BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Chọn tạo vật liệu khởi đầu mớitải về 7.61 Mb.
trang6/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

1.2. Chọn tạo vật liệu khởi đầu mới

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi 

Đơn v ị tính

Số lượng

I

 Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

công

600

-

Làm đất ( thủ công)

công

70

-

Chuẩn bị luống, trồng

công

70

-

Chăm sóc (tỉa cành, vun xới, bón phân…)

công

150

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

30

-

Thu mẫu, xử lý mẫu

công

110

-

Thu hoạch

công

150

-

Tưới, tiêu nước

công

20

2

Công lao động kỹ thuật

công

450
Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm
50
Theo dõi TN, đánh giá , thu mẫu, xử lý mẫu...
330
Xử lý số liệu, viết báo cáo
70

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

công

30

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

II

 Nguyên vật liệu-

Giống

kg

1200

-

Phân chuồng

kg

15000

-

N

kg

130

-

P2O5

kg

330

-

K2O

kg

195

-

Thuốc BVTV

kg

3
Dụng cụ thí nghiệm-

Túi đựng quả

cái

4000

-

Túi đựng hạt

cái

4000

-

Túi đựng giống

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

30

-

Cọc thí nghiệm

cái

1.500

-

Cuốc

cái

10

-

Quang gánh

đôi

20

-

Đòn gánh

cái

20

-

Rổ, xảo (mỗi loại)

cái

15

III

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

1.3. Thí nghiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi 

Đơn v ị tính

Số lượng

I

 Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

công

570

-

Làm đất ( thủ công)

công

70

-

Chuẩn bị luống, trồng

công

80

-

Chăm sóc (tỉa cành, vun, xới…)

công

150

-

Thu mẫu, xử lý mẫu

công

70

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

30

-

Thu hoạch, bảo quản

công

150

-

Tưới, tiêu nước

công

20

2

Công lao động kỹ thuật

công

400
Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm
40
Theo dõi TN, đánh giá, thu mẫu, xử lý mẫu...
290
Xử lý số liệu, viết báo cáo
70

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

công

30
Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

II

 Nguyên vật liệu năng lượng-

Giống

kg

1.200

-

Phân chuồng

kg

15.000

-

N

kg

130

-

P2O5

kg

330

-

K2O

kg

195

-

Thuốc BVTV

kg

3
Dụng cụ thí nghiệm-

Túi đựng giống

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

30

-

Cọc thí nghiệm

cái

500

-

Cuốc

cái

20

-

Quang gánh

đôi

20

-

Đòn gánh

cái

20

-

Rổ, xảo (mỗi loại)

cái

15

III

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

1.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi 

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công kỹ thuật

công

120
Công cán bộ chỉ đạo, thiết kế bố trí thí nghiệm, theo dõi, xử lý số liệu, viết báo cáo...

công

120

2

Thuê mướn khác-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

-

Thuê vận chuyển giống, vật tư xây dựng mô hìnhII

 Nguyên vật liệu-

Giống

kg

1200

-

N

kg

65

-

P2O5

kg

165

-

K2O

kg

100

-

Thuốc BVTV

kg

3

2

Dụng cụ-

Túi đựng giống

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

5

-

Quang gánh, Đòn gánh, Rổ xảo

đôi

15

III

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương