BỘ quốc phòng bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNHtải về 315 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích315 Kb.
1   2   3

TT


HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinhQuê quán

Nơi đăng ký

hộ khẩu thường trúSống hay

chết

Thời

gian

được

hưởng

Mức trợ cấp (đồng)

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu


- Tổng số đối tượng:...............................người;

- Tổng số tiền: ........................................đồng (Bằng chữ:………………………………………………………………………………..).Người lập danh sách

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)


....., ngày.......tháng...........năm.........

...............................................................(2)(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: - Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.

- (1) Cấp đề nghị.

- (2) Chức vụ người ký.
Mẫu số 4

...........................................


............................................(1)


Số: /QĐ-BTLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
............, ngày.......tháng.......năm 20......

QUYẾT ĐỊNH


Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hoả tuyến

tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg

ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.......................................................................(1)

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của .................................................................................... (2),


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho:.......................đối tượng là dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Với số tiền là ............................................đồng.(Bằng chữ: ......................................................................................................).

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2.......................................................(2) và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

-....................;

- ....................;

-.....................;

- Lưu: VT....


...................................................(3)

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: - Mẫu này dùng cho BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội.

- (1) BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội.

- (2) Chủ nhiệm chính trị Quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội.

- (3)Chức vụ người ký.

Mẫu số 5AUỶ BAN NHÂN DÂN

................................(1)

Số: /UB-ĐN

V/v đề nghị hưởng trợ cấp

mai táng phí


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày.....tháng.....năm 20....


Kính gửi: .................................................................................


Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến;

Uỷ ban nhân dân................................(1)....................................đề nghị:

Ông (bà):................................................., sinh ngày......tháng......năm.......

Quê quán: ....................................................................................................

................................................................................................................................

Nơi đăng ký HKTT: ....................................................................................

................................................................................................................................

Là thân nhân của Ông (Bà):.............................................................thuộc đối tượng dân công hoả tuyến, đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; từ trần ngày .........tháng........năm...............tại:......................................................................

Được hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

(Có hồ sơ kèm theo)

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết./.TM. UBND........................

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Mẫu này dùng cho cấp xã.


Mẫu số 5B


.............................................................................................................................(1)

DANH SÁCH

Đối tượng dân công hoả tuyến từ trần đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí

theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị số........... ngày...... tháng........năm 20....... của.............................)

: NCTH
NCTH -> Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp Thìn Thần Long Rồng Rắn (phần 8A)
NCTH -> CỤc chính sách số: 3558 /cs-nc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
NCTH -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 49/2015/QĐ ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NCTH -> TỔng cục chính trị
NCTH -> Phụ lục 3 CÁc văn bản quy đỊNH, HƯỚng dẫn về thực hiện chế ĐỘ, chính sách đỐi vớI ĐỐi tưỢng tham gia chiến tranh
NCTH -> BỘ quốc phòng-bộ TÀi chíNH
NCTH -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục chính trị
NCTH -> TỔng cục chính trị Số: /bc-ct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NCTH -> Tản mạn về từ Hán Việt (phần 4)
NCTH -> Câu chuyện về ba chiếc ba lô


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương