BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.1 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.1 Mb.
#1110
1   2   3   4   5   6

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 3CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Ghi chú (nếu có)

Cao

Trung bình

Thấp

1

2

3

4

5

61

Chế độ làm việc:

2

Phạm vi hoạt động

3

Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động

4

Tính chất, đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp

5

Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động

6

Mức độ hiện đại hóa công sở

7

Các yếu tố khác (nếu có)NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 4THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Tính đến ngày ………….
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Đơn vị/ Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, chức danh

Các nhiệm vụ đang đảm nhận

Năm tuyển dụng

Ngạch (Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ

Trình độ chuyên môn cao nhất

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ tin học

Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ

Nam

Nữ

Vào cơ quan nhà nước

Vào đơn vị đang làm việc

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Hệ đào tạo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


I

Lãnh đạo đơn vị
1

Nguyễn Văn A…
2

Nguyễn Văn B
3


II

Phòng 1
1

Nguyễn Văn X2
III

Phòng 2
1

Nguyễn Văn Y


……..
Ghi chú:

Cột 6: Sau khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt thì thay “nhiệm vụ đang đảm nhận” bằng “vị trí việc làm đang đảm nhận”

Cột 9: Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chức danh nghề nghiệp thì ghi theo chức danh nghề nghiệp.


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 5DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có)

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng của chức danh nghề nghiệp

Xác định số lượng người làm việc cần thiết

1

2

3

4

5

6I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc hoặc trực thuộc

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Vị trí việc làm ….

2

Vị trí việc làm ….

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Vị trí việc làm ….

2

Vị trí việc làm ….…………………………..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 6BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Vị trí việc làm

Công việc chính phải thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Số TT

Tên vị trí việc làm

Số TT

Tên công việc

Tên sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện trong năm

1

2

3

4

5

6

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

1.1

Công việc thứ nhất1.2

Công việc thứ hai2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

2.1

Công việc thứ nhất3

Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc

3.1

Công việc thứ nhất3.1

Công việc thứ ….

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc

4.1

Công việc thứ nhất

Công việc thứ …II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Vị trí ……

5.1

Công việc thứ nhất

Công việc thứ ….2

Vị trí ……

6.1

Công việc thứ nhất

Công việc thứ …III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Vị trí ………

7.1

Công việc thứ nhất

…………Каталог: userfile -> User -> minhle -> files
files -> BBỘ NỘi vụ Số: 04/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006
files -> BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> CHÍnh phủ Số: 152
files -> Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
files -> Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
files -> LỊch trình tổng quan đÀo tạo thạc sĩ

tải về 1.1 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương