BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.18 Mb.
trang29/37
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.18 Mb.
#930
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37

đ. Mẫu công văn giải thích

Tline 659ÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

Số.../ ....(2)

v/v .... (4)....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 660

....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200..


Kính gửi: ………..

Trong thời gian qua, việc thực hiện ….(7) ……của……(8)…về..(9).., cho thấy nhiều quy định được hiểu khác nhau và áp dụng không thống nhất làm phát sinh những hậu quả đáng tiếc. Do đó, …….(10)……… giải thích cụ thể một số quy định trong văn bản nêu trên như sau:

……………………………………..(11)………………………………………

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề còn gì chưa rõ hoặc còn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về ………(10)……..hoặc trao đổi với các đơn vị thường trực của ……..(10)………theo địa chỉ……để được giải quyết.

Văn bản này thay thế văn bản giải thích số ….ngày….của ……(10)……./.
Nơi nhận:

- ..........;

- ………;

- Lưu:.................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủ


e. Mẫu công văn hướng dẫn

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

line 661

Số.../ ....(2)

v/v .... (4)....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 662

....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200..


Kính gửi :

- ……………..

-……………...

Thời gian qua, việc thực hiện ….(7) ……của……(8)……về………………….

…..(9)….., đã có những khó khăn nảy sinh do …..(10)….. vì vậy ,……(11)…… hướng dân cụ thể một số việc phải làm trong quá trình thực hiện những quy định tại văn bản đó như sau :………………………..(12)…………………………………

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề còn gì chưa rõ hoặc còn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về ...…(11)……..hoặc trao đổi với các đơn vị thường trực của ……..(11)………theo địa chỉ……để được giải quyết.

Văn bản này thay thế văn bản hướng dẫn số ….ngày….của ……(11)……./.
Nơi nhận:

- ..........;

- ..........;

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủ


g. Mẫu công văn đôn đốc nhắc nhở


Tline 663ÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

­

Số.../ ....(2)

v/v .... (4)....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đline 664ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200..

Kính gửi: ……………………..


Thực hiện chủ trương của ….(7) ……và chỉ thị của……(8)……về việc..(9)…, đã triển khai một số công tác như sau:

……………………………………..(10)……………………………………..

Tuy nhiên kết quả đạt được so với tiến độ và yêu cầu đặt ra còn rất chậm. nguyên nhân là do …………………...…(11)……………..…….. Trước tình hình đó, để hoàn thành kế hoạch đề ra, …..(9)………, nhắc nhở các….(12)… cần tập trung làm một số công việc như sau:

……..(13)………………………………………………………………………..

Từ nay trở đi, định kỳ vào ngày ….., hàng tháng………(12) báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về …….(14)….. Các …..(12)…. cần khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời, trực tiếp cho ……(9)………. để được chỉ đạo và có hướng dẫn giải quyết./.Nơi nhận:

- ..........;

- ..........;

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủ


h. Mẫu công văn đề nghị

line 665 TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

Số.../ ....(2)

v/v .... (4)....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đline 666ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200..

Kính gửi:………..

Thời gian qua, …………………….….(7) ….……………………………

Hiện nay, tình hình này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của………(8)……

Để giải quyết vấn đề nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động ,………(8)………dự kiến ……….(9)………, và đề nghị……….(10)………

……………………………………..(11)…………………………………

Vậy ……(8)……... kính đề nghị ……..(10)………xem xét và quan tâm giải quyết giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn../.
Nơi nhận:

- ..........;

- ……...;

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủtải về 3.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương