BỘ NỘi vụ Số: 01/2013/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.53 Mb.
#1158
1   2   3   4   5   6


Kèm theo đề nghị gồm: Bản sao hộ chiếu của người nước ngoài đăng ký theo học được dịch sang tiếng Việt có chứng thực; các giấy tờ liên quan theo quy định tuyển sinh của nhà trường.
TM. BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)(1) Địa danh nơi đặt trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

(2) Tên trường đào tạo.

Mẫu B14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
THÔNG BÁO GIẢI THỂ …(2)
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Tên tổ chức tôn giáo: ….…...………..…………………………………………..

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở tại: ………………………………………………........…………………..

Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo:.…………………...……………………...…………………………………………

Địa điểm:…..……………………….…………………………………………….

Thông báo về việc giải thể trường với nội dung sau:
Lý do giải thể:…………………………………………………………...………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Phương thức giải thể:…………………………………………………………….

Thời điểm giải thể: từ ngày……..…tháng……..năm……………………………

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

(2) Tên Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Mẫu B15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm…

ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG

NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ……...……………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo:……………………...……………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………...

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………
Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:
Tên lớp: …………...……………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………

Lý do mở lớp:…………………………………………………………………......

Thời gian học:…………………………………………………………………….

Nội dung học:……………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: ……………………………..……………………………...


Kèm theo đề nghị gồm: chương trình học; danh sách giảng viên (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật ).

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mở lớp.

Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………..(1), ngày……tháng……năm……..
ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC PHONG CHỨC,

PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ


Kính gửi: (2)……………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo:…………………………..……………... …………...........

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..Trụ sở chính: ……..……………..……………………………………………….
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:


TT

Họ và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Phạm vi phụ trách

1


2


n
Đính kèm bản đăng ký gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).

Mẫu B17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM,

BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị:………………………….…………........................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...
Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:


TT

Họ và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Lý do đề nghị

Phạm vi phụ trách

1

2n


Kèm theo bản đề nghị gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị.
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

Mẫu B18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
THÔNG BÁO

Về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành

Kính gửi: (2)……………………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo:………………………..……………..…………... ………..

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...
Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:
Họ và tên: ………………………………………………Năm sinh….………......

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………….……...

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………………Nơi cấp:....………….

Chức vụ, phẩm trật:……………….... ……………………………………………

Phạm vi phụ trách:………..…...………………………………………………….

Lý do cách chức, bãi nhiệm:..…...………………………………………………..

Từ ngày…………tháng………năm……………………………………………...
Kèm theo Thông báo gồm: văn bản của tổ chức tôn giáo về việc cách chức, bãi nhiệm.TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).

Mẫu B19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Kính gửi: (2)………………………….……………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..
Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:
Họ và tên: …………………………………..………………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………………

Giấy CMND số:…………………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:…………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:………………………………..

Nơi thuyên chuyển đến:……………. …………………………………………....

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.

Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN

NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

Kính gửi: (2) ………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …………………….…...……..…………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:
Họ và tên: …………………………………………………Năm sinh…………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………………………….

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:………………….Nơi cấp:……………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Nơi thuyên chuyển đi:…..…………. ……………………………………………

Nơi thuyên chuyển đến: ………………………………………………………….

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………
Kèm theo bản đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

Mẫu B21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

(Năm ……)

Kính gửi: (2) ………………………. ……………………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:……………….... ….…...……..……………………..

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:

Họ và tên: ………………..…………………...…………Năm sinh…........

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật ………..……………………………............................
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:


TT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

12


nTM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương