BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 479.32 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích479.32 Kb.
#412
1   2   3   4

MẪU SỐ 3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước)Tên đơn vị: .......

Số: .......


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------.............., ngày ..... tháng ..... năm .....


HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT


Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số ....... của ........ về việc công nhận kết quả tuyển dụng .......
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:

Chức vụ:

Đại diện cho (1)

Địa chỉ: Điện thoại:

Và một bên là Ông/Bà (2):

Sinh ngày ......... tháng ......... năm ......... tại

Nghề nghiệp:

Địa chỉ thường trú tại:

Số CMTND:

Cấp ngày ......... tháng ......... năm ......... tại

và Ông/Bà (3):

Sinh ngày ......... tháng ......... năm ......... tại

Chức vụ:

Địa chỉ: Điện thoại:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ thường trú tại:

Số CMTND:

Cấp ngày ......... tháng ......... năm ......... tại

Đại diện cho (4):

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng (5):

- Từ ngày ......... tháng ........ năm ......... đến ngày ......... tháng ........ năm .........

Trong đó thời gian hợp đồng làm việc lần đầu (thử việc):

Từ ngày ......... tháng ........ năm ......... đến ngày ......... tháng ........ năm .........

- Địa điểm làm việc (6):

- Chức danh chuyên môn:

- Nhiệm vụ (7):

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (8):

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có yêu cầu.

2. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (9):

- Ngạch được xếp(mã số) (10): , Bậc: , Hệ số lương:

- Phụ cấp (nếu có) gồm (11):

được trả lần vào các ngày hàng tháng.

- Thời gian tính nâng bậc lương:

- Khoản trả ngoài lương:

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

- Bảo hiểm xã hội (12):

- Bảo hiểm y tế:

- Được hưởng các phúc lợi:

- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của Pháp luật (13):

- Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (14):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp1. Nghĩa vụ:

- Bản đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng.

(Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác …)

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc đặc biệt, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm việc đặc biệt này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ......... tháng ........ năm .........

Hợp đồng này làm tại ………………, ngày ......... tháng ........ năm .........

Người đại diện Người được tuyển dụng Người đứng đầu

theo pháp luật của đơn vị sự nghiệp

người được tuyển dụng (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên) Ghi rõ Họ và Tên Ghi rõ Họ và Tên

Ghi rõ Họ và Tên

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT


1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ tên người được tuyển dụng.

3. Ghi rõ tên người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng.

4. Ghi cụ thể đại diện cho Người được tuyển dụng. Ví dụ: người được tuyển dụng là Nguyễn Văn A, Người đại diện theo pháp luật của Ông A là Nguyễn Văn B thì điểm này ghi là đại diện cho Nguyễn Văn A.

5. Ghi rõ Hợp đồng làm việc lần đầu, Hợp đồng làm việc với thời hạn từ khi bắt đầu ký đến khi đủ 18 tuổi, ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

6. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

7. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

8. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc trong giờ hành chính.

9. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc người ký hợp đồng tự lo.

10. Ghi cụ thể ngạch được xếp, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán …), kể cả tiền lương được hưởng trong thời gian thử việc theo quy định của ngạch được tuyển dụng.

11. Ghi cụ thể tỉ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm .v.v…

12. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà cán bộ công chức được hưởng. Ví dụ: Đối với người làm hợp đồng làm việc với thời hạn xác định từ 1 năm trở lên ghi là được hưởng quyền lợi BHXH theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

13. Ghi cụ thể người ký hợp đồng được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

14. Những thoả thuận khác thường là những thoả thuận khuyến khích và có lợi cho người ký hợp đồng như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù; thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền; được hưởng lương tháng thứ 13,14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần; tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật …

Bộ, ngành ........................................... Mẫu số 4

Tỉnh, thành phố ................................. (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004

của Bộ Nội vụ
BÁO CÁO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG NĂM .........

(Kèm theo công văn số ngày )-----------------------------


T
T


Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Tên đơn vị sự nghiệp tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

Ngạch viên chức được tuyển dụng

Hệ số lương

Ghi chú

Nam

Nữ

Xét tuyển

Thi tuyển

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


.................., ngày tháng nămNGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Bộ, ngành ........................................... Mẫu số 5

Tỉnh, thành phố ................................. (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004

của Bộ Nội vụ
BÁO CÁO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐẠT KỲ THI NÂNG NGẠCH

TỪ NGẠCH .......... LÊN NGẠCH ............. NĂM .........

(Kèm theo công văn số ngày )-----------------------------


T
T


Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Đơn vị công tác

Kết quả đạt loại

Lương hiện hưởng

Dự kiến xếp hệ số lương

Thời gian xét nâng lương lần sau

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số

Thời gian hưởng

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
.................., ngày tháng nămNGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)


Bộ, ngành ........................................... Mẫu số 6

Tỉnh, thành phố ................................. (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004

của Bộ Nội vụ
BÁO CÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NGẠCH

CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP.

(Tính đến ngày 31/12/2003)


Số TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Trình độ đào tạo

Chức danh khoa học

Đảng viên

Phụ nữ

Dân tộc ít người

Mã ngạch

Hệ số lương

Thời gian hưởng

Chuyên môn

Chính trị

Tin học

Ngoại ngữ

Giáo sư

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Còn lại

Cao cấp

Trung cấp

Đại học

Chứng chỉ

Anh văn

Ngoại ngữ khác

Đại học

Chứng chỉ

Đại học

Chứng chỉ


.................., ngày tháng nămКаталог: uploads -> news -> 2011 05
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> LÝ LỊch khoa họC
news -> TRƯỜng đẠi học nội vụ HÀ NỘi khoa đÀo tạo tại chức và BỒi dưỠNG
2011 05 -> Nghị ĐỊnh của Chính phủ số 39/2003/NĐ-cp ngày 18/4/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
2011 05 -> Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc tw

tải về 479.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương