BỘ NỘi vụ Số: 01/2013/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam với nội dung sautải về 0.53 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.53 Mb.
#1158
1   2   3   4   5   6

Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam với nội dung sau:
Tên tổ chức, cá nhân được mời:…………………………………………………..

Mục đích hoạt động:....…………………………………………………………...

Nội dung hoạt động:……….…..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:……………………………………...…………………………


Kèm theo đề nghị gồm: Dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài; danh sách khách mời (họ tên, tên gọi trong tôn giáo, tuổi, địa chỉ, quốc tịch, tôn giáo, chức vụ tôn giáo).

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

Mẫu B32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI


Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Người đại diện:

Họ và tên: …………………… …………………Năm sinh………………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..……

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………...…

Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..

Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:
Tên tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài mời:………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………………

Chương trình hoạt động:………………………………..………………………...

Thời gian hoạt động: ……………………………………………………………..

Địa điểm hoạt động: ……………………………………………………………..
Kèm theo đề nghị gồm: Giấy mời tham gia hoạt động ở nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp.


TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.
Mẫu B33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Người đại diện:

Họ và tên: ………………………….………………Năm sinh……………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………....

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..…….

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………….……..

Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..


Đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:

Họ và tên: ………………………………….………………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………………..

Số giấy CMND:……………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:……………....

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Mục đích đào tạo:…………………………………………………………………

Chương trình đào tạo:…………………………………………………………….

Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………..

Nơi đào tạo: ………….…………………………………………………………..

Kèm theo đề nghị gồm: văn bản chấp thuận đào tạo của tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

Mẫu B34


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GIẢNG ĐẠO TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên tổ chức tôn giáo: ….…...………..………………………………………..

Tên giao dịch quốc tế:…..…………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………........………………….

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………. ……………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo………………………………………………….

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………

Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam với nội dung sau:
Họ và tên chức sắc, nhà tu hành được mời………………..……năm sinh...…

Quốc tịch:……………………………..Tôn giáo:…………………………….

Thuộc tổ chức tôn giáo:……………………………………………………….

Trụ sở tại:……………………………………………………………………..

Người tổ chức:

Họ và tên: …………………………. …………………Năm sinh…….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………………...

Chức vụ, phẩm:…………… …………………………………………..

Thời gian:……………………………………………………………………..

Địa điểm:……………………………………………………………………...

Thành phần tham dự:……………………………………………………….....
Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; nội dung tổ chức.


TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

Mẫu B35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………….

Người đại diện:

Họ và tên: ………….….…Tên gọi khác……..………Năm sinh…………

Quốc tịch: ……………………Tôn giáo: …………………………………
Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam với nội dung sau:

Lý do đề nghị sinh hoạt tôn giáo:......…………………………………………….

Thời gian sinh hoạt tôn giáo:...…………………………………………………...

Số lượng người tham gia: ….………….…………………………………………

Cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt tôn giáo:………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Kèm theo đề nghị gồm: bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo có cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở tôn giáo hợp pháp mà người nước ngoài chọn làm địa điểm sinh hoạt tôn giáo.tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương