BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 396.31 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích396.31 Kb.
#595
1   2   3   4

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 41/2007/QĐ-BNN ngày 15/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn; thay thế khoản 4 Điều 3, Điều 5 của Thông tư 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

2. Giao Cục Trồng trọt làm đầu mối theo dõi, tổ chức thực hiện Thông tư này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo Chính phủ;

- Website Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- HĐND, UBND, Sở NN & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục TT, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN và PTNT;

- Lưu VT, Cục TT.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Bùi Bá BổngPhụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..........., ngày tháng năm

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


Chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

(Áp dụng cho giống sản xuất trong nước)
Kính gửi: (Tên tổ chức chứng nhận chất lượng)
1. Tên tổ chức/cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng:

Địa chỉ:


Điện thoại: Fax: E-mail:

2. Nội dung đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật:

Tên loài và giống cây trồng:

Cấp giống:

Mã lô ruộng giống:

Mã hiệu lô giống:

Đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật:

Địa điểm sản xuất (xã, huyện, tỉnh/thành phố):

Diện tích (ha) hoặc số lượng dòng G1, G2:

Thời gian gieo trồng:

Thời gian trỗ và thu hoạch dự kiến:

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và trả chi phí chứng nhận theo hợp đồng.

Đại diện tổ chức/cá nhân đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Phụ lục 2


(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..........., ngày tháng năm

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ

Chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật


(Áp dụng cho giống nhập khẩu)

Kính gửi : (Ghi tên tổ chức chứng nhận chất lượng)
1. Tên tổ chức/cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng:

Địa chỉ:


Điện thoại: Fax: E-mail:
2. Nội dung đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật:

Tên loài và giống cây trồng:

Cấp giống:

Mã hiệu lô giống:

Đăng ký chứng nhận phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật:

Xuất xứ lô giống:

Thời gian thu hoạch (nếu có):

Khối lượng lô giống (kg):

Tờ khai hải quan số: Cấp tại: Ngày tháng năm
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và trả phí dịch vụ chứng nhận theo hợp đồng.
Đại diện tổ chức/cá nhân đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Phụ lục 3

Mẫu Biên bản kiểm định giống cây trồng

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011//TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,ngày......tháng .....năm ....BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Số:

- Tên người kiểm định: Mã số người kiểm định:

- Địa chỉ : Số điện thoại : Fax: E-mail:

A. Thông tin chung:


  1. Chủ lô ruộng giống:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: Email:

2. Loài cây trồng: Tên giống: Cấp giống:

3. Địa điểm sản xuất:

4.Mã hiệu lô giống:

5.Diện tích lô kiểm định: ha

6. Nguồn giống:

- Tổ chức sản xuất & cung ứng: - Mã hiệu lô giống:

- Tổ chức chứng nhận chất lượng: - Mã số phiếu chứng nhận chất lượng:

7. Cây trồng vụ trước:

8. Thời kỳ kiểm định: Lần kiểm định:

B. Kết quả kiểm định:

9. Cách ly:

- Phương pháp cách ly : Không gian  Thời gian  Không gian và thời gian 

- Kết quả thực hiện : Đạt  Đạt có điều kiện  Không đạt 

10. Thực hiện qui trình sản xuất : Đạt  Không đạt 

11. Tình trạng sinh trưởng, phát triển chung của lô ruộng giống: Tốt  Trung bình  Kém 

12. Tổng số điểm kiểm định: Tổng số cây kiểm tra:

13. Tổng số cây khác dạng: Tổng số cây khác loài:

14 Trường hợp giống lai :

- Tổng số cây mẹ đã và đang tung phấn : Tổng số cây bố khác dạng đã và đang tung phấn

- Tổng số cây mẹ khác dạng:

15. Cỏ dại nguy hại (số cây/ 100 m 2):

16. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính : Nặng  Trung bình  Nhẹ  Không 

17. Mức độ đổ ngã: Nặng  Trung bình  Nhẹ  Không 18. Năng suất dự tính: tạ/ha Sản lượng lô giống dự tính: tấn

C. Kết luận:

- Diện tích lô kiểm định đạt yêu cầu: ha ; sản lượng dự kiến (tạ):

- Diện tích lô kiểm định không đạt yêu cầu: ha:D. YÊU CẦU KHÁC


Đại diện chủ lô giống

(Ký tên, đóng dấu)

Người kiểm định

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị kiểm định

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 4

Mẫu Biên bản kiểm định giống cây trồng

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011//TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,ngày......tháng .....năm ....BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH DÒNG G1

Số:

- Tên người kiểm định: Mã số người kiểm định:

- Địa chỉ : Số điện thoại : Fax: E-mail:

A. Thông tin chung:

1. Chủ lô ruộng giống:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: Email:

2. Loài cây trồng: Tên giống:

3. Địa điểm sản xuất:

4. Số lượng dòng: Tổng diện tích các dòng: m²

5. Nguồn gốc vật liệu ban đầu:

Tổ chức sản xuất và cung ứng:

6. Cây trồng vụ trước:

7. Thời kỳ kiểm định: Lần kiểm định:

B. Kết quả kiểm định:

8. Cách ly:

- Phương pháp cách ly : Không gian  Thời gian  Không gian và thời gian 

- Kết quả thực hiện : Đạt  Đạt có điều kiện  Không đạt 

9. Thực hiện qui trình sản xuất : Đạt  Không đạt 

10. Mã số dòng không đạt do có cây khác dạng:

11. Mã số dòng không đạt do có cỏ dại nguy hại vượt quy định:

12. Mã số dòng không đạt do nhiễm sâu bệnh nặng:

13. Mã số dòng không đạt do đổ ngã nặng hoặc sinh trưởng kém:

14. Khối lượng trung bình dự tính của một dòng đạt yêu cầu: kg/dòngC. KẾT LUẬN:

15. Số lượng các dòng đạt yêu cầu:

- Mã số các dòng đạt yêu cầu:

- Tổng khối lượng dự tính các dòng đạt yêu cầu: kg

16. Số lượng các dòng không đạt yêu cầu

Mã số các dòng không đạt yêu cầu:D. YÊU CẦU KHÁC


Đại diện chủ lô giống

(Ký tên, đóng dấu)

Người kiểm định

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị kiểm định

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục 5

Mẫu Biên bản kiểm định giống cây trồng

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011//TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,ngày......tháng .....năm ....BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH DÒNG G2

Số:

- Tên người kiểm định: Mã số người kiểm định:

- Địa chỉ : Số điện thoại : Fax: E-mail:

A. Thông tin chung:

1. Chủ lô ruộng giống:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: Email:

2. Loài cây trồng: Tên giống:

3. Địa điểm sản xuất:

4. Mã hiệu lô giống:

5. Số lượng dòng: Tổng diện tích các dòng: m²

6. Nguồn gốc vật liệu ban đầu:

- Tổ chức sản xuất và cung ứng:

- Mã hiệu lô giống:

- Tổ chức chứng nhận chất lượng:

- Mã số biên bản kiểm định:

7. Cây trồng vụ trước:

8. Thời kỳ kiểm định: Lần kiểm định:

B. Kết quả kiểm định:

9. Cách ly:

- Phương pháp cách ly : Không gian  Thời gian  Không gian và thời gian 

- Kết quả thực hiện : Đạt  Đạt có điều kiện  Không đạt 

10. Thực hiện qui trình sản xuất : Đạt  Không đạt 

11. Mã số dòng không đạt do có cây khác dạng:

12. Mã số dòng không đạt do có cỏ dại nguy hại vượt quy định:

13. Mã số dòng không đạt do nhiễm sâu bệnh nặng:

14. Mã số dòng không đạt do đổ ngã nặng hoặc sinh trưởng kém:

15. Khối lượng dự tính của từng dòng đạt yêu cầu: kg/dòngC. KẾT LUẬN:

16. Số lượng các dòng đạt yêu cầu:

- Mã số các dòng đạt yêu cầu:

- Tổng khối lượng dự tính các dòng đạt yêu cầu: kg

17. Số lượng các dòng không đạt yêu cầu

Mã số các dòng không đạt yêu cầu:D. YÊU CẦU KHÁC


Đại diện chủ lô giống

(Ký tên, đóng dấu)

Người kiểm định

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị kiểm định

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục 6


Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu hạt giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011//TT-BNNPTNT

ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Số:

TÊN PHÒNG KIỂM NGHIỆM

Địa chỉ: ĐT: Fax:

Mã số chỉ định PKN:

Mã số công nhận PKN(nếu có):

Lô gô (nếu có)
PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU HẠT GIỐNG

Mã số kiểm nghiệm:I. THÔNG TIN VỀ MẪU GIỐNG:

Chủ lô giống:

Điạ chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tên cây trồng:   Tên giống: Cấp giống:

Nơi sản xuất: Họ tên người kiểm định:

Thời gian thu hoạch: Mã số người kiểm định:

Mã hiệu lô giống: Họ tên người lấy mẫu:

Khối lượng lô giống: Mã số người lấy mẫu:

Số lượng bao chứa: Ngày lấy mẫu:

Chất liệu bao bì: Ngày nhận mẫu:

Tờ khai hải quan số:(đối với hàng nhập khẩu) Phương pháp lấy mẫu

Ngày cấp: Khối lượng mẫu gửi

II. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM: Phương pháp kiểm nghiệm theo TCVN 8548:2011


Độ sạch
(% khối lượng)

Hạt

cỏ dại
(số hạt/kg)Hạt khác giống có thể phân biệt được

(% số hạt)
Nảy mầm

Độ ẩm

(% khối lượng)


Số ngày kiểm tra

(% số hạt)
Cây mầm bình thường

Cây mầm không bình thường

Hạt sống không nảy mầm

Hạt chết


III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM:

Các chỉ tiêu.... phù hợp so với quy chuẩn kỹ thuật số ...

Các chỉ tiêu .... không phù hợp so với quy chuẩn kỹ thuật số ...Cơ quan chủ quản

( Ký tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm

Trưởng Phòng kiểm nghiệm

(Ký tên, đóng dấu phòng kiểm nghiệm)Phụ lục 7


Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu khoai tây giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011//TT-BNNPTNT

ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Số:

TÊN PHÒNG KIỂM NGHIỆM

Địa chỉ: ĐT: Fax:

Mã số chỉ định PKN:

Mã số công nhận PKN(nếu có):

Lô gô (nếu có)


PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU KHOAI TÂY GIỐNG

Mã số kiểm nghiệm:I. THÔNG TIN VỀ MẪU GIỐNG:

Chủ lô giống:

Điạ chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tên cây trồng:   Tên giống: Cấp giống:

Nơi sản xuất: Họ tên người kiểm định:

Thời gian thu hoạch: Mã số người kiểm định:

Mã hiệu lô giống: Họ tên người lấy mẫu:

Khối lượng lô giống: Mã số người lấy mẫu:

Số lượng bao chứa: Ngày lấy mẫu:

Chất lượng bao bì: Ngày nhận mẫu:

Tờ khai hải quan số: Phương pháp lấy mẫu

Ngày cấp: Khối lượng mẫu gửi
II. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM: Phương pháp kiểm nghiệm theo TCVN 8549:2011


Tạp chất

(% khối lượng)Củ khác giống có thể

phân biệt được

(% số củ)


Củ xây xát, dị dạng

(% số củ)Củ có kích thước nhỏ hơn 25 mm

(% số củ)Bệnh vi rút

(% số củ)Bệnh thối khô,

thối ướt


(% số củ)

Rệp sáp

(số con/100 củ)

III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM:
Cơ quan chủ quản

( Ký tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm

Trưởng Phòng kiểm nghiệm

(Ký tên, đóng dấu phòng kiểm nghiệm)


Phụ lục 8


Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu khoai tây giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011//TT-BNNPTNT

ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Số:

TÊN PHÒNG KIỂM NGHIỆM

Địa chỉ: ĐT: Fax:

Mã số chỉ định PKN:

Mã số công nhận PKN(nếu có):

Lô gô (nếu có)


PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA VI RÚT VÀ VI KHUẨN

MẪU KHOAI TÂY GIỐNG

Mã số kiểm nghiệm:


I. THÔNG TIN VỀ MẪU GIỐNG:
Chủ lô giống:

Điạ chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tên cây trồng:   Tên giống: Cấp giống:

Nơi sản xuất: Họ tên người kiểm định:

Thời gian thu hoạch: Mã số người kiểm định:

Mã hiệu lô ruộng giống/củ giống: Họ tên người lấy mẫu:

Khối lượng lô giống: Mã số người lấy mẫu:

Số lượng bao chứa: Ngày lấy mẫu:

Dạng bảo quản: Ngày nhận mẫu:

Tờ khai hải quan số: Phương pháp lấy mẫu

Ngày cấp: Khối lượng mẫu gửi


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA: Phương pháp kiểm nghiệm theo TCVN 8549:2011

Mẫu thử

Tỷ lệ nhiểm (%)

Vi rút X

Vi rút Y

Vi rút A

Vi rút cuốn lá

Vi khuẩn

héo xanh


Củ giống
Vật liệu nhân giống


III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRACơ quan chủ quản

( Ký tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm

Trưởng Phòng kiểm nghiệm

(Ký tên, đóng dấu phòng kiểm nghiệm)

Phụ lục 9


Mẫu Báo cáo kết quả tiền kiểm/hậu kiểm

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011//TT-BNNPTNT

ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Tên đơn vị thực hiện tiền kiểm/hậu kiểm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

__________________________ ____________

….., Ngày tháng năm


BÁO CÁO KẾT QUẢ TIỀN KIỂM/HẬU KIỂM

Giới thiệu chung


Địa điểm
Thời vụ
1. Vật liệu
2. Phương pháp tiền kiểm/hậu kiểm

2.1. Bố trí thí nghiệm

2.2. Theo dõi và đánh giá
3. Kết quả

3.1. Về độ thuần của giống

3.2. Về tính đúng giống
4. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận

- Về độ thuần của giống

- Về tính đúng giống

4.2. Đề nghị


Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Cục Trồng trọt;

- Đơn vị có mẫu tiền kiểm, hậu kiểm;

- TCCN


- Lưu


Phụ lục 10


Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Địa chỉ : ĐT : Fax :

Mã số chỉ định :

Mã số công nhận (nếu có) :

Lô gô (nếu có)
GIẤY CHỨNG NHẬN LÔ GIỐNG

PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Số Giấy chứng nhận:I. CÁC THÔNG TIN VỀ LÔ GIỐNG:

Chủ lô giống:

Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:Tên cây trồng:   Tên giống: Cấp giống:

Nơi sản xuất: Họ tên người kiểm định:

Thời gian thu hoạch: Mã số chỉ định:

Mã hiệu lô giống: Họ tên người lấy mẫu:

Khối lượng lô giống: Mã số chỉ định:

Số lượng bao chứa: Ngày lấy mẫu:

Chất liệu bao bì: Ngày nhận mẫu:

Tờ khai hải quan số: (đối với hàng nhập khẩu) Phương pháp lấy mẫu:

Ngày cấp: Khối lượng mẫu gửi:

II. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG: Phương pháp kiểm định theo TCVN 8550:2011


Đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

Đơn vị kiểm định:


III. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM: Phương pháp kiểm nghiệm theo TCVN 8548:2011

- Mã số kiểm nghiệm mẫu:

- Mã số phòng kiểm nghiệm:


Độ sạch

(% khối lượng)Hạt cỏ dại

(số hạt/kg)Hạt khác giống có thể phân biệt được

(% số hạt)Nảy mầm

Độ ẩm (% khối lượng)

Số ngày kiểm tra

(% số hạt)

Cây mầm bình thường

Cây mầm khôngbình thường

Hạt sống không nảy mầm

Hạt chếtIV. KẾT LUẬN:

Lô giống có chất lượng phù hợp/không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật số .....do cơ quan

thẩm quyền ban hành (tên) ngày tháng năm (Ghi rõ cấp giống).
Tổ chức chứng nhận

Thủ trưởng

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục 11


Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Địa chỉ : ĐT : Fax :

Mã số chỉ định :

Mã số công nhận (nếu có) :

Lô gô (nếu có)
GIẤY CHỨNG NHẬN LÔ GIỐNG

KHOAI TÂY PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Mã số :


I. CÁC THÔNG TIN VỀ LÔ GIỐNG:
Chủ lô giống:

Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:


Tên cây trồng:   Tên giống: Cấp giống:
Nơi sản xuất: Họ tên người kiểm định:
Thời gian thu hoạch: Mã số chỉ định:
Mã hiệu lô giống: Họ tên người lấy mẫu:
Khối lượng lô giống: Mã số chỉ định:
Số lượng bao chứa: Ngày lấy mẫu:
Chất liệu bao bì: Ngày nhận mẫu:
Tờ khai hải quan số: (đối với hàng nhập khẩu) Phương pháp lấy mẫu:
Ngày cấp: Khối lượng mẫu gửi:
II. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG : Phương pháp kiểm định theo TCVN 8550:2011

Đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:
Đơn vị kiểm định:
III. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM: Phương pháp kiểm nghiệm theo TCVN 8549:2011

- Mã số kiểm nghiệm mẫu:

- Mã số phòng kiểm nghiệm:


Tạp chất

(% khối lượng)Củ khác giống có thể phân biệt được

(% số củ)Củ xây xát, dị dạng

(% số củ)Củ có kích thước nhỏ hơn 25mm

(% số củ)Bệnh vi rút

(% số củ)Bệnh thối khô, thối ướt

(% số củ)Rệp sáp

(số con/100 củ)

IV. KẾT LUẬN:

Lô giống có chất lượng phù hợp/không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật số .....do cơ quanthẩm quyền ban hành ( tên) ngày tháng năm


Tổ chức chứng nhận

Thủ trưởng

(Ký tên, đóng dấu)
Каталог: Upload -> News -> VB-Phap-Quy
News -> ĐỔi mới thể chế phân bổ nguồn lực và phân bổ LỢI Ích đỂ TẠO ĐỘng lực cho phát triển ts. Lê Đăng Doanh
News -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
News -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
News -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 138
News -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> TỈnh thừa thiên huế
News -> 3 Các loại kỷ niệm chương, Huy hiệu và giải thưởng
VB-Phap-Quy -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam qcvn 01–53 : 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lưỢng hạt giống ngô lai

tải về 396.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương