BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI


SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀItải về 0.58 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#822
1   2   3   4   5   6


SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI


S

T

T

Ngày tháng năm ghi sổ

Họ tên

Năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu

Vị trí công việc


Hình thức làm việc

Giấy phép lao động

Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Nam

Nữ

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Cấp giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Không đủ điều kiện

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Cấp lại lần thứ

Không đủ điều kiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

12...Tổng


Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: /LĐTBXH-TBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

......., ngày.....tháng.....năm.....line 3


THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THÁNG... NĂM...
Kính gửi: Công an tỉnh, thành phố................


Số TT

Họ tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Vị trí công việc

Địa điểm làm việc


Giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

Nam

Nữ

Số giấy phép lao động

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày kết thúc làm việc

Số giấy phép lao động

Ngày kết thúc làm việc

Ngày kết thúc làm việc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

TổngNơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.


GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

_________________________________________________________________________________________________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

__________

Số: /LĐTBXH-BCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

......., ngày.....tháng.....năm.....line 3

Каталог: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương