BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘItải về 0.58 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#822
1   2   3   4   5   6

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh HoàMẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

_________________________________________________________________

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

___________

Số: ……… /…….…

V/v báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm........

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………………..


Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động)

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:(Nêu cụ thể từng vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm, thời gian bắt đầu làm việc, thời gian kết thúc.)

Đề nghị quý Sở xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố………… chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị


ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

____________________________________________________________________

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

___________

Số: ……… /…….…

V/v báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm........

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………..


Căn cứ văn bản số /LĐTBXH-TB ngày tháng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………….. về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp/tổ chức.

(Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động)

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã được chấp thuận: …………

……………………………………………………………………………………

2. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng (nếu có): ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Vị trí công việc, số lượng người lao động nước ngoài thay đổi và lý do (nêu cụ thể từng vị trí công việc):……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Đề nghị quý Sở xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố………… chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị


ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

____________________________________________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

___________

Số: /LĐTBXH-TB

V/v thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: ………………………………………………….


Theo đề nghị tại văn bản số ngày tháng năm của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố………….., Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố………….. thông báo về những vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc; số lượng người: ……………………………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………

2. Vị trí công việc; số lượng người: ……………………………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.


GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

_____________________________________________________________________

TÊN NHÀ THẦU

__________

Số: ……./…….

V/v: đề nghị tuyển người lao động Việt Nam.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố...............................


Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(Thông tin về nhà thầu gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu).

(tên nhà thầu)...............................đã ký hợp đồng với (tên chủ đầu tư) để thực hiện gói thầu..............................., trong đó chủ đầu tư chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài với số lượng là...............................người, nhà thầu...............................thực hiện tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như sau:

(Nêu cụ thể từng vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc).

Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố............................... chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho chúng tôi theo các vị trí công việc nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị.


XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài đúng như (tên nhà thầu.....) đã nêu.

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.


TÊN NHÀ THẦU

___________

Số: ………./………

V/v phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm.....


Kính gửi: (Tên chủ đầu tư)


Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(Thông tin về nhà thầu gồm: địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu).

Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng người lao động nước ngoài (tên nhà thầu) đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất như sau:


1. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã được xác định: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng (nếu có): …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Vị trí công việc, số lượng người lao động nước ngoài thay đổi và lý do (nêu cụ thể từng vị trí công việc):…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị.


Ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Chấp thuận phương án đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của (tên nhà thầu........)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

________________________________________________________________

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

__________

SỐ (No):……../……..-…….

V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit for foreign employee


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom – Happiness

_______________________

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm..... .......date.......month........year......

Kính gửi: ..............................................................................................................To:
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................

Name of enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:……………………………………………..Form of enterprise/organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………… ngườiTotal of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:…………………………………… ngườiNumber of foreign employees

4. Địa chỉ: ...............................................................................................................Address:

5. Điện thoại: .........................................................................................................Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...............................................................Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: ................................................... Ngày cấp: .................................Place of issue Date of issue

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ....................................................................Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: ........................................... 10. Nam (M) Nữ (F) .............................Full name

11. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: .........................................................................................Nationality

13. Số hộ chiếu ............................................. 14. Ngày cấp: .................................Passport number Date of issue

15. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ..............................Issued by Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ...................................................................Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................Working at enterprise, organization

19. Địa điểm làm việc: ..........................................................................................Working place

20. Vị trí công việc: ...............................................................................................Job assignment

21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày........... tháng...........năm.................Period of work from ................................................................. to .........................
I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: .....................................................................................................Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../......... đến ngày: .........../.........../...........Period of work from .......................................... To.....................

- Nơi làm việc lần 2:……………………………………………..…………….

- Nơi làm việc lần: ................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .................................................................Last or current working place

+ Vị trí công việc: .................................................................................................Job assignment:

+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../........ đến ngày: .........../.........../.........Period of work from .................................................To.......................................

III. THÔNG TIN KHÁCOther information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………............................................................................................................................Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions

24. Lý do ông (bà) ................................................................... làm việc tại Việt Nam: .............................................The reasons for Mr. (Ms.) working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐWage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………Times of residence in Viet Nam:..................times


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị


ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/organization

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)(Signature and stamp)

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

_______________________________________________________________________________________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

----------------------------

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT
SỐ:

No:

Каталог: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương