Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilo


B¶ng 19: Nh©n lùc c¸n bé Khoa YTL§ vµ Phßng kh¸m BNNtải về 2.42 Mb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

B¶ng 19: Nh©n lùc c¸n bé Khoa YTL§ vµ Phßng kh¸m BNN

STT

Néi dung

§Þa ph­¬ng

C¸c ngµnh

Céng 2006

2007- 2008

1

Tæng sè c¸n bé chuyªn tr¸ch

305

265

570
2

Trong ®ã: B¸c sü

129

145

274
D­îc sü

11

7

18
Tr×nh ®é ®¹i häc kh¸c

58

37

95
Tr×nh ®é trung cÊp

106

76

182
3

Gi¸m ®Þnh viªn BNN

29

16

45
4

Khoa Y tÕ lao ®éng

45

8

53

58

5

Phßng kh¸m BNN

31

6

37

37

- Tuyến huyện: Có 631 Trung tâm Y tế quận/huyện có chức năng thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn quận, huyện gồm công tác dịch tễ - sốt rét - bướu cổ - phòng chống các bệnh xã hội, vệ sinh môi trường, lao động, lấy mẫu xét nghiệm gửi lên tuyến trên và làm một số xét nghiệm cơ bản. Toàn bộ công tác y tế lao động thuộc Trung tâm Y tế huyện .

- Tuyến xã: Tại mỗi trạm y tế xã đều có một nhân viên y tế phụ trách các hoạt động y tế dự phòng của xã.7.3. Lực lượng PCCC

- Lực lượng Cảnh sát PCCC (lực lượng PCCC chuyên nghiệp do Bộ Công an quản lý chỉ đạo) với 130 Đội Cảnh sát PCCC hiện có tổng quân số trên 6.000 cán bộ, chiến sỹ.

- Lực lượng PCCC cơ sở (thành lập ở các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, cơ quan, bệnh viện, trường học…) tính đến cuối năm 2007: trên 40.000 đội (trong tổng số khoảng 70.000 cơ sở) với gần 400.000 đội viên.

- Lực lượng dân phòng (thành lập ở các khu dân cư) tính đến hết năm 2007: 21.000 đội dân phòng với gần 300.000 đội viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Lực lượng PCCC chuyên ngành hiện chưa được thành lập (tương lai có thể thành lập ở lực lượng Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Trường Đại học PCCC được thành lập từ năm 2000 (nâng lên từ Trường Cao đẳng PCCC). Trường Đại học PCCC có 3 khoa, 4 bộ môn, 7 phòng và 1 trung tâm. Trường Đại học PCCC có nhiệm vụ đào tạo 2 hệ: Hệ đại học và hệ trung cấp. Hệ đại học mỗi năm đào tạo 80 người, hệ trung cấp mỗi năm đào tạo 80 người. Ngoài việc đào tạo cho Việt Nam, trường còn đào tạo cho học sinh của Vương quốc Campuchia và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- Trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp: Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC được trang bị 716 xe chữa cháy các loại; 02 chiếc tàu chữa cháy cỡ nhỏ trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh và 29 xuồng chữa cháy trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC các địa phương đồng bằng sông Cửu Long; 31 chiếc xe thang có độ vươn cao từ 18 m đến 72m; 3 xe cứu hộ, cứu nạn (Hà Nội 2 chiếc và TP. Hồ Chí Minh 1 chiếc).

- Trang bị cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và chuyên ngành: chủ yếu là bình chữa cháy và dụng cụ thô sơ. Một số ít được trang bị máy bơm chữa cháy. Hiện nay chỉ có các đội chữa cháy cơ sở thuộc ngành Hàng không, xăng dầu, dầu khí, nhà máy điện là có trang bị xe chữa cháy.

- Với mức yêu cầu trang bị tối thiểu thì lực lượng Cảnh sát PCCC trong cả nước vẫn thiếu tới trên 2.600 đầu phương tiện chữa cháy với số kinh phí trên 3.000 tỷ đồng.

7.4. Ngành Công Thương
B¶ng 20: Nh©n lùc lµm c«ng t¸c ATVSL§ vµ m«i tr­êng ngµnh c«ng th­¬ng


STT

Tªn ®¬n vÞ

Chuyªn tr¸ch

B¸n chuyªn tr¸ch

1

T¹i Côc Kü thuËt an toµn vµ M«i tr­êng c«ng nghiÖp

41

-

2

T¹i c¸c Së C«ng th­¬ng

9

118

3

C¸c Tæng C«ng ty vµ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trùc thuéc Bé C«ng th­¬ng

996

1045

7.5. Hệ thống công đoàn

* Cấp Trung ương

- Từ tháng 4/2009 Ban BHLĐ TLĐLĐVN sáp nhập với một số ban của TLĐ thành một ban mới có tên là: Ban Chính sách - Pháp luật TLĐ. Bộ phận làm công tác BHLĐ được gọi là Phòng BHLĐ thuộc Ban Chính sách- Pháp luật TLĐ. Hiện Phòng BHLĐ có 07 người, 100% có trình độ đại học về kỹ thuật.

- Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật BHLĐ có 250 cán bộ, công nhân viên; trong đó có 48 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sỹ, thạc sỹ; 160 kỹ sư, bác sỹ, cử nhân. Viện nghiên cứu KHKT BHLĐ có 02 phân viện (TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng), 04 Trung tâm nghiên cứu, 04 Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ, 01 trạm quan trắc và phân tích MTLĐ. Viện có 22 phòng thí nghiệm. Viện nghiên cứu KHKT BHLĐ quản lý 02 tạp chí: Tạp chí BHLĐ và Tạp chí Hoạt động khoa học, An toàn sức khoẻ và MTLĐ. Viện còn quản lý 01 trường: Trường công nghệ về BHLĐ và Bảo vệ môi trường, trong đó có Nhà triển lãm BHLĐ.

- Khoa BHLĐ của Trường Đại học Công đoàn có 07 giảng viên, trong đó có 02 tiến sỹ, 05 thạc sỹ. Đã đào tạo ra trường 12 khoá kỹ sư BHLĐ với tổng số trên 600 người. Hiện khoa đang đào tạo các khoá kỹ sư BHLĐ tương lai với gần 200 sinh viên.* Địa phương, ngành

Hiện nay tại 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 20 Công đoàn ngành trung ương đều có các cán bộ làm công tác BHLĐ.

Đến thời điểm hiện nay (tháng 10/2009) tại 7 Liên đoàn Lao động địa phương là Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Dương và Công đoàn Công thương Việt Nam có Ban BHLĐ.

7.6. Hội KHKT ATVSLĐ Việt Nam

Số hội viên của Hội vào khoảng 3.000 người.8. Thông tin thống kê về doanh nghiệp, lao động, thu nhập, TNLĐ, BNN, BHXH, cháy nổ và kiểm soát ATVSLĐ, môi trường

8.1. Số doanh nghiệp, số lao động và mức thu nhập theo ngành kinh tế
B¶ng 21: Sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh

STT
Sè doanh nghiÖp (®Õn 31/12/07)

Tèc ®é ph¸t triÓn (%) 2006/2005
Tæng sè

155.771

118,62
CHIA THEO KHU VùC Vµ THµNH PHÇN KINH TÕ

1

Khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc

3.494

94,28
- DN nhµ n­íc Trung ­¬ng

1.719

98,57

- DN nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng

1.775

90,47

2

Khu vùc doanh nghiÖp ngoµi nhµ n­íc

147.316

119,39
- DN tËp thÓ

6.688

107,54

- DN t­ nh©n

40.468

108,43

- C«ng ty hîp danh

53

170,97

- C«ng ty TNHH t­ nh©n

77.648

121,98

- C«ng ty cæ phÇn cã vèn nhµ n­íc

1.597

117,43

- C«ng ty cæ phÇn kh«ng cã vèn nhµ n­íc

20.862

140,95

3

Khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi

4.961

117,56
- 100% vèn n­íc ngoµi

4.018

120,23

- DN liªn doanh víi n­íc ngoµi

943

107,40

Chia theo ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh1

N«ng nghiÖp vµ L©m nghiÖp

1.151

105,40

2

Thuû s¶n

1.296

99,16

3

C«ng nghiÖp khai th¸c má

1.692

123,59

4

C«ng nghiÖp chÕ biÕn

31.057

115,61

5

SX, ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt n­íc

2.804

109,79

6

X©y dùng

21.029

118,25

7

Th­¬ng nghiÖp, söa ch÷a xe cã ®éng c¬

61.525

117,18

8

Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng

6.062

118,49

9

VËn t¶i kho b·i, th«ng tin liªn l¹c

9.858

128,11

10

Tµi chÝnh tÝn dông

1.494

85,81

11

Ho¹t ®éng Khoa häc, c«ng nghÖ

54

163,64

12

Ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n, dÞch vô t­ vÊn

15.219

137,73

13

Gi¸o dôc ®µo t¹o

721

91,85

14

YtÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi

344

134,38

15

Ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao

584

118,94

16

Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n, c«ng céng, lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh

881

129,94

(Nguồn: Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê điều tra 2007)

B¶ng 22: Lao ®éng vµ thu nhËp b×nh qu©n chia theo ngµnh kinh tÕ n¨m 2008
(­íc tÝnh s¬ bé)


STT

Ngµnh kinh tÕ

Lao ®éng
(ng­êi)


Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/ th¸ng (®ång)

1

N«ng, l©m nghiÖp

21.950.400

1.017.810

2

Thuû s¶n

1.684.300

2.889.875

3

C«ng nghiÖp khai th¸c má

431.200

25.504.020

4

C«ng nghiÖp chÕ biÕn

6.306.200

4.120.918

5

SX, ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt n­íc

224.600

17.677.352

6

X©y dùng

2..394.000

3.331.106

7

Th­¬ng nghiÖp, söa ch÷a xe cã ®éng c¬

5.371.900

3.176.018

8

Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng

830.900

6.501.785

9

VËn t¶i kho b·i, th«ng tin liªn l¹c

1.221.700

4.576.956

10

Tµi chÝnh tÝn dông

220.100

10.304.028

11

Ho¹t ®éng Khoa häc, c«ng nghÖ

26.900

28.565.675

12

Ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n, dÞch vô t­ vÊn

251.500

17.807.488

13

QLNN, An ninh quèc phßng, b¶o ®¶m x· héi b¾t buéc

866.900

3.940.478

14

Gi¸o dôc ®µo t¹o

1.401.400

2.289.972

15

Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi

399.800

3.875.271

16

Ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao

134.700

3.705.147

17

Ho¹t ®éng §¶ng, §oµn thÓ, hiÖp héi

220.100

709.526

18

Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n, c«ng céng

979.200

2.659.909

Tæng sè lao ®éng/ thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng/th¸ng

44.915.800

2.741.639

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2008)
8.2. Tình hình TNLĐ năm 2005 (6 tháng đầu năm 2009, nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa)
B¶ng 23: Tæng hîp t×nh h×nh TNL§ n¨m 2005 (6 th¸ng ®Çu n¨m 2009)

N¨m

2005

2006

2007

2008

6 th¸ng ®Çu n¨m 2009

Sè vô

4.050

5.881

5.951

5.836

1.958

Sè ng­êi bÞ n¹n

4.164

6.088

6.337

6.047

1998

Sè vô chÕt ng­êi

443

505

505

508

231

Sè ng­êi chÕt

473

536

621

573

239

(Nguồn: Thông báo tình hình TNLĐ - BLĐTB&XH)

Tuy nhiên, số liệu tham chiếu từ Báo cáo kết quả Đánh giá việc thực hiện chính sách quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích giai đoạn 2006-2009 cho thấy riêng số người chết do TNLĐ tại bệnh viện theo thống kê tại sổ A6 của ngành y tế cao hơn nhiều.B¶ng 24: Tæng hîp t×nh h×nh TNL§ chÕt ng­êi 2005 - 2008

N¨m

2005

2006

2007

2008

Sè ng­êi chÕt

1622

1705

1775

1518

(Nguồn: Báo cáo Đánh giá việc thực hiện chính sách quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích giai đoạn 2006-2009 Bộ Y tế - UNICEF - 2009)

Các địa phương xảy ra nhiều TNLĐ chết người là những địa phương có công nghiệp phát triển như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương...

Các Bộ, ngành xảy ra nhiều TNLĐ chết người đó là các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao Thông - Vận Tải.

Các lĩnh vực sản xuất xảy ra nhiều TNLĐ chết người là: Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông; xây dựng; khai thác than, khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí chế tạo, cụ thể:- Năm 2005: Phân tích từ các biên bản điều tra của 253 vụ TNLĐ chết người, lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông xảy ra nhiều TNLĐ chết người nhiều nhất, chiếm 37,55% tổng số vụ và 36,26% tổng số người chết; lĩnh vực khai thác than chiếm 10,28% tổng số vụ và 14,29% tổng số người chết; lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm 9,09% tổng số vụ và 8,42 tổng số người chết; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 8,30% tổng số vụ và 8,06% tổng số người chết.

- Năm 2006: Phân tích từ 244 biên bản điều tra TNLĐ chết người, lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông xảy ra nhiều TNLĐ chết người nhiều nhất, chiếm 34,43% tổng số vụ và 32,45% tổng số người chết; lĩnh vực khai thác than chiếm 12,7% tổng số vụ và 16,98% tổng số người chết; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9,02% tổng số vụ và 8,3% tổng số người chết; Lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm 7,8% tổng số vụ và 7,17% tổng số người chết.

- Năm 2007: Phân tích từ 240 biên bản điều tra TNLĐ chết người, lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông xảy ra nhiều TNLĐ chết người nhất, chiếm 27,86% tổng số vụ và 44,37% tổng số người chết; lĩnh vực khai thác khoáng sản chiếm 12,93% tổng số vụ và 14,29% tổng số người chết; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 4,98% tổng số vụ và 5,12% tổng số người chết; lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm 7,8% tổng số vụ và 7,17% tổng số người chết.

- Năm 2008: Phân tích từ 181 biên bản điều tra TNLĐ chết người, lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông xảy ra nhiều TNLĐ chết người nhất, chiếm 29,54% tổng số vụ tai nạn và 29,72% tổng số người chết; lĩnh vực khai thác khoáng sản chiếm 8,52% tổng số vụ và 12,73% tổng số người chết; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 7,59% tổng số vụ và 10,37% tổng số người chết; lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm 5,11% tổng số vụ và 4,24% tổng số người chết.

B¶ng 25: LÜnh vùc x¶y ra nhiÒu TNL§ chÕt ng­êi 2005-2007

LÜnh vùc

2005

2006

2007

Tæng

X©y dùng

172

174

276

817

L¾p ®Æt, söa ch÷a, sö dông ®iÖn

68

55

94

370

Khai th¸c kho¸ng s¶n

38

91

89

287

Sö dông thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt ATL§

28

40

59

162

LÜnh vùc kh¸c

167

176

103

1082

Tæng

473

536

621

27181   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương