BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘItải về 15.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.91 Kb.
#22539

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 517/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mẫu quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểmCăn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành mẫu Quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc của người sử dụng lao động cho những người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1996, thay thế cho mẫu quy định tại Quyết định số 215/QĐ ngày 31 tháng 3 năm 1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3: Thủ trưởng các Bộ, các ngành, các cơ quan, đơn vị hoặc người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Số:Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....Ngày..... tháng..... năm 199..

QUYẾT ĐỊNH

NGHỈ VIỆC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị:............

...................................... (2)Căn cứ Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26-1-1995 và Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15-7-1995 của Chính phủ;
Căn cứ biên bản số: ... ngày.... tháng.... năm... của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, thành phố................; - Xét đề nghị của ...................... (3)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông, bà............. (4) Số sổ BHXH..................

Sinh ngày........ tháng....... năm....

Nơi sinh:.................................................... Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:...............................

Đơn vị làm việc:............................................

Được nghỉ việc để hưởng chế độ........ (5) từ ngày... tháng... năm...

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc:...............................Điều 2: Chế độ........... (6) của ông, bà................... do Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.......................... giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà.............................................. (7)

và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

- ..... (Ký tên, đóng dấu)

- .....


HƯỚNG DẪN GHI Ở QUYẾT ĐỊNH:

- Mẫu Quyết định phải đánh bằng máy vi tính hoặc máy chữ, bằng giấy trắng, khổ A4 (21cm x 29,7cm).

- Ở điểm (1) và (2): ghi tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ra Quyết định, chữ in, bằng máy vi tính hoặc máy chữ.

- Ở điểm (3): ghi chức danh của người đề nghị như Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.... bằng máy vi tính hoặc máy chữ.

- Ở Điều 1:

Điểm (4): Ghi đầy đủ họ, chữ đệm (nếu có) và tên người nghỉ việc, viết chữ in, bằng bút mực.

Điểm (5): Ghi chế độ bảo hiểm xã hội người lao động được hưởng như: hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp bằng bút mực.

- Ở Điều 2:

Điểm (6): Ghi như điểm (5) trên.

Ông, bà... Ghi đủ họ, chữ đệm (nếu có) và tên viết bằng chữ hoa.

- Ở Điều 3:

Điểm (7): Ghi các chức danh của người được Thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp giao nhiệm vụ thực hiện chế độ đối với người lao động như Văn phòng, Tổ chức, Tài vụ v.v... đánh bằng máy vi tính hoặc máy chữ.- Các phần để trống còn lại trong Quyết định viết chữ thường bằng bút mực.
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 9279
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
9279 -> Ủy ban nhân dân tỉnh đẮk lắK

tải về 15.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương