BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 283.4 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích283.4 Kb.
#970
1   2   3

BỘ TRƯỞNG


- Như Điều 4;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Công báo và Website CP;

- Lưu: VT, CN.Cao Đức Phát


Phụ lục 1: Các mẫu đơn đăng ký lưu hành

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Biểu mẫu 1: Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày     tháng       năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

  


    Kính gửi:

Cục Thú y

Căn cứ Thông tư ..…./2011/TT-BNNPTNT ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về việc đăng ký lưu hành, xuất nhập khẩu thuốc thú y

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH:

Tên :……………………………………………………...

Địa chỉ :…………………………….......................................

Số điện thoại : ………….. ……………Số Fax …………………..

Email: :……………………………………..………………

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..……CƠ SỞ SẢN XUẤT

Tên :…….………………………………………………….....

Địa chỉ :……………………………...............................................

Số điện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....

Email: :……………………………………..………………….....

Xin đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc thú y sau đây:

Tên thương mại: Tên chung:

Khi được phép lưu hành, chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thuốc thú y và các điều luật khác có liên quan.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Phụ lục 1: Các mẫu đơn đăng ký lưu hành

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Biểu mẫu 2: Mẫu đơn đăng ký lưu hành vắc xin, chế phẩm sinh học dùng trong thú y

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày   tháng    năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH VẮC XIN, CHẾ PHẨM

SINH HỌC DÙNG TRONG THÚ Y

    Kính gửi:

Cục Thú y

   Căn cứ Thông tư 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06./4./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về việc đăng ký lưu hành, xuất nhập khẩu thuốc thú y

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Tên :……………………………………………………...

Địa chỉ :…………………………….......................................

Số điện thoại : ………….. ……………Số Fax …………………..

Email: :……………………………………..………………

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..CƠ SỞ SẢN XUẤT

Tên :…….………………………………………………….....

Địa chỉ :……………………………...............................................

Số điện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....

Email: :……………………………………..………………….....

Chúng tôi đăng ký lưu hành sản phẩm vắc xin, chế phẩm sinh học sau đây:

Tên thương mại: Tên chung:

Khi được phép lưu hành, chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thuốc thú y và các điều luật khác có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục 1: Các mẫu đơn đăng ký lưu hành

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Biểu mẫu 3: Mẫu đơn đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học dùng chẩn đoán bệnh động vật

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày   tháng    năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG VẬT

    Kính gửi:

Cục Thú y

 

   Căn cứ Thông tư .20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về việc đăng ký lưu hành, xuất nhập khẩu thuốc thú yTỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Tên :……………………………………………………...

Địa chỉ :…………………………….......................................

Số điện thoại : ………….. ……………Số Fax …………………..

Email: :……………………………………..………………

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..CƠ SỞ SẢN XUẤT

Tên :…….………………………………………………….....

Địa chỉ :……………………………...............................................

Số điện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....

Email: :……………………………………..………………….....

Chúng tôi đăng ký lưu hành Chế phẩm sinh học dùng trong chuẩn đoán sau đây:

……..…(tên sản phẩm)……………

Khi được phép lưu hành, chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thuốc thú y và các điều luật khác có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục 2: Mẫu đơn đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn, đăng ký lại

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Biểu mẫu 1: Mẫu đơn đề nghị thay đổ, bổ sungTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số :………../ĐK-CTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
(Địa danh), ngày   tháng    năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI/BỔ SUNG

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

    Kính gửi:

Cục Thú y

Căn cứ Thông tư .20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về việc đăng ký lưu hành, xuất nhập khẩu thuốc thú y

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH:

Tên :……………………………………………………...

Địa chỉ :…………………………….......................................

Số điện thoại : ………….. ……………Số Fax …………………..

Email: :……………………………………..………………

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..CƠ SỞ SẢN XUẤT:

Tên :…….………………………………………………….....

Địa chỉ :……………………………...............................................

Số điện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....

Email: :……………………………………..………………….....

Chúng tôi đề nghị được thay đổi/ bổ sung đối với các thuốc thú y sau:

TT

Tên Sản phẩm

Số ĐKLH

Nội dung đề nghị thay đổ, bổ sung

1


Chúng tôi cam kết giữ nguyên các nội dung khác đúng như hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Thú y.


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )Phụ lục 2: Mẫu đơn đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn, đăng ký lại

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Biểu mẫu 2: Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số :………../ĐK-CTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
(Địa danh), ngày     tháng       năm 20...

ĐƠN GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y


    Kính gửi:

Cục Thú y

  

Căn cứ Thông tư ..…./2011/TT-BNNPTNT ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về việc đăng ký lưu hành, xuất nhập khẩu thuốc thú yTỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH:

Tên :……………………………………………………...

Địa chỉ :…………………………….......................................

Số điện thoại : ………….. ……………Số Fax …………………..

Email: :……………………………………..………………

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..CƠ SỞ SẢN XUẤT:

Tên :…….………………………………………………….....

Địa chỉ :……………………………...............................................

Số điện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....

Email: :……………………………………..………………….....

Chúng tôi đăng ký gia hạn lưu hành các sản phẩm thuốc thú y sau đây:

TT

Tên sản phẩm

Số Đăng ký lưu hành

Ngày cấp GCN lưu hành

1ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )Phụ lục 2: Mẫu đơn đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn, đăng ký lại

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Biểu mẫu 3: Mẫu đơn đăng ký lưu hành lại thuốc thú y

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày   tháng    năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ LẠI THUỐC THÚ Y


    Kính gửi:

Cục Thú y

 

   Căn cứ Thông tư ..…./2011/TT-BNNPTNT ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về việc đăng ký lưu hành, xuất nhập khẩu thuốc thú yTỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Tên :……………………………………………………...

Địa chỉ :…………………………….......................................

Số điện thoại : ………….. ……………Số Fax …………………..

Email: :……………………………………..………………

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..CƠ SỞ SẢN XUẤT

Tên :…….………………………………………………….....

Địa chỉ :……………………………...............................................

Số điện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....

Email: :……………………………………..………………….....

Chúng tôi đăng ký lưu hành lại sản phẩm sau đây:

Tên sản phẩm: ……………….. Số đăng ký lưu hành: ………………

Ngày cấp giấy chứng nhận lưu hành : ……………

Nội dung đăng ký lại (các thay đổi, bổ sung so với đăng ký lần đầu):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo đơn này là các hồ sơ đăng ký lại.


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )Phụ lục 3: Mẫu đơn đăng ký xuất, nhập khẩu

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Biểu mẫu 1: Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y ngoài Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số :…………ĐKNKCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tel:

Fax:


Email:

Địa chỉ:


(Địa danh), ngày     tháng       năm 20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

    Kính gửi:

Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y ngoài Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, cho mục đích:

* Sử dụng* Quà biếu, tặng* Kinh doanh* Tham dự hội chợ triển lãm* Kiểm nghiệm* Hàng mẫu* Thử nghiệm* Dùng cho vật nuôi nhập khẩuChúng tôi đề nghị nhập khẩu các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc sau đây:

TT

Tên sản phẩm

Nhà sản xuất

Nước sản xuất

Đơn vị tính

Số lượng nhập

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7


Tổng giá trị đơn hàng:…………………………………………………............

(Bằng chữ):……………………………………………………………………


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )Phụ lục 3: Mẫu đơn đăng ký xuất, nhập khẩu

(Ban hành kèm theo Thông tư 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Biểu mẫu 2: Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu vắc xin, vi sinh vật đã có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số :…………ĐKNKCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tel:

Fax:


Email:

Địa chỉ:


(Địa danh), ngày     tháng       năm 20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

    Kính gửi:

Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu nhập khẩu vắc xin, vi sinh vật dùng trong thú y đã có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, cho mục đích:

* Sử dụng* Quà biếu, tặng* Kinh doanh* Tham dự hội chợ triển lãm* Kiểm nghiệm* Hàng mẫu* Thử nghiệm* Dùng cho vật nuôi nhập khẩuChúng tôi đề nghị nhập khẩu các loại vắc xin, vi sinh vật dùng trong thú y sau đây:

TT

Tên sản phẩm

Nhà sản xuất

Nước sản xuất

Số ĐKLH

Đơn vị tính

Số lượng nhập

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng giá trị đơn hàng:…………………………………………………............

(Bằng chữ):……………………………………………………………………


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )
tải về 283.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương