Bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi trưỜng cao đẲng công nghệ thông tin tp. Hcm khoa công nghệ thông tin – ĐIỆn tửtải về 2.91 Mb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu14.05.2024
Kích2.91 Mb.
#57594
NguyenBachDat LAB1BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐIỆN TỬ 
 
 
 
 
 
 
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
 
LAB1: Hiểu về OS, LVM và file system và secure SSH
 
 
 
 
 
Giảng viên hướng dẫn: THS. LÊ ANH TUẤN 
Sinh viên thực hiện: 
NGUYỄN BÁCH ĐẠT 
Nghành: 
TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 
Khóa 
2022 – 2024  


LAB1: Hiểu về OS, LVM và file system và secure SSH
Mục lục 
I) Phần 1: OS ............................................................................................................................... 2 
1. Cài đặt ................................................................................................................................. 2 
2. Kiểm tra mạng .................................................................................................................... 14 
II) Phần 2 Sử dụng LVM để quản lý ổ cứng ................................................................................... 14 
1. Add thêm 3 ổ cứng 10GB .................................................................................................... 14 
2. Sử dụng LVM để tạo 1 Logical Volume kết nối 3 ổ cứng này thành 1 ổ 30GB ........................... 21 
3. Tạo format logical với file system EXT4 ................................................................................ 22 
4. Mount phân vùng này vào folder /backup ............................................................................ 22 
5. Chụp hình df -hT và báo cáo lại kết quả ................................................................................ 22 
III) Sử dụng LVM để mở rộng phân vùng ổ cứng ............................................................................ 22 
1. Thực hiện thêm 1 ổ cứng 10GB cho VM ở phần 1 ở trên ........................................................ 22 
2. Sử dụng LVM để add thêm ổ 10GB này vào LVM 30GB ở trên để tăng dung lượng thành 40GB 24 
3. Live resize mount point /backup thành 40GB không cần reboot lại server ............................. 24 
IV) Sercure SSH ......................................................................................................................... 26 
1. Cấu hình bảo mật ssh chỉ cho phép login bằng ssh public key .............................................. 26 
 I) Phần 1: OS 
1. Cài đặt 
Đầu tiên phải Take Snapshot lại trước khi làm 
Thực hiện Vào Options để chỉnh boot order lên thực hiện cài đặt file iso 
Đẩy lên như định dạng trong hình Đúng như theo thiết lập 
Thực hiện Start máy và cài đặt 
Chọn Try or Install Ubuntu Server Chọn ngôn ngữ. Ở đây mình chọn english 
Mình giữ nguyên, chọn done Mình chọn Ubuntu Server bản đầy đủ. Chọn Done 
Tiếp đến mình thực hiện cấu hình mạng cho máy. Chọn Edit Ipv4 -> Manual 
Thực hiện cấu hình theo yêu cầu Lúc này đã thiết lập được đường mạng 
Chọn tiếp Done Chọn ngôn ngữ 
Lúc này chờ hệ điều hành test về rpm. Chọn Done Chọn update to the new installer 
Tới bước thiết lập ổ đĩa thì mình tạm thời không thiết lập. Chọn Done 


10 
Chọn tiếp Done 
Chọn Continue 


11 
Chọn tiếp tục Continue 


12 
Check chọn vào Install OpenSSH Server 
Máy sẽ hỏi xem có cài thêm features nào nữa không. Chọn Done 


13 
Chờ quá trình cài đặt hoàn tất 
Lúc này thực hiện chọn Cancel update and reboot 
Chọn lại phần ổ đĩa


14 
Thực hiện start lại 
Thực hiện đăng nhập vào bên trong máy 
Lúc này đã thực hiện vào được bên trong máy. Thực hiện login theo account đã tạo lúc ban đầu 
2. Kiểm tra mạng 
Thực hiện kiểm tra mạng lại theo địa chỉ đã quy hoạch 
II) Phần 2 Sử dụng LVM để quản lý ổ cứng 
1. Add thêm 3 ổ cứng 10GB 
Kiểm tra các ổ cứng hiện tại trong máy 


15 
Sau khi kiểm tra xong thực hiện tắt máy 
Vào trình thực hiện thêm 3 ổ cứng mỗi ổ 10GB 


16 
Thực hiện vào máy ảo đang chạy, click add
Chọn Hard disk 
Thực hiện chọn như hình 


17 
Chọn
- Storage: local-lvm 
- Bus/Device: SCSI 
Thực hiện 3 ổ, mỗi ổ 10GB 
Lúc này thực hiện reboot máy ảo lại 
Kiểm tra fdisk -l 


18 
Ở đây mình thấy 20GB là ổ cứng cũ của mình, 3x 10GB phía dưới là ổ cứng mới mình thêm 
Tiếp đến thực hiện tạo phân vùng cho ổ cứng đầu tiên với đường dẫn /dev/sdb 


19 
Ở đây mình sử dụng công cụ fdisk 
Chọn 
- N: để tạo phân vùng mới 
- P: Chọn theo kiểu primary 
- Chọn số cho phân vùng 
- First Sector: thường sẽ để mặc định 2048 
- Last Sector: Sẽ để mặc định là full dung lượng hiện tại của ổ cứng 
Tiếp đến định dạng phân vùng /dev/sdb thành hệ thống tệp ext4 
Mình sẽ thực hiện tiếp tục với /dev/sdc


20 
Mình sẽ tiếp tục với /dev/sdd 


21 
Xong hết mình không gán vào mount point mà sẽ thực hiện tạo physical volume 
2. Sử dụng LVM để tạo 1 Logical Volume kết nối 3 ổ cứng này thành 1 ổ 30GB 
Thực hiện kiểm volume group chỉ có 29.99GB 
Mình sẽ thực hiện tạo Logical volume 29GB 


22 
3. Tạo format logical với file system EXT4 
4. Mount phân vùng này vào folder /backup 
Mình thực hiện tạo folder /backup và mount point vào 
5. Chụp hình df -hT và báo cáo lại kết quả 
Ở đây mình sẽ thấy 20GB ổ cứng lúc đầu 
Ổ thứ ba 29GB mình vừa mới tạo 
Ổ thứ hai 982M là lúc nãy mình kiểm tra bằng vgs
Chỉ báo có 29.99 nên mình quyết định chỉ lấy 29GB nên sẽ thừa ra 982MB 
III) Sử dụng LVM để mở rộng phân vùng ổ cứng 
1. Thực hiện thêm 1 ổ cứng 10GB cho VM ở phần 1 ở trên 
Mình thực hiện tắt máy 
Thực hiện thêm 10 GB ổ cứng 


23 
Thực hiện thêm và kiểm tra lại 
Sau khi đã thêm 
Mình thực hiện kiểm tra lại trên máy bằng lsblk 


24 
Mình thấy /dev/sde 
2. Sử dụng LVM để add thêm ổ 10GB này vào LVM 30GB ở trên để tăng dung lượng thành 
40GB 
3. Live resize mount point /backup thành 40GB không cần reboot lại server
Lệnh 
- Pvcreate /dev/sde: để thực hiện tạo Physical Volume /dev/sde 
- Vgextend test /dev/sde: tăng dung lượng volume group 
- Lvextend -r -L +10G /dev/test/testlv: để thực hiện thêm 10GB vào Logical volume 
• -r: mở rộng hệ thống tệp bên trong logical volume = resize2fs. Dùng tham số này thì 
không cần dùng (resize2fs) 
• -L: dung lượng mới cho Logical volume
Thực hiện kiểm tra lại 


25 
Lệnh: 
- Vgs: để kiểm tra lại xem đã gộp được vào volume group 
- Mkfs.ext4 /dev/test/test: định dạng tệp theo ext4 với hệ thống tệp tương ứng 
Lệnh: 
- umount và Mount: để gắn lại kích thước mới, kích thước mới sẽ thay đổi và không cần 
khởi động lại server 
Thực hiện thêm dòng vi /etc/fstab:
Mục đích làm để mỗi lần khởi động lại server không cần phải thực hiện umount và mount bằng 
tay. Việc này sẽ tự động. 


26 
- /dev/test/testlv: là đường dẫn đến Logical Volume đến mount point /backup 
- Ext4: là hệ thống tập tin 
- Defaults: tùy chọn mặc định cho gắn kết mount point 
- 0 0 là không sao lưu và không kiểm tra 
IV) Sercure SSH 
1. Cấu hình bảo mật ssh chỉ cho phép login bằng ssh public key 
a. Thực hiện cấu hình thiết lập trong sshd_config 
Dùng lệnh vi /etc/ssh/sshd_config 
Thực hiện tìm dòng chỉnh thành Pubkey Authentication yes, để cho phép thực hiện đăng nhập 
ssh bằng public key 


27 
Thực hiện tìm dòng chỉnh thành PasswordAuthentication no, để không bị đòi hỏi password khi 
login ssh từ máy khác 
Đổi port 22 thành 2222 
b. Sao chép và dán mã RSA từ máy khác 
Thực hiện edit vào file ~/.ssh/authorized_keys 
Thực hiện sao chép mã RSA vào file authorized_keys 


28 
Lưu ý: Nhớ khi muốn người dùng đăng nhập vào user nào thì lưu mã và user đó. Thì người dùng 
mới có thể thực thi được. 
Sau khi đã thực hiện sao chép các mã vào 
Ta thực hiện chỉnh lại quyền để tránh tình trạng user khác đăng nhập vào chỉnh file 

tải về 2.91 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương