BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 7.61 Mb.
trang1/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 1865/QĐ-BNN-KHCN
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng dự toán

các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực trồng trọt sử dụng kinh phí

từ ngân sách nhà nước
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Quản lý Đề tài, Dự án Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự toán các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực trồng trọt sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Búi Bá Bổng

Phụ lục I.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. LÚA THUẦN

1.1. Thí nghiệm tập đoàn công tác và chọn dòng (Đánh giá nguồn gien lúa; Đánh giá chọn lọc vườn dòng từ F1, M1 đến dòng thuần; Thí nghiệm chọn dòng biến dị từ nguồn nhập nội và các nguồn khác...)

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông

công

600

 

Làm đất (thủ công)

công

50

 

Thuê gieo mạ, chăm sóc mạ

công

40

 

Thuê nhổ mạ, cấy

công

120

 

Thuê làm cỏ, bón phân

công

40

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh, trừ cỏ, chống chuột

công

60

 

Thu mẫu, làm mẫu

công

100

 

Thuê gặt, tuốt, phơi, làm sạch

công

180

 

Công dẫn nước

công

10

2

Lao động kỹ thuật

công

500
Chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

70
Theo dõi thí nghiệm, thu thập và xử lý mẫu...

công

350
Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

80

3

Thuê khác 

Bảo vệ thí nghiệm

công

30

 

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha 

 1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Phân, thuốc sâu bệnh


Giống

kg

80

 

N

kg

250

 

P2O5

kg

500

 

K2O

kg

200

 

Phân vi sinh, vi lượng

tấn

1

 

Hoặc phân chuồng

tấn

10

 

Thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc chống chuột

kg

7

2

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng 

Cọc tre (có thẻ kèm theo)

cái

3000

 

Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống

cái

30

 

Nia

cái

100

 

Mẹt

cái

100

 

Cuốc, cào

cái

10

 

Thúng

cái

10

 

Quang gánh, đòn gánh

bộ

20

 

Bạt phơi giống 10m2

cái

5

 

Nilon chống chuột, chống rét

kg

50

 

Bẫy chuột

cái

100

 

Bao giấy đựng cá thể

cái

2000

 

Bao giấy đựng dòng (1-3kg)

cái

300

 

Bao dứa đựng dòng, giống (5-50kg)

cái

200

3

Nhu cầu điện nước, xăng dầu 

Chi phí tưới tiêu nội đồng (thuỷ lợi phí)

ha

1

 

Xăng dầu phục vụ vận chuyển, máy thu hoạch

lit

100

1.2. Thí nghiệm tạo nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống mới

1.2.1. Lai hữu tính

TT

Nội dung chi phí cho 01 tổ hợp lai

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công lao động


Công lao động kỹ thuật

công

2

II

Hóa chấtIII

Dụng cụ tiêu hao1

Chậu vại, khay nhựa, đĩa petri, giấy thấm, kéo, panh, giấy bao cách ly

bộ

1

IV

Năng lượng nhiên liệuV

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị1.2.2. Xử lý đột biến (phóng xạ, hoá chất)

TT

Nội dung chi phí cho 01 mẫu xử lý

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công lao động2

Công lao động kỹ thuật: Chuẩn bị mẫu (hạt, mầm, cây); Xử lý và Chăm sóc, đánh giá, thu hoạch hạt của cây M1

công

3

II

Hóa chất (dùng cho xử lý đột biến bằng hoá chất)


- MNU, Conchicine....

gram

10

III

Dụng cụ tiêu hao-

Chậu vại, khay nhựa, đĩa petri, giấy, kéo, panh, bao giấy

bộ

1

IV

Năng lượng nhiên liệuV

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị1.2.3. Nuôi cấy bao, hạt phấn

TT

Nội dung chi phí cho 01 mẫu

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công lao động1

Công lao động phổ thông (Thu mẫu, rửa chai lọ, vệ sinh buồng nuôi cấy...)

công

1,5

2

Công lao động kỹ thuật (Xử lý mẫu, chuẩn bị môi trường, nuôi cấy, cấy chuyển, chăm sóc, theo dõi, thu hoạch...)

công

5

II

Hóa chất-

Môi trường MS

lit

3

-

Môi trường Yoshida

lit

10

-

Chất điều hoà sinh trưởng (Niketin, NAA, IAA, 2,4D...)

gram

5

-

Đường saccaro...

gram

100

-

Hoá chất khử trùng (clorox...)

lit

0,5

-

Cồn tuyệt đối

lit

1

-

Nước cất 2 lần

lit

30

-

Agar

gram

30

III

Dụng cụ tiêu hao-

Bình thuỷ tinh, ống đong, pipet, khay, đĩa petri, giấy thấm, kéo, panh, nút bông...

bộ

1

IV

Năng lượng nhiên liệu-

Điện

Kw

10

-

Nước sạch

lit

30

V

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị


Bóng đèn, điều hoà nhiệu độ, buồng nuôi cấy, nồi hấp, máy khuấy, ....

% 5 (I+II+III+IV)

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương