BỘ lao đỘng thưƠng binhtải về 5.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.34 Kb.
#21601

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


Số: 4746/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 2436/STC-TCDN ngày 21/10/2008 của quý Sở (theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12976/BTC-TCDN ngày 30/10/2008) về nội dung ghi ở trích yếu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: "Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyết lao động theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này".

Như vậy, các công ty đã giải quyết lao động dôi dư tại thời điểm chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn, sáp nhập hoặc cơ cấu lại theo quy định của Bộ luật Lao động thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa.

2. Người lao động bị mất việc, thôi việc khi thực hiện các hình thức sắp xếp nêu trên được hưởng trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 17 hoặc Điều 42 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để quý Sở biết và thực hiện./. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân


 

tải về 5.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương