BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.15 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Phụ lục 1. SỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ, TÊN HOẠT CHẤT VÀ TÊN THUỐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46 /2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


  1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký.TT

Tên thương phẩm

Tên hoạt chất

Vị trí tại TT

số 24/2010/TT-BNNPTNT

ngày 8-4-2010

Đã quy định tại TT

số 24/2010/TT-BNNPTNT

ngày 8-4-2010

Sửa đổi lạiAbatimec 1.8 EC, 3.6EC, 5.4EC

Abamectin

Hàng 3 từ dưới lên, trang 2

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhMospha

80 EC


Acetamiprid 30g/l +

Alpha-cypermethrin 50g/lSố thứ tự 82, trang 27

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhApphe

17EC, 40EC, 666ECAlpha - cypermethrin 1% (2%), (1.6%) + Chlorpyrifos Ethyl 16% (38%), (65%)

Số thứ tự 114, trang 32

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhAgiaza 0.03 EC, 4.5EC

Azadirachtin

Số thứ tự 132, trang 33

Viện Di truyền Nông nghiệp

Công ty CP Nông HưngBaolus 50000 IU/mg WP

Bacillus thuringiensis var.kurstaki

Hàng 4 từ trên xuống, trang 38

Công ty TNHH Thuốc BVTV DV TM Nông Thịnh

Công ty TNHH TM Kim Sơn NôngRanadi

10 WP, 25WPBuprofezin

Hàng 2 từ dưới lên, trang 42

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhAgilatus

1EC


Celastrus angulatus

Số thứ tự 200, trang 48

Viện Di truyền Nông nghiệp

Công ty TNHH VT NN Phương ĐôngDirector 70EC, 140EC

Chlorfluazuron 50g/l (100g/l) + Emamectin benzoate 20g/l (40g/l)

Số thứ tự 205, trang 48

Công ty TNHH

ADC


Công ty TNHH TM SX Khánh PhongLosmine

5G, 66WP, 250ECChlorpyrifos Ethyl 4% (56%), (200g/l) + Imidacloprid 1% (10%), (50g/l)

Số thứ tự 238, trang 54

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhCypersect 5 EC, 10 EC

Cypermethrin

Hàng 2 từ dưới lên, trang 57

Kuang Hwa Chemical Co., Ltd

Agrimatco Vietnam Co., Ltd.Newsgard

75 WP


Cyromazine

Hàng 6 từ trên xuống, trang 61

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhDoabin 1.9EC, 3.8EC

Emamectin benzoate

Hàng 2 từ trên xuống, trang 69

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhFidegent

50 SC, 800WGFipronil

Hàng 5 từ dưới lên, trang 84

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

Makhteshim-Âgan (Thailand) Limited.Imitox 10WP, 20SL, 700WG

Imidacloprid

Hàng 6 từ trên xuống, trang 91

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhLufenron

050EC


Lufenuron

Số thứ tự 384, trang 97

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhQuiafos

25EC


Quinalphos

Hàng 5 từ dưới lên, trang 105

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhNewfatoc 50WP, 50SL, 75WP, 75SL

Rotenone

Hàng 2 từ trên xuống, trang 106

Công ty CP Vật tư BVTV

Hà Nội


Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam NôngAkasa

25SC, 250WPSpinosad

Số thứ tự 425, trang 107

Công ty CP Nông nghiệp HP

Công ty TNHH Wonderful Agriculture (VN)Dobexyl

50WP


Benalaxyl

Số thứ tự 13, trang 114

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhDo.One

180SC, 250SCCarbendazim 150g/l (200g/l) + 30g/l (50g/l) Hexaconazole

Số thứ tự 37, trang 119

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhDosuper

300 EW


Carbendazim 150g/l + Propiconazole 150g/l

Số thứ tự 50, trang 120

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhKaido 50SL, 50WP

Chitosan

(Oligo – Chitosan)Hàng 5 từ dưới lên, trang 121

Công ty TNHH Nông dược Việt Hà

Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật MỹCythala

75 WP


Chlorothalonil 60% + Cymoxanil 15%

Số thứ tự 69, trang 123

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhFoscy

72 WP


Cymoxanil 8% + Fosetyl-Aluminium 64%

Số thứ tự 99, trang 127

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhHotisco

300EC


Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l

Hàng 6 từ dưới lên, trang 130

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhHatsang

40 EC


Flusilazole

Hàng 7 từ trên xuống, trang 135

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhLusatex 5SL

Garlic oil 2% + Ningnanmycin 3%

Số thứ tự 161, trang 137

Viện Di truyền Nông nghiệp

Công ty TNHH VT NN Phương ĐôngIndiavil 5SC

Hexaconazole

Hàng 9 từ trên xuống, trang 139

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhHextric 250SC

Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l

Hàng 6 từ dưới lên, trang 140

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhProzalthai

500SC


Iprodione

Hàng 7 từ dưới lên, trang 142

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

Makhteshim-Agan (Thailand) Limited.T-zole super

250EW


Tebuconazole

Hàng 6 từ trên xuống, trang 162

Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Gold OceanPulsor 23 F

Thifluzamide

Số thứ tự 274, trang 163

Dow AgroSciences B.V

Nissan Chemical Ind LtdBemeuro super

750WP


Thiophanate Methyl 30g/kg + Tricyclazole 720g/kg

Số thứ tự 277, trang 164

Công ty CP Vật tư BVTV

Hà Nội


Công ty CP Nông dược

Việt Nam
Tridozole 45 SC, 75WP, 75WDG

Tricyclazole


Hàng 3 từ trên xuống, trang 170

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhVamylicin 3 SL,

5 SL, 5 WP, 6SLValidamycin (Validamycin A)

Hàng 1 từ dưới lên, trang 172

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

Makhteshim-Agan (Thailand) Limited.Sipyri

10 SC


Bispyribac-sodium

Hàng 4 từ dưới lên, trang 179

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

Makhteshim-Agan (Thailand) Limited.Cinorice

25WP


Cinosulfuron

Số thứ tự 58, trang 182

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhDosate 75.7WDG, 480SC

Glyphosate

Hàng 4 từ trên xuống, trang 190

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhRussi

10 WP


Pyrazosulfuron Ethyl

Hàng 3 từ dưới lên, trang 199

Công ty TNHH Hóa nông Mê Kông

Công ty TNHH MTV Gold OceanMoxigold

32WP


Pyrazosulfuron Ethyl 2.5% + Bacillus thuringensis var kurstaki 22%+ Imidacloprid 2.5% + vi lượng (Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo) 5%

Số thứ tự 139, trang 200

Viện Di truyền Nông nghiệp

Công ty CP Nông HưngSifa 28WP, 50WP

Pyrazosulfuron Ethyl 3% (3%) + Quinclorac 25% (47%)

Số thứ tự 143, trang 201

Công ty TNHH - TM

Đồng XanhCông ty CP Đồng XanhMekogib 50T, 100SP, 100T, 200T, 200WP

Gibberellic acid

Hàng 4 từ trên xuống, trang 208

Jiangsu Fengdeng Pesticide

Co., Ltd.Công ty TNHH MTV LuckyNapgibb

18SP


Gibberellin 10% + Calcium glucoheptonate 6% + Boric acid 2%

Số thứ tự 16, trang 209

Napnutriscience Co., Ltd, Thailand

Công ty TNHH

Đồng Bằng Xanh

Actellic 2D, 50EC

Pirimiphos - Methyl

Số thứ tự 5, trang 223

VPĐD Công ty Syngenta

Asia Pacific tại Việt NamVPĐD Công ty Syngenta

Asia Pacific tại Biên Hoà
2. Sửa đổi tên hoạt chất.


TT

Tên thương phẩm

Vị trí tại TT

số 24/2010/TT-BNNPTNT

ngày 8-4-2010

Đã quy định tại TT

số 24/2010/TT-BNNPTNT

ngày 8-4-2010

Sửa đổi lạiCopforce Blue

51WP


Số thứ tự 91, trang 126

Copper (Copper Oxychloride) 17% + Zineb 34 %

Copper Oxychloride 17% +

Zineb 34 %
3. Sửa đổi tên thuốc.

TT

Tên hoạt chất

Vị trí tại TT

số 24/2010/TT-BNNPTNT

ngày 8-4-2010

Đã quy định tại TT

số 24/2010/TT-BNNPTNT

ngày 8-4-2010

Sửa đổi lạiCarbendazim

Hàng 3 từ trên xuống, trang 117

Carbenda 50 SC, 60WP

Carbenda super 50 SC, 60WPHexaconazole

Hàng 2 từ trên xuống, trang 140

Vanhat 5SC

A-V-T Vil 5SCGlyphosate

Hàng 4 từ trên xuống, trang 191

Herb - Neat

41 SL


Glyxim

41 SL
Gibberellic acid

Hàng 4 từ trên xuống, trang 208

Mekogib

50T, 100SP, 100T, 200T, 200WPAc Gabacyto

50T, 100SP, 100T, 200T, 200WP

Fipronil

Số thứ tự 4, trang 222

Termidor

25 EC


Agenda

25 ECKT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương