BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảngtải về 3.24 Mb.
trang6/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

9. CD.K15.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá ĐC - VC

1

Bài1: Cấu tạo nguyên tử - hệ thống tuần hoàn

1

2

2

Giang,Quế,Minh

2

Bài 2: Liên kế hoá học và cấu tạo phân tử

1

2

2

Giang,Quế,Minh

3

Bài 3: Phức chất

1

1

1

Giang,Quế,Minh

4

Bài 4: Cấu tạo vật thể - phân cực ion

1

2

2

Giang,Quế,Minh

5

Bài 5: Nhiệt động hoá học. Nhiệt hoá học

1

2

2

Giang,Quế,Minh

6

Bài 6: Nguyên lý II của nhiệt động lực học

1

1

1

Giang,Quế,Minh

7

Bài 7: Động hoá học

1

2

2

Giang,Quế,Minh

8

Bài 8: Tốc độ phản ứng - cân bằng hoá học

1

2

2

Giang,Quế,Minh

9

Bài 9: Tính chất chung của dung dịch

1

4

4

Giang,Quế,Minh

10

Bài 10: Cân bằng ion trong dung dịch.

1

2

2

Giang,Quế,Minh

11

Bài 11: Phản ứng oxi hoá khử và dòng điện

1

2

2

Giang,Quế,Minh

12

Bài 12: Tính chất chung của các nguyên tố

1

2

2

Giang,Quế,Minh

13

Bài 13: Các nguyên tố nhóm I, II và III

1

2

2

Giang,Quế,Minh

14

Bài 14: Các nguyên tố nhóm IV, V và VI

1

2

2

Giang,Quế,Minh

15

Bài 15: Các nguyên tố nhóm VII và VIII

1

2

2

Giang,Quế,Minh

Tổng
30

30Hoá hữu cơ

1

Bài 1: Cấu tạo của hợp chất hữu cơ

1

1

1

Giang, Quế

2

Bài 2: Hiệu ứng cấu trúc trong hợp chất hữu cơ

1

2

2

Giang, Quế

3

Bài 3: Đồng phân học

1

1

1

Giang, Quế

4

Bài 4: Các phản ứng hữu cơ. Cơ chế phản ứng

1

1

1

Giang, Quế

5

Bài 5: Các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ

1

1

1

Giang, Quế

6

Bài 6: Hydrocarbon mạch hở

1

1

1

Giang, Quế

7

Bài 7: Hydrocarbon cyclanic và dẫn chất

1

1

1

Giang, Quế

8

Bài 8: Hydrocarbon terpenic và dẫn chất

1

1

1

Giang, Quế

9

Bài 9: Hydrocarbon thơm

1

1

1

Giang, Quế

10

Bài 10: Dẫn chất halogen và dẫn chất cơ kim

1

1

1

Giang, Quế

11

Bài 11: Dẫn chất nitro, sulfo

1

1

1

Giang, Quế

12

Bài 12: Ancol - phenol - ether

1

3

3

Giang, Quế

13

Bài 13: Andehyd - ceton - quinon

1

3

3

Giang, Quế

14

Bài 14: Acid carboxylic và dẫn chất

1

3

3

Giang, Quế

15

Bài 15: Amin

1

2

2

Giang, Quế

16

Bài 16: Hợp chất diazoic và azoic

1

1

1

Giang, Quế

17

Bài 17: Carbonhydrat (glucid)

1

2

2

Giang, Quế

18

Bài 18: Aminoacid

1

2

2

Giang, Quế

19

Bài 19: Hợp chất dị vòng

1

2

2

Giang, Quế

Tổng
30

30Hoá phân tích

1

Bài 1: Đại cương về hoá phân tích

1

2

2

Tuyết, Ninh

2

Bài 2: Xử lý số liệu thực nghiệm

1

2

2

Tuyết, Ninh

3

Bài 3: Cân bằng hóa học trong dung dịch

1

2

2

Tuyết, Ninh

4

Bài 4: Cân bằng hoà tan kết tủa

1

2

2

Tuyết, Ninh

5

Bài 5: Phương pháp phân tích khối lượng

1

2

2

Tuyết, Ninh

6

Bài 6: Đại cương về phương pháp chuẩn độ

1

2

2

Tuyết, Ninh

7

Bài 7: Phương pháp acid - base

1

2

2

Tuyết, Ninh

8

Bài 8: Phương pháp chuẩn độ tạo phức

1

2

2

Tuyết, Ninh

9

Bài 9: Phương pháp chuẩn độ kết tủa

1

2

2

Tuyết, Ninh

10

Bài 10: Phương pháp chuẩn độ oxi hoá khử

1

2

2

Tuyết, Ninh

11

Bài 11: Đại cương về phân tích cụng cụ

1

2

2

Tuyết, Ninh

12

Bài 12: Đại cương về phân tích quang học

1

2

2

Tuyết, Ninh

13

Bài 13: Phân tích khối phổ

1

2

2

Tuyết, Ninh

14

Bài 14: Đại cương về sắc ký

1

2

2

Tuyết, Ninh

15

Bài 15: Kỹ thuật xử lý mẫu

1

2

2

Tuyết, Ninh

Tổng
30

30* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá ĐC - VC

1

Bài 1: Kỹ thuật thực nghiệm. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

2

2,5

5

Giang,Quế,Minh

2

Bài 2: pH và dung dịch đệm. Phản ứng oxi hoá khử

2

2,5

5

Giang,Quế,Minh

3

Bài 3: Kim loại phân nhóm A

2

2,5

5

Giang,Quế,Minh

4

Bài 4: Kim loại phân nhóm B

2

2,5

5

Giang,Quế,Minh

5

Bài 5: Phi kim

2

2,5

5

Giang,Quế,Minh

6

Bài 6: Phức chất

2

2,5

5

Giang,Quế,Minh

Tổng
15

30Hóa hữu cơ

1

Bài 1: Hydrocarbon - ancol - ether

2

2,5

5

Giang, Quế

2

Bài 2: Aldehyd, ceton và acid carboxylic

2

2,5

5

Giang, Quế

3

Bài 3: Hydratcarbon

2

2,5

5

Giang, Quế

4

Bài 4: Điều chế ethyl acetate

2

2,5

5

Giang, Quế

5

Bài 5: Điều chế acid benzoic

2

2,5

5

Giang, Quế

6

Bài 6: Điều chế aspirin

2

2,5

5

Giang, Quế

Tổng
15

30Hoá phân tích

1

Bài 1: Phương pháp acid - base

2

2,5

5

Tuyết, Ninh

2

Bài 2: Phương pháp định lượng bằng pemanganat

2

2,5

5

Tuyết, Ninh

3

Bài 3: Phương pháp định lượng bằng nitrit

2

2,5

5

Tuyết, Ninh

4

Bài 4: Phương pháp định lượng bằng bạc

2

2,5

5

Tuyết, Ninh

5

Bài 5: Phương pháp complexon

2

2,5

5

Tuyết, Ninh

6

Bài 6: Phương pháp định lượng kết tủa (Morơ)

2

2,5

5

Tuyết, Ninh

Tổng
15

30
10. ĐDTC.K12.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá ĐC

1

Bài 1: Cấu tạo chất

2

2

4

Ts Tuyết

2

Bài 2: Nhiệt động học. Nguyên lý I

2

2

4

Ts Tuyết

3

Bài 3: Nhiệt hoá học. Phương trình nhiệt hoá học

2

2

4

Ts Tuyết

4

Bài 4: Nguyên lý II. Năng lượng tự do và chiều tự xảy ra các phản ứng hoá hoc

2

3

6

Ts Tuyết

5

Bài 5: Động hoá học

2

3

6

Ts Tuyết

6

Bài 6: Cân bằng hoá học

2

3

6

Ts Tuyết

7

Bài 7: Nồng độ dung dịch

2

4

8

Ts Tuyết

8

Bài 8: Dung dịch keo

2

3

6

Ts Tuyết

9

Bài 9: Dung dịch điện ly

2

3

6

Ts Tuyết

10

Bài 10: Cân bằng trong dung dịch điện ly

2

3

6

Ts Tuyết

11

Bài 11: Phức chất

2

2

4

Ts Tuyết

Tổng
30

60Hoá VC - HC

1

Bài 1: Đại cương về các nguyên tố hoá học

2

1

2

Ts Tuyết

2

Bài 2: Kim loại kiềm và hiềm thổ

2

2

4

Ts Tuyết

3

Bài 3: Các nguyên tố nhóm IIIA, IVA và VA

2

2

4

Ts Tuyết

4

Bài 4: Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp

2

4

8

Ts Tuyết

5

Bài 5: Một số nguyên tố vi lượng và vai trò của chúng

2

1

2

Ts Tuyết

6

Bài 6: Một số nội dung cơ bản của lý thuyết hoá hữu cơ

2

4

8

Ts Tuyết

7

Bài 7: Hydrocarbon

2

4

8

Ts Tuyết

8

Bài 8: Dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magie

2

2

4

Ts Tuyết

9

Bài 9: Alcol - phenol - eter

2

3

6

Ts Tuyết

10

Bài 10: Aldehyd - ceton

2

2

4

Ts Tuyết

11

Bài 11: Acid carboxylic và dẫn xuất

2

1

2

Ts Tuyết

12

Bài 12: Amin - aminoacid - peptid và protein

2

2

4

Ts Tuyết

13

Bài 13: Glucid

2

2

4

Ts Tuyết

Tổng
30

60

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

TT

Họ và tên

Chức danh

% giảng

Giờ chuẩn

Ghi chú

1

Hứa Thanh Bình

TS - TBM

85%

238
2

Chu Tuấn Anh

Ths –GV

30%

84

NCS

3

Đinh Thị Giang

Ths – GV

100%

280
4

Đỗ Thị Nhường

Ths – GV

90%

252

Con < 36t

5

Thân Thị Thu Ngân

Ths – GV

70%

196

GV, Con < 36t

6

Trần Thị Thanh Thủy

Ths – GV

100%

280
7

Trần Công Dương

Ths – GVTH

100%

540
Tổng
1870
II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ SAU ĐẠI HỌC

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

TT

Đối tượng

Số SV

Số lớp

Số tổ

ĐVHT/ TC

Giờ LT

Giờ TH

Giờ chấm BA

Giờ coi chấm thi

Tổng giờ

1

Y.K47.N2, YRHM.K7.N2, YHDP.K8.N2, D.K10.N2, CNDD.K11.N2 (NLCB)

669

5

20

5

600

0

0

53,52

653,52

2

CĐKTXN.K7.N1

50

1

2

5

75

0

0

4

79

3

CY.K47.N1, CD.K15.N1

300

3

12

5

525

0

0

24

549

4

DDTC.K12

100

2

2

5

150

0

0

8

158

5

Y.K46.N3,YRHM.K6.N3, YHDP.K7.N3, D.K9.N3, DD.K10.N3 (ĐLCM)

1183

8

32

3

576

0

0

94,64

670,64

6

CĐKTXNATVSTP.K6.N2

19

1

1

3

49,5

0

0

1,52

51,02

7

CY.K46.N2, CD.K14.N2

589

4

16

3

288

0

0

47,12

335,12

8

DDTC.K11.N2.A, B

107

2

4

3

99

0

0

8,56

115,56

9

Y.K45.N4, YRHM.K5.N4, YHDP.K6.N4, D.K8.N4, DD.K9.N4 (PLĐC)

892

6

24

2

288

0

0

71,36

359,36

10

CĐKTXNATVSTP.K6.N2

19

1

1

2

33

0

0

1,52

34,52

11

CY.K45.N3, CD.K13.N3

478

4

16

2

180

0

0

38,24

218,24

12

Y.K45.N4, YRHM.K5.N4, YHDP.K6.N4, D.K8.N4, DD.K9.N4 (TTHCM)

892

6

24

2

288

0

0

71,36

359,36

13

CĐKTXNATVSTP.K5.N3

35

1

1

2

33

0

0

2,8

35,8

14

CY.K46.N2, CD.K14.N2

589

4

16

2

192

0

0

47,12

239,12

15

DDTC.K11.N2.A, B

107

2

4

2

67

0

0

8,56

75,56

16

CKI.K19, BSNT.K9, CKI.K19 (Bắc Giang)

134

3

4

6

270

0

0

10,72

280,72

17

Cao học K19

18

1

1

3

45

0

0

1,44

46,44

Tổng

6181

54

180

55

3758,5

0

0

494,48

4260,98

Hình thức thi: Tự luận đề mở

1. Y.K47.N2, YRHM.K7.N2, YHDP.K8.N2, D.K10.N2, CNDD.K11.N2, CĐKTXN.K7.N1, CY.K47.N1, CD.K15.N1, DDTC.K12 (NLCB1)

* Lý Thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chương mở đầu: Nhập môn NNLCB của Chủ nghĩa Mác – Lênin

11

3

33

Bình, Anh, Giang

2

Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

11

5

55

3

Chương II: Phép biện chứng duy vật

11

12

132

4

Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

11

10

110

Tổng

11

30

330
2. Y.K47.N2, YRHM.K7.N2, YHDP.K8.N2, D.K10.N2, CNDD.K11.N2, CĐKTXN.K7.N1, CY.K47.N1, CD.K15.N1, DDTC.K12 (NLCB2)

* Lý Thuyết

STT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chương IV: Học thuyết giá trị

11

6

66

Bình, Anh, Giang

2

Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

11

14

154

3

Chương VI: Học thuyết về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước

11

6

66

4

Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

11

10

110

5

Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN

11

6

66

6

Chương IX: Chủ nghĩa xã hội - hiện thực và triển vọng

11

3

33

Tổng

11

45

495
3. Y.K46.N3,YRHM.K6.N3, YHDP.K7.N3, D.K9.N3, DD.K10.N3, ĐKTXNATVSTP.K6.N2, CY.K46.N2, CD.K14.N2, DDTC.K11.N2.A, B (ĐLCM)

* Lý thuyết

STT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn ĐLCM của ĐCSVN

15

2

30

Ngân, Nhường

2

Chương I: Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

15

4

60

3

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

15

6

90

4

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1954)

15

10

150

5

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa

15

5

75

6

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

15

5

75

7

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

15

4

60

8

Chương VII: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

15

5

75

9

Chương VIII: Đường lối đối ngoại

15

4

60

Tổng

15

45

675
4. Y.K45.N4, YRHM.K5.N4, YHDP.K6.N4, D.K8.N4, DD.K9.N4, CĐKTXNATVSTP.K6.N2, CY.K45.N3, CD.K13.N3 (PLĐC)

* Lý thuyết

STT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chương I: Khái quát chung về Nhà nước

11

2

22

Bình, Giang, Anh, Ngân, Dương, Thủy, Nhường

2

Chương II: Khái quát chung về pháp luật

11

6

66

3

Chương III: Hệ thống pháp luật Việt Nam

11

2

22

4

Chương IV: Luật Hiến pháp Việt Nam

11

3

33

5

Chương V: Luật Hành chính Việt Nam

11

3

33

6

Chương VI: Luật Dân sự Việt Nam

11

3

33

7

Chương VII: Luật Hình sự Việt Nam

11

3

33

8

Chương VIII: Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

11

3

33

9

Chương IX: Pháp luật phòng, chống tham nhũng

11

5

55

Tổng

11

30

330
5. Y.K45.N4, YRHM.K5.N4, YHDP.K6.N4, D.K8.N4, DD.K9.N4, ĐKTXNATVSTP.K5.N3, CY.K46.N2, CD.K14.N2, DDTC.K11.N2.A, B (TTHCM)

* Lý thuyết

STT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học

13

2

26

Thủy, Dương

2

Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển TTHCM

13

3

39

3

Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

13

5

65

4

Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

13

4

52

5

Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

13

4

52

6

Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

13

4

52

7

Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân

13

4

52

8

Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

13

4

52

Tổng

13

30

390
6. CKI.K19, BSNT.K9, CKI.K19.BG (Triết học)

* Lý thuyết

STT

Nội dung giảng

Số lớp

Số giờ

Tống giờ

Cán bộ giảng

1

Chương I: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

3

6

18

Bình, Anh

2

Chương II: Khái lược lịch sử triết học phương Đông

3

12

36

3

Chương III: Khái lược lịch sử triết học phương Tây

3

12

36

4

Chương IV: Khái lược lịch sử triết học Mác – Lênin

3

6

18

5

Chương V: Chủ nghĩa duy vật biện chứng – cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

3

8

24

6

Chương VI: Phép biện chứng duy vật – phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn

3

12

36

7

Chương VII: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác – Lênin

3

6

18

8

Chương VIII: Lý luận hình thái kinh tế xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3

6

18

9

Chương IX: Giai cấp, dân tộc, nhân loại thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3

8

24
10

Chương X: Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3

8

24
11

Chương XI: Quan điểm của triết học Mác – Lênin về vấn đề con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

3

6

18

Tổng

3

90

279
7. Cao học K19 (Triết học)

* Lý thuyết

STT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chương I: Khái luận về triết học

1

12

12

Bình, Anh

2

Chương II: Triết học Mác – Lênin

1

21

21

3

Chương III: Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học

1

6

6

4

Chương IV: Vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển

1

6

6

Tổng

1

45

45TT

Tên đề tài thực hiện

Cán bộ chủ trì

Ghi chú

01

Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Muộn

Hứa Thanh Bình
02

Bài báo khoa học

Chu Tuấn Anh
03

Bài báo khoa học

Trần Công Dương
04

Bài báo khoa học

Đinh Thị Giang
05

Bài báo khoa học

Thân Thị Thu Ngân
06

Bài báo khoa học

Đỗ Thị Nhường
07

Bài báo khoa học

Trần Thị Thanh Thủy
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương