BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.1 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.1 Mb.
#1110
1   2   3   4   5   6

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)


BỘ, NGÀNH: …

PHỤ LỤC SỐ 11ACƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Đơn vị

Số lượng viên chức và người lao động tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc tương đương

Tổng số

Chia ra

Chức danh nghề nghiệp hạng I

Chức danh nghề nghiệp hạng II

Chức danh nghề nghiệp hạng III

Chức danh nghề nghiệp hạng IV

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8
Tổng sốI

Giáo dục - Đào tạo1

Học viện1.1

Học viện 1

1.n

Học viên n2

Đại học2.1

Trường Đại học 1

2.n

Trường Đại học n3

Cao đẳng3.1

Trường Cao đẳng 1

3.n

Trường Cao đẳng n4

Trung cấp4.1

Trường Trung cấp 1

4.n

Trường Trung cấp n5

Trung tâm5.1

Trung tâm 1

5.n

Trung tâm nII

Y tế1

Bệnh viện1.1

Bệnh viện 1

1.n

Bệnh viện n2

Viện có giường2.1

Viện 1

2.n

Viện n3

Trung tâm3.1

Trung tâm 1


3.n

Trung tâm nIII

Nghiên cứu khoa học1

Viện1.1

Viện 1


1.n

Viện n2

Trung tâm2.1

Trung tâm 1

2.n

Trung tâm nIV

Văn hóa, thể thao4.1

Đơn vị 1

4.n

Đơn vị nV

Các đơn vị sự nghiệp khác5.1

Đơn vị 1

5.n

Đơn vị nNGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….

PHỤ LỤC SỐ 11BCƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Đơn vị

Số lượng viên chức và người lao động tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc tương đương

Tổng số

Chia ra

Chức danh nghề nghiệp hạng I

Chức danh nghề nghiệp hạng II

Chức danh nghề nghiệp hạng III

Chức danh nghề nghiệp hạng IV

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8
Tổng sốA

Giáo dục - Đào tạoI

Đại học1

Trường Đại học 1

n

Trường Đại học nII

Cao đẳng


Trường Cao đẳng 1

Trường Cao đẳng nIII

Trung học chuyên nghiệp1

Trường 1

n

Trường nIV

Trung tâm Giáo dục thường xuyên1

Trung tâm 1

n

Trung tâm nV

Cơ sở giáo dục có tên gọi khác1

Trường 1

n

Trường nVI

Giáo dục phổ thông1

Trung học phổ thông1.1

Trường 1

1.n

Trường n2

Trung học cơ sở2.1

Trường 1

2.n

Trường n3

Tiểu học3.1

Trường 1

3.n

Trường n4

Mầm non3.1

Trường 1

3.n

Trường n

B

Y tế1

Bệnh viện


Bệnh viện 1

Bệnh viện n2

Viện có giường


Viện 1

Viện n3

Trung tâm


Trung tâm 1


...


Trung tâm nC

Nghiên cứu khoa học1

Viện


Viện 1

Viện n2

Trung tâm


Trung tâm 1

Trung tâm nD

Văn hóa, thể thao


Đơn vị 1

Đơn vị nĐ

Các đơn vị sự nghiệp khác1

Đơn vị 1


n

Đơn vị nNGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)Каталог: userfile -> User -> minhle -> files
files -> BBỘ NỘi vụ Số: 04/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006
files -> BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> CHÍnh phủ Số: 152
files -> Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
files -> Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
files -> LỊch trình tổng quan đÀo tạo thạc sĩ

tải về 1.1 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương