BỘ NỘi vụ Số: 01/2013/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.53 Mb.
#1158
1   2   3   4   5   6
(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

Mẫu B22CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ
Kính gửi: (2) ……………………………………….……………………………...

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………………………………………..…………..

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:
Tên hoạt động tôn giáo:…...……………………………………………………..

Nội dung hoạt động:…...…………………………………………………………

Người tổ chức:………………….…...……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………………………

Thời gian:……….…………. …………………………………………………….

Địa điểm:…………………………………………………………………………

Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..…………………………………

Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).


Mẫu B23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

Kính gửi: (2) ….…………………………………………………………………...

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:

Họ và tên: …………………………….……………Năm sinh…................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………....

Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….……………………Cơ sở tôn giáo:……………………………………………………………………
Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:


TT

Họ và tên

Giấy CMND

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)

Số GCMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

2

..

..

n


Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

Mẫu B24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ


Kính gửi: (2)…………………………………………………………………….…

Tên tổ chức tôn giáo:……………………… ….…...……..……………………...

Người đại diện:

Họ và tên: ………………………………..……………Năm sinh………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….


Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:
Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………

Nội dung hội nghị, đại hội:………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………….

Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………

Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...……..

Dự kiến số lượng người tham dự: ………………………………………………..Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội.

Mẫu B25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo:…………………...…...……..……………………………..

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………….………………Năm sinh…………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật:……….. ……………………………………………...
Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:
Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………

Nội dung hội nghị, đại hội:……………………………………………………….

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………

Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...…….

Số lượng người tham dự: ………………………………………………………...Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 28 Nghị định; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 29 Nghị định.

Mẫu B26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ HIẾN CHƯƠNG, ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

Kính gửi: (2) ….………………………. ………………………………................

Tên tổ chức tôn giáo:…………………………………………………………..…

Người đại diện:

Họ và tên:……………..…………………..……………Năm sinh…..........

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật:……………….....…….……………………………....
Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi với nội dung sau:
Lý do sửa đổi:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nội dung sửa đổi:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Kèm theo đăng ký gồm: Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã sửa đổi.
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động trong phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động chủ yếu trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Mẫu B27CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………..(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………………………..……………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...………..……………………………..

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………….. ……………Năm sinh…..……....

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:
Tên cuộc lễ:………………………………………………………………………

Nội dung:…………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………..………

Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………

Người chủ trì:……………………………………………………………………..

Quy mô:…………………………………………………………………………..

Thành phần:………………………………………………………………………
Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức cuộc lễ.
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Mẫu B28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) …………………………..……………………..……………………

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành:…………………………………………………

Tên gọi khác trong tôn giáo (nếu có)………….……Năm sinh…………...

Chức vụ, phẩm trật: ………..……………………………………………...

Thuộc tổ chức tôn giáo:……………………………………………………


Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:
Lý do thực hiện:……………………….………………………………………….

Nội dung:………………………….……………………………………………...

Thời gian:…………………………………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:……………………………………………………………..

Người tổ chức:

Họ và tên: ……………………..Tên gọi khác………………Năm sinh………….

Chức vụ, phẩm trật: ………..…………………………………………………….


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình giảng đạo, truyền đạo; ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.

Mẫu B29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
THÔNG BÁO

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,

công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng


Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….…...………..……………………

……………………………………………………………………………………

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………..………………Năm sinh…………..

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)……………...…………………………………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….


Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:
Lý do sửa chữa, cải tạo:…………………………………………………………..

Thời gian sửa chữa, cải tạo:………………………………………………………

Phạm vi và mức độ sửa chữa: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:……………………………………...

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi: (2)……..……………………………..………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..……………………......

Địa chỉ: ………………………………………………........……………………...

Người đại diện:

Họ và tên………………………………………………………………..…


Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:
Mục đích quyên góp:……………………………………………………………..

Phạm vi tổ chức quyên góp:…..………………………………………………….

Cách thức quyên góp:…………………………………………………………….

Thời gian thực hiện quyên góp:..…………………………………………………

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….………

.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

Mẫu B31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…..(1), ngày……tháng……năm……
ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Người đại diện:

Họ và tên: …………………………. ……………Năm sinh……………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:………..Nơi cấp:………………..

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………………...

Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..
tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương