp đất đào được nêu trong Phụ lục B và Phụ lục C.

2.1.9. Trang thiết bị sử dụng trong điều tra, khảo sát phải do cơ quan chức năng kiểm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về tính năng kỹ thuật và được phép sử dụng, gồm: Thuốn; máy dò mìn (máy dò nông); máy dò bom (máy dò sâu).

2.1.10. Nhân lực của đội điều tra, khảo sát được kiểm tra sức khỏe theo quy định tại 2.6.3. Được huấn luyện, đào tạo thành thạo về chuyên môn kỹ thuật; nắm chắc về tính năng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại bom mìn, vật nổ thông thường; nắm chắc về quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn trong RPBM, có kinh nghiệm và được công nhận để triển khai hoạt động RPBM.

2.1.11. Một đội điều tra, khảo sát được biên chế cụ thể:

2.1.11.1. Về lực lượng gồm: 01 đội trưởng, 01 đội phó, 01 nhân viên y tế có trình độ sơ cấp trở lên và 10 nhân viên thực hiện các nhiệm vụ.2.1.11.2. Về trang bị gồm: 01 xe ô tô tải loại 2,5 tấn, 01 máy định vị vệ tinh GPS, 01 túi cứu thương đồng bộ trang thiết bị y tế, 01 máy dò sâu, 02 máy dò nông, 01 bộ dụng cụ dò gỡ thủ công, 01 bộ dụng cụ đo vẽ và bản đồ khu vực triển khai.

2.1.12. Các bước triển khai gồm: Gửi các thông báo, công văn, văn bản có liên quan được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đến các địa phương nằm trong kế hoạch điều tra, khảo sát thuộc dự án đã được phê chuẩn; liên hệ với chính quyền địa phương và thông báo kế hoạch, thời gian thực hiện công việc điều tra, khảo sát trong khu vực; hiệp đồng bảo đảm về thời gian, địa điểm, lực lượng, trang bị tổ chức triển khai điều tra, khảo sát theo dự kiến.

2.1.13. Kết thúc điều tra, khảo sát phải thực hiện báo cáo kết quả về Cơ quan quản lý Nhà nước về RPBM. Nội dung báo cáo phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau: Phương pháp lựa chọn điểm điều tra, khảo sát; địa danh và đơn vị cơ sở quản lý, sử dụng khu vực được tiến hành khảo sát; diện tích khảo sát; thời gian tiến hành điều tra, khảo sát; tọa độ trung tâm điểm tiến hành khảo sát bằng GPS; đánh giá về tính chất ô nhiễm của khu vực đã điều tra, khảo sát trước đây; đặc điểm địa hình và tự nhiên của khu vực tiến hành điều tra, khảo sát; chủng loại, tình trạng, số lượng, độ sâu của bom, mìn thu được; sơ đồ khu vực tiến hành điều tra, khảo sát, tọa độ các tín hiệu là bom mìn, vật nổ hoặc tín hiệu nghi ngờ khác; dự kiến mục đích sử dụng các khu vực được điều tra, khảo sát của địa phương.

2.2. An toàn

2.2.1. Các tổ chức khi thi công RPBM phải áp dụng đầy đủ những yêu cầu kỹ thuật về an toàn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cũng như an toàn cho việc sử dụng sau này.

2.2.2. Các yêu cầu bao gồm: Yêu cầu về nhân lực; yêu cầu về trang thiết bị và yêu cầu về tổ chức thực hiện.

2.2.3. Lực lượng làm công tác dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ phải là lực lượng chuyên trách, được đào tạo cơ bản, có chứng chỉ chuyên môn và được kiểm tra sức khỏe theo quy định tại 2.6.3; chỉ huy các tổ chức thi công RPBM, chỉ huy công trường, đội trưởng, cán bộ chuyên trách về an toàn, nhân viên kỹ thuật phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, quy tắc quy định về công tác an toàn.

2.2.4. Tổ chức RPBM khi thi công phải có đầy đủ trang thiết bị dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ; trang bị bảo đảm an toàn cho người và thiết bị; xe cứu thương, xe vận chuyển người, trang bị, xe vận chuyển bom mìn vật nổ đi hủy (nếu có); hệ thống thông tin liên lạc.

2.2.5. Khi khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công dò tìm xử lý bom mìn vật nổ phải có đầy đủ các yêu cầu đảm bảo về an toàn.

2.2.6. Khi lập phương án tổ chức thi công và kế hoạch thi công phải có các biện pháp, công tác tổ chức thực hiện, công tác đảm bảo an toàn cho người và trang bị.

2.2.7. Khi triển khai thực hiện, lực lượng tham gia RPBM phải được phổ biến kế hoạch, quán triệt các quy trình, quy định và huấn luyện bổ sung.

2.2.8. Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy trình, quy định, quy tắc an toàn.

2.2.9. Mọi hạng mục công việc trong quá trình RPBM đều phải được tiến hành trên cơ sở phương án thi công và kế hoạch thi công đã được duyệt, các bước triển khai phải được tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất theo đúng trình tự, đúng quy trình. Trong quá trình tổ chức thi công nghiêm cấm tự động thay đổi quy trình kỹ thuật. Khi cần thay đổi một số bước trong quy trình đã được duyệt phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

2.2.10. Tổ chức khi thi công RPBM các công trình, dự án phải: Có giấy phép hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp, có đủ điều kiện năng lực, nhân sự và các trang thiết bị cần thiết cho công tác RPBM; có hợp đồng với Chủ đầu tư về việc RPBM thông qua lựa chọn theo quy định hiện hành (đấu thầu hoặc chỉ định thầu); phải có phương án kỹ thuật thi công dò tìm xử lý bom mìn vật nổ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có kế hoạch và tiến độ thi công chi tiết được cơ quan cấp trên trực tiếp phê duyệt; có các biện pháp, tổ chức thực hiện, tổ chức theo dõi giám sát bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình thi công.

2.2.11. Tổ chức RPBM khi thi công phải có đầy đủ các công trình phụ trợ: Nhà làm việc, nhà ở, Các trang bị đảm bảo phục vụ sinh hoạt hỗ trợ y tế; khu vực trực cấp cứu y tế, kho tạm, nơi lưu giữ bom mìn, vật nổ thu gom trước khi tiêu hủy; khu vực hủy bom mìn, vật nổ (nếu có); hệ thống đánh dấu, chỉ dẫn khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

2.2.12. Các yêu cầu khi thực hiện rà phá bom mìn trên cạn gồm:

2.2.12.1. Khi thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng phải thực hiện theo 2.3.6.2;

2.2.12.2. Trước mỗi ca làm việc, các nhân viên kỹ thuật phải làm công tác kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật của các loại trang thiết bị theo yêu cầu.

2.2.12.3. Người thực hiện công việc RPBM:

- Là nhân viên chuyên môn kỹ thuật, được trang bị đầy đủ thiết bị dò tìm, các trang bị bảo vệ an toàn trong quá trình làm việc theo quy định;

- Thực hiện công việc theo đúng trình tự, nội dung quy định tại 2.3.6.3; 2.3.6.5 và 2.3.6.7, tuyệt đối không được làm ẩu, làm tắt các bước trong quá trình dò tìm;

- Không được hút thuốc, uống các đồ uống có chất kích thích trong khu vực RPBM.

2.2.12.4. Xung quanh khu vực công trường phải cắm cờ, biển báo và bố trí cảnh giới cấm người, các phương tiện không có nhiệm vụ ra vào công trường.

2.2.12.5. Người thực hiện công việc RPBM chỉ đi lại trong khu vực đã được phân công, nghiêm cấm tùy tiện đi lại tự do trong khu vực thi công.

2.2.12.6. Các vị trí có bom mìn vật nổ phải được cắm cờ có biển báo và chỉ có người làm nhiệm vụ xử lý mới được vào khi được chỉ huy công trường giao nhiệm vụ.

2.2.12.7. Mỗi ca làm việc liên tục tổng cộng là 6 giờ, một người sử dụng máy dò bom mìn không được làm việc 2 ca liên tục trong một ngày; nhân viên phải được bố trí nghỉ ngơi giữa giờ.

2.2.12.8. Người thực hiện công việc xử lý tín hiệu phải là nhân viên kỹ thuật xử lý, được trang bị đầy đủ các thiết bị xử lý, trang bị bảo vệ an toàn và thực hiện đúng trình tự, nội dung quy định tại 2.3.6.4; 2.3.6.6; 2.3.6.8 và 2.3.6.9.

2.2.12.9. Dụng cụ xử lý tín hiệu phải đầy đủ về số lượng và chất lượng, các dụng cụ xử lý không được nhiễm từ.

2.2.12.10. Tháo gỡ bom mìn, vật nổ bằng thủ công hoặc tháo gỡ bằng các thiết bị chuyên dụng phải tuân theo quy định tại 2.4 của Quy chuẩn này và chỉ được tiến hành khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Các loại bom mìn, vật nổ không tháo gỡ được thì hủy tại chỗ (nếu điều kiện cho phép).

2.2.12.11. Khi thu gom, phân loại và vận chuyển bom mìn, vật nổ dò tìm được phải thực hiện theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương, và:

- Chỉ thu gom, vận chuyển các loại bom mìn, vật nổ bảo đảm an toàn trong quá trình thu gom, vận chuyển. Trường hợp có các loại bom mìn, vật nổ không an toàn trong vận chuyển nhưng không thể phá hủy tại chỗ phải xin chỉ thị và được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền mới được tổ chức vận chuyển đi hủy sau khi đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt về đảm bảo an toàn;

- Không được mang các loại bom mìn vật nổ thu gom được trong khi dò tìm về nhà ở và nơi nghỉ ngơi sinh hoạt.

- Xe dùng để vận chuyển bom mìn, vật nổ mang đi hủy chỉ được phép dùng xe có thùng bằng gỗ, xe phải luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt, lái xe phải là người có tay nghề cao, cẩn thận, bình tĩnh và dũng cảm. Thùng xe được lót một lớp cát dày lớn hơn 25 cm. Không được để lẫn các loại xăng dầu trên thùng xe khi vận chuyển bom mìn, vật nổ;

- Bom mìn, vật nổ xếp lên xe phải nằm ngang với hướng xe chạy, phải có các vật chèn không cho bom mìn, vật nổ va vào nhau. Không được vận chuyển những loại bom mìn, vật nổ có lắp ngòi nổ;

- Xe vận chuyển bom mìn, vật nổ tối đa chỉ gồm 3 người: Lái chính, cán bộ áp tải và lái phụ (khi cần);

- Xe vận chuyển bom mìn, vật nổ không được đi qua thành phố, nơi tập trung đông người. Nếu bắt buộc phải đi qua thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền, phải đi vào ban đêm, lúc vắng người và phải hợp đồng chặt chẽ về tuyến đường đi với cơ quan có trách nhiệm. Xe không được phép đỗ, dừng ở chỗ đông người hoặc gần khu vực có kho tàng trong vòng bán kính nguy hiểm;

2.2.12.12. Khi tổ chức hủy bom mìn, vật nổ phải tuân thủ tuyệt đối các quy định tại 2.4 của Quy chuẩn này. Tùy từng loại bom mìn vật nổ thu được trong dò tìm mà chọn phương pháp hủy cho phù hợp. Trước khi tiến hành hủy phải có phương án hủy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khu vực bố trí bãi hủy bom mìn, vật nổ phải có các trạm cảnh giới an toàn ở các vị trị cần thiết. Phải có các vị trí ẩn nấp bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, cho chỉ huy bãi hủy và các vị trí cảnh giới. Sau khi kết thúc mỗi đợt hủy phải tổ chức kiểm tra an toàn toàn bộ khu vực bãi hủy trước khi rút quân. Không tổ chức hủy nổ khi có trời mưa, sấm sét và dông bão. Trường hợp sau khi đã bố trí xong hố hủy mới xảy ra mưa, sấm sét và dông bão thì phải rời khỏi bãi hủy và tổ chức canh gác bảo vệ an toàn cho toàn bộ khu vực bãi hủy.2.2.13. Các yêu cầu an toàn khi dò tìm bom mìn, vật nổ dưới nước:

2.2.13.1. Kiểm tra môi trường dò tìm dưới nước: Khoanh vùng khu vực thi công, đánh dấu điểm mốc; dọn các loại chướng ngại vật trên mặt nước; đánh dấu chướng ngại vật lớn ảnh hưởng đến quá trình dò tìm; kiểm tra độ sâu nước, tốc độ dòng chảy.

2.2.13.2. Trước mỗi ca làm việc, các nhân viên kỹ thuật phải làm công tác kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật của tất các loại trang thiết bị theo đúng yêu cầu.

2.2.13.3. Phải khoanh khu vực đang dò tìm bằng các phao có cắm cờ. Bố trí các tổ cảnh giới khu vực đang RPBM hướng dẫn, phân luồng tàu thuyền đi lại và không cho người, tàu thuyền vào khu vực RPBM. Các nội dung công việc tuân theo quy định tại 2.3.7.1.

2.2.13.4. Người thực hiện công việc RPBM phải được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân trong quá trình làm việc theo quy định; thực hiện công việc theo đúng trình tự và nội dung quy định tại 2.3.7.2 và 2.3.7.5.

2.2.13.5. Tàu thuyền phục vụ công việc RPBM chỉ được đi lại trong khu vực dò theo đúng các vị trí đã được phân công.

2.2.13.6. Mỗi ca làm việc dò tìm liên tục tổng cộng là 6 giờ, một người sử dụng máy dò bom mìn không được làm việc 2 ca liên tục trong một ngày. Nhân viên lặn xử lý tín hiệu làm việc không quá 2 giờ/ca. Bố trí cho nhân viên nghỉ giải lao giữa giờ.

2.2.13.7. Đánh dấu vị trí tín hiệu phải thực hiện theo đúng trình tự và nội dung quy định tại 2.3.7.3 và 2.3.7.6.

2.2.13.8. Người thực hiện công việc xử lý tín hiệu phải là nhân viên kỹ thuật xử lý, có chứng chỉ là thợ lặn của cơ quan có thẩm quyền cấp, có sức khỏe tốt; được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân trong quá trình làm việc theo quy định; thực hiện đúng trình tự và các nội dung quy định tại 2.3.7.4; 2.3.7.7; 2.3.7.8 và các quy định an toàn công tác lặn thi công dưới nước.

2.2.13.9. Các trang thiết bị khi xử lý tín hiệu dưới nước phải được kiểm định bảo đảm tình trạng kỹ thuật và an toàn theo quy định gồm: Máy dò bom dưới nước; trang bị lặn đồng bộ (lặn hình hoặc lặn nhái); thuyền Composit, thuyền cao su các loại, máy xới áp lực cao, máy hút bùn, cát; thiết bị trục vớt chuyên dụng; phao, neo, thuốn, xẻng, cáp ni lông, các trang bị đảm bảo an toàn và bảo hộ lao động.

2.2.13.10. Tháo gỡ bằng thủ công hoặc tháo gỡ bằng các thiết bị chuyên dụng phải tuân theo quy định tại 2.4 của Quy chuẩn này.

2.2.13.11. Chỉ trục vớt bom mìn vật nổ đã xử lý an toàn. Khi trục vớt bom mìn vật nổ phải dùng thiết bị trục vớt chuyên dụng. Kéo từ từ vật nổ lên khỏi mặt nước sau đó đưa lên thuyền Composit, thuyền bằng cao su hoặc thuyền gỗ chuyên dụng. Định vị, chèn chặt vật nổ trên thuyền, cố định các vị trí đầu nổ, tránh va chạm. Không được vận chuyển bom mìn, vật nổ trên cùng phương tiện chở người và trang thiết bị thi công.

2.2.13.12. Khi thu gom, phân loại, vận chuyển và tiêu hủy bom mìn, vật nổ thu hồi được phải thực hiện như 2.2.12.11 và 2.2.12.12.

2.3. Chuẩn bị và tiến hành RPBM2.3.1. Yêu cầu của công tác RPBM

2.3.1.1. Những người làm công tác RPBM phải được kiểm tra sức khỏe theo 2.6.3, được huấn luyện và cấp chứng chỉ theo quy định;

2.3.1.2. Các loại máy dò, trang thiết bị kỹ thuật dùng cho thi công RPBM phải đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Phải thường xuyên kiểm tra, kiểm định tình trạng kỹ thuật, phải thay thế ngay các chi tiết và bộ phận không bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và thiếu đồng bộ (việc kiểm định do đơn vị chức năng được Cơ quan quản lý Nhà nước ủy nhiệm thực hiện);

2.3.1.3. Khi thực hiện công tác RPBM phải triệt để tuân thủ Quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không được chủ quan, đơn giản; không làm tắt hoặc bỏ qua các bước theo quy định. Không được chạy theo năng suất đơn thuần dẫn tới làm dối, làm ẩu, để sót bom mìn, vật nổ; để xảy ra mất an toàn trong khi thi công rà phá bom mìn, trong quá trình xây dựng và sử dụng lâu dài của công trình sau này;

2.3.1.4. Trong quá trình thực hiện RPBM phải thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình; kiểm tra việc chấp hành các quy tắc an toàn để kịp thời loại trừ những sai sót. Phải định kỳ kiểm tra theo phương pháp xác suất, với khối lượng diện tích kiểm tra không nhỏ hơn 1 % tổng số diện tích đã thi công RPBM:

2.3.1.5. Tổ chức RPBM phải được Cơ quan quản lý Nhà nước về RPBM (hoặc cơ quan được ủy quyền) cấp giấy phép (hoặc chứng nhận) hành nghề còn hiệu lực;

2.3.16. Phải có kế hoạch và phương án kỹ thuật thi công được phê duyệt bởi Cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp đặc biệt do Cơ quan quản lý Nhà nước quy định).


: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương