Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Namtải về 474.03 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu01.01.2018
Kích474.03 Kb.
1   2   3   4   5   6

TµI LIÖU THAM KH¶O:


 1. §ç Ngäc Quü vµ Lª TÊt Kh­¬ng, 2000. Gi¸o tr×nh c©y chÌ: trång trät, chÕ biÕn vµ tiªu thô. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp. Hµ néi

 2. Anh Trinh, 2000. Ngµnh ChÌ ViÖt Nam: Khã Kh¨n vµ Héi NhËp. T¹p ChÝ C«ng NghiÖp Sè 17/2000.

 3. Bé Th­¬ng M¹i, 1999. B¸o C¸oNghiªn Cøu Tæng Quan vÒ Ngµnh N«ng NghiÖp ViÖt Nam: T¸c §éng cña HiÖp §Þnh WTO vÒ N«ng NghiÖp. Dù ¸n VIE 95/024/A/01/99.

 4. BTTVHTU (Ban T­ t­ëng – V¨n ho¸ Trung ­¬ng), 2002. Con ®­êng C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp, N«ng th«n ViÖt Nam, tr. 326-338.

 5. FAO, 1999. Report Of The Thirteenth Session Of The
  Intergovernmental Group On Tea
  .
 6. FAO, 2001. Medium-Term Outlook For Tea


 7. HiÖp Héi ChÌ ViÖt Nam, 1999. Mét sè vÊn ®Ò vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn chÌ ë ViÖt Nam. Kinh TÕ vµ Khoa Häc Kü ThuËt ChÌ (ViÖt Nam), sè 4, 1999. Tr. 6-12, 7 trang.

 8. HiÖp Héi ChÌ ViÖt Nam, 2002. B¸o C¸o T×nh H×nh Ho¹t §éng vµ C¸c Gi¶i Ph¸p Thóc §Èy Ph¸t TriÓn Ngµnh ChÌ ViÖt Nam.

 9. ISG, 2002. Impact of trade liberalization on some agricultural sub-sectors of Vietnam: Rice, coffee, tea and sugar.

 10. Lª H÷u ¶nh. Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc liªn kÕt míi trong c¸c doanh nghiÖp quèc doanh s¶n xuÊt - chÕ biÕn chÌ. N§ : KÕt Qu¶ Nghiªn Cøu Khoa Häc - QuyÓn 1 (Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp 1, Hµ Néi - Khoa Sau §¹i Häc). NXB N«ng NghiÖp, Hµ Néi (ViÖt Nam), 1994, Tr. 191-194

 11. Lª V¨n DiÔn, 1990. Kinh TÕ vµ ChÝnh S¸ch KhuyÕn KhÝch S¶n XuÊt C©y ChÌ XuÊt KhÈu. ViÖn Kinh TÕ N«ng NghiÖp, Bé NN vµ PTNT.

 12. NguyÔn Kim Phong, 1998. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm chÌ trªn thÞ tr­êng. T¹p chÝ Kinh TÕ N«ng NghiÖp (ViÖt Nam), sè 2, 1998.

 13. NguyÔn Kim Phong, 1999. §Þnh H­íng – Gi¶i Ph¸p Ph¸t TriÓn S¶n XuÊt ChÌ §Õn N¨m 2010

 14. NguyÔn Kim Phong, 2000. C¸c Gi¶i Ph¸p Khoa Häc vµ C«ng NghÖ §Ó Ph¸t TriÓn S¶n XuÊt ChÌ ë N­íc Ta. T¹p ChÝ Ho¹t §éng Khoa Häc Sè 4/2000.

 15. QuyÒn §×nh Hµ, 2002. C¬ ChÕ ChÝnh s¸ch §Ó Ph¸t TriÓn Ngµnh ChÌ Trong Qu¸ Tr×nh Héi NhËp. T¹p ChÝ Ho¹t §éng Khoa Häc sè 9/2002.

 16. S.M.Ahmed and M.I.Ansari, 1994. Time Series Analysis of Tea Prices: an Application of Arima Modelling and Cointegration Analysis. The Indian Economic Journal, Volume 48, No.3

 17. Tea&coffeeasia, 2002. Vietnam Tea Business Looks for Massive Investment. Xem trang Web: www.teacoffeeasia.com/archieve/current/feature/f4.htm

 18. TrÇn §øc Vui, 2001. Gi¶i ph¸p nh»m më réng xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Kinh TÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, sè 3(32), 6-2001

 19. TrÇn §øc Vui, 2001. Gi¶i Ph¸p Nh»m Më Réng XuÊt KhÈu ChÌ Cña Tæng C«ng Ty ChÌ ViÖt Nam. Kinh TÕ Ch©u ¸ - TBD, Sè 3(32), 2-2001.

 20. TrÇn ThÞ L­ vµ NguyÔn V¨n NiÖm, 1998. KÕt qu¶ m­êi n¨m nghiªn cøu gièng chÌ, trong §oµn Hïng TiÕn vµ §ç V¨n Ngäc (1998). TuyÓn tËp c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ chÌ (1988-1997).

 21. Vâ Ngäc Hoµi, 1998. Ph¸t triÓn chÌ ®Õn n¨m 2000 vµ 2010, trong §oµn Hïng TiÕn vµ §ç V¨n Ngäc (1998). TuyÓn tËp c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ chÌ (1988-1997).

 22. Vò B¸ §Þnh, 2001. VÒ ViÖc §Èy M¹nh XuÊt KhÈu ChÌ Cña ViÖt Nam. T¹p ChÝ Kinh TÕ vµ Ph¸t TriÓn.

 23. World Bank, 2002. Global Economic Prospects and the Developing Countries 2003.Phô Lôc:

B¶ng 1 : Ph©n bè diÖn tÝch chÌ theo ®é cao

STT

Vïng

DiÖn tÝch 1998 (ha)

DiÖn tÝch 2005 (ha)
I. Vïng ThÊp

41,393

56,301

1

Th¸i Nguyªn

10,945

12,200

2

Yªn B¸i

5,809

8,000

3

Phó Thä

7,521

9,500

4

Tuyªn Quang

4,164

6,000

5

Hoµ B×nh

2,834

5,000

6

Hµ T©y

1,862

2,300

7

B¾c C¹n

262

2,000

8

Qu¶ng Ninh

409

1,200

9

B¾c Giang

685

1,000

10

NghÖ An

2,450

3,400

11

Hµ TÜnh

688

1,200

12

Thanh Ho¸

863

1,500

13

Ninh B×nh

466

464

14

Hµ Néi

360

360

15

Qu¶ng Nam

1,381

1,381

16

C¸c tØnh kh¸c

796

796
II. Vïng Gi÷a

27,314

44,229
Vïng cã ®é cao 100 - 500 m17

Hµ Giang

4,832

6,000

18

Lµo Cai

1,635

1,800

19

Yªn B¸i

1,121

1,500

20

L¹ng S¬n

645

2,000

21

Cao B»ng

185

1,000
Vïng cã ®é cao 500 - 1000 m22

S¬n La

2,100

10,000

23

Lai Ch©u

1,200

3,000
L©m §ång

13,533

16,000

25

Gia Lai - Kontum

1,734

2,600

26

§¾c L¾c

329

329
III. Vïng Cao

3,864

9,200

27

Hµ Giang

3,001

4,000

28

Yªn B¸i

604

2,500

29

Lao Cai

259

2,200

30

Phó Thä
500

Tæng

72,571

109,730

Nguån: Chu Xu©n ¸i vµ §ç V¨n Ngäc (1998, tr172)B¶ng 2: C¸c nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ

Vïng

Nhµ m¸y chÌ

Thµnh phÇn kinh tÕ

C«ng nghÖ

ThÞ tr­êng

C«ng suÊt (tÊn/ngµy)

N¨m x©y dùng

T©y B¾c

Méc Ch©u
ChÌ ®en

XuÊt khÈu

42

1983

ViÖt B¾c – Hoµng Liªn S¬n

Tuyªn Quang
ChÌ ®en Orthodox Liªn X«

XuÊt khÈu

48Nhµ m¸y chÌ TrÇn Phó
ChÌ ®en Othodox, Liªn X«
42Nhµ m¸y chÌ ViÖt L©m
ChÌ ®en Orthodox, Liªn x«
10
Trung du B¾c Bé

Nhµ m¸y chÌ Thanh Ba
ChÌ ®en
35

1957
Nhµ m¸y chÌ H¹ Hoµ
ChÌ xanh
25

1957
Nhµ m¸y chÌ §oan Hïng
ChÌ ®en
13,5

1975
Nhµ m¸y chÌ CÈm Khª
ChÌ xanh
13,5

1963
Nhµ m¸y chÌ Thanh Niªn
ChÌ xanh
12

1975
Nhµ m¸y chÌ Phó S¬n
ChÌ ®en
32

1985
Nhµ m¸y chÌ Qu©n Chu
ChÌ ®en
13,5

1974
Nhµ m¸y chÌ S«ng CÇu
ChÌ ®en Liªn X«1985
Nhµ m¸y chÌ S«ng CÇu
ChÌ xanh NhËt B¶n1994
Nhµ m¸y chÌ Cöu Long
ChÌ ®ªn
13,5

1977
Nhµ m¸y chÌ S«ng B«i
ChÌ xanh
13,5
Vïng chÌ B¾c Trung Bé

Nhµ m¸y chÌ H¹nh L©m
ChÌ ®en

Nhµ m¸y chÌ 3/2
ChÌ xanh

Vïng T©y nguyªn

2/9

Quèc doanh

ChÌ ®en, chÌ xanh

XuÊt khÈu vµ néi ®Þa

45CÇu ®Êt

Quèc doanh

ChÌ ®en

XuÊt khÈu

1519/5

Quèc doanh

ChÌ ®en

XuÊt khÈu

301/5

Quèc doanh

ChÌ ®en Orthodox

XuÊt khÈu

40Hµ Giang

Quèc doanh

ChÌ xanh, chÌ h­¬ng

Néi ®Þa

5028/3

Quèc doanh

ChÌ xanh

Néi ®Þa

50CÇu ®Êt

T­ nh©n16CÇu tre

T­ nh©n30§«ng ph­¬ng

T­ nh©n20Ph­¬ng §«ng

T­ nh©n32
Vïng duyªn h¶i MiÒn Trung

§øc Phó

quèc doanh

ChÌ xanh: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương