Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilotải về 2.42 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

6.2.3. Đào tạo, huấn luyện cho NLĐ, nông dân/ tình nguyện viên nông dân/giảng viên nguồn

B¶ng 12. KÕt qu¶ ®µo t¹o cho NL§, n«ng d©n/ t×nh nguyÖn viªn
n«ng d©n/gi¶ng viªn nguån


Néi dung ®µo t¹o

§èi t­îng

Sè l­îng

Gi¶ng viªn

§¬n vÞ tæ chøc

N¨m 2005

ATVSL§.

NL§

240

Chuyªn gia ATVSL§

Héi KHKT ATVSL§

N¨m 2006

2 líp huÊn luyÖn gi¶ng viªn nguån (TOT) vÒ ATVSL§ trong n«ng nghiÖp.

C¸n bé Së L§TB&XH, Y tÕ, NNPTNT, Héi ND, Héi phô n÷ tØnh

50

Chuyªn gia ATVSL§

Bé L§TBXH /
Dù ¸n RAS/04/M01/JPN

4.628 líp ATVSL§ chung.


NL§ trong c¸c doanh nghiÖp

701.191

Chuyªn gia ATVSL§, PCCN

75/84 Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW vµ C«ng ®oµn ngµnh TW

3.123 líp PCCC.

NL§, nh©n d©n

115.153

L­c l­îng c¶nh s¸t PCCC c¸c tØnh, thµnh phè

Lùc l­îng c¶nh s¸t PCCC c¸c tØnh, thµnh phè

820 líp tËp huÊn vÒ c¸c chñ ®Ò VSL§ vµ trong phßng chèng BNN.

NL§ trong c¸c c¬ së cã nguy c¬ cao

56358 häc viªn/3862 c¬ së

Chuyªn gia vÒ VSL§, Y häc lao ®éng

Trung t©m YTDP, Trung t©m søc khoÎ vµ MTL§ c¸c ®Þa ph­¬ng

ATVSL§.

NL§

284

Chuyªn gia ATVSL§

HKHKT ATVSL§

N¨m 2007

1 líp huÊn luyÖn gi¶ng viªn nguån (TOT) vÒ ATVSL§ trong n«ng nghiÖp.

C¸n bé Së L§TB&XH, Y tÕ, NN&PTNT, Héi ND, Héi Phô n÷ tØnh

25

Chuyªn gia ATVSL§

Bé L§TB&XH / Dù ¸n RAS/04/M01/JPN

2.499 líp tËp huÊn cã néi dung tËp trung vµo c«ng t¸c ATVSL§, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, s¬ cÊp cøu, phßng chèng BNN vµ n©ng cao søc kháe n¬i lµm viÖc

7.667 c¬ së
s¶n xuÊt

161.354 cña

Chuyªn gia ATVSL§, PCCN

65 ®¬n vÞ y tÕ ®Þa ph­¬ng, Bé, ngµnh

6.732 líp vÒ ATVSL§ chung

NL§ trong c¸c doanh nghiÖp

856.183

Chuyªn gia vÒ VSL§, Y häc lao ®éng

73/84 Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW vµ C«ng ®oµn ngµnh TW

3.073 líp PCCC

NL§, nh©n d©n

113.027

Lùc l­îng c¶nh s¸t PCCC c¸c tØnh, thµnh phè

Lùc l­îng c¶nh s¸t PCCC c¸c tØnh, thµnh phè

ATVSL§

NL§

855

Chuyªn gia ATVSL§

HKHKT ATVSL§

N¨m 2008

2 líp huÊn luyÖn gi¶ng viªn nguån (TOT) vÒ ATVSL§ trong n«ng nghiÖp.

C¸n bé Së L§TB&XH, Y tÕ, NN&PTNT, Héi ND, Héi Phô n÷ tØnh

45

Chuyªn gia ATVSL§

Bé L§TB&XH/Dù ¸n RAS/04/M01/JPN

8 líp huÊn luyÖn vÒ ATVSL§ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

N«ng d©n c¸c tØnh T©y Nguyªn, MiÒn nói phÝa B¾c

170

Chuyªn gia ATVSL§

Héi N«ng d©n

170 líp huÊn luyÖn vÒ ATVSL§ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (Windmini)

N«ng d©n c¸c tØnh T©y nguyªn vµ miÒn nói phÝa B¾c

1.700

T×nh nguyÖn viªn ATVSL§, n«ng d©n

Héi N«ng d©n

2 líp huÊn luyÖn An toµn ®iÖn, an toµn m¸y vµ an toµn trong sö dông ho¸ chÊt n«ng nghiÖp

N«ng d©n

230

Chuyªn gia ATVSL§

Héi N«ng d©n

H­íng dÉn, huÊn luyÖn 52 kho¸ vÒ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh, quy ph¹m vµ kiÓm ®Þnh, b¶o d­ìng c¸c m¸y, thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt, ®Æc thï vÒ ATVSL§, PCCN. KiÓm so¸t TNL§, BNN trong lÜnh vùc x©y dùng, khai th¸c vµ s¶n xuÊt VLXD, n©ng cao sù tu©n thñ ph¸p luËt vÒ BHL§, AT VSL§

NL§ thuéc c¸c doanh nghiÖp cña Bé X©y dùng

2536

Gi¸o viªn ®ang gi¶ng d¹y t¹i tr­êng ®¹i häc vµ c¸c chuyªn gia


Bé X©y dùng

51 líp tËp huÊn ATVSL§

NL§

3722

C¸n bé, gi¸o viªn tr­êng §¹i häc C«ng ®oµn, X©y dùng, B¸ch khoa Hµ Néi vµ Tp. Hå ChÝ Minh, §¹i häc T«n §øc Th¾ng, §¹i häc Qu©n y...

NILP

TËp huÊn ATVSL§ trong n«ng nghiÖp.

N«ng d©n

1.000

C¸c chuyªn gia ATVSL§

BNN&PTNT

TËp huÊn 230 líp ATVSL§ theo nhãm trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (WIND mini)

N«ng d©n

1150

N«ng d©n ®· ®­îc tËp huÊn

Héi N«ng d©n

TËp huÊn ATVSL§ chung

NL§ trong c¸c doanh nghiÖp

1.128.542

Chuyªn gia ATVSL§, PCCN

49/84 Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW vµ C«ng ®oµn ngµnh TW

2.317 líp PCCC.

NL§, nh©n d©n

96.856

Lùc l­îng c¶nh s¸t PCCC c¸c tØnh, thµnh phè

Lùc l­îng c¶nh s¸t PCCC c¸c tØnh, thµnh phè

3.047 líp tËp huÊn ATVSL§ chñ yÕu tËp trung vµo phæ biÕn v¨n b¶n ph¸p quy, s¬ cÊp cøu, phßng chèng BNN vµ n©ng cao søc khoÎ n¬i lµm viÖc

NL§ t¹i 11.101 c¬ së s¶n xuÊt

1.239.970

Chuyªn gia vÒ VSL§, Y häc lao ®éng

61/76 y tÕ ®Þa ph­¬ng, Bé, ngµnh

ATVSL§.

NL§

1284

Chuyªn gia ATVSL§

HKHKT ATVSL§

N¨m 2009

12 líp huÊn luyÖn vÒ ATVSL§ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

N«ng d©n §ång B»ng s«ng Hång vµ MiÒn nói

240

Chuyªn gia ATVSL§

Héi N«ng d©n

2 líp huÊn luyÖn An toµn ®iÖn, an toµn m¸y vµ an toµn trong sö dông ho¸ chÊt n«ng nghiÖp

N«ng d©n

230

Chuyªn gia ATVSL§

Héi N«ng d©n

TËp huÊn 240 líp ATVSL§ theo nhãm trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
(WIND mini)

N«ng d©n

2.400

N«ng d©n ®· ®­îc tËp huÊn

Héi N«ng d©n

ATVSL§.

NL§

520

Chuyªn gia ATVSL§

Héi KHKT ATVSL§

447 líp huÊn luyÖn ATVSL§.

NL§

59.997

Chuyªn gia ATVSL§

Bé Quèc phßng


B¶ng 13: Tæng hîp c«ng t¸c tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn PCCC
trong 5 n¨m tõ 2005-2009


N¨m

C«ng t¸c tuyªn truyÒn

C«ng t¸c huÊn luyÖn

Sè buæi

Sè l­ît ng­êi nghe

Sè buæi

Sè ng­êi

2005

3.255

256.782

2.433

99.789

2006

3.543

275.860

5.980

96.924

2007

2.000

120.000

2.317

96.856

2008

2.515

129.456

3.041

97.785

2009

2.902

136.737

3.271

117.720

Tæng céng

14.215

918.835

17.042

509.074

6.3. Tài liệu huấn luyện, giảng dạy
Bảng 14: Danh mục tài liệu huấn luyện, giảng dạy đã xuất bản

STT

Tµi liÖu ®· xuÊt b¶n

§¬n vÞ thùc hiÖnSö dông dung m«i an toµn.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)B¶o vÖ m«i tr­êng trong c¸c c¬ së y tÕ.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)Sæ tay h­íng dÉn x©y dùng lµng v¨n hãa søc kháe.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004H­íng dÉn x©y dùng céng ®ång an toµn vµ phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)ChØ sè ®¸nh gi¸ chÊn th­¬ng trong c¸c lÜnh vùc

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)H­íng dÉn ghi chÐp hÖ thèng biÓu mÉu b¸o c¸o tai n¹n th­¬ng tÝch.

Côc YTDP, Bé y tÕ - 2004 (NXB Y häc)Tµi liÖu tËp huÊn ch­¬ng tr×nh phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch, x©y dùng céng ®ång an toµn cho c¸n bé qu¶n lý.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)Tµi liÖu h­íng dÉn thùc hµnh cÊp cøu tai n¹n th­¬ng tÝch ngoµi bÖnh viÖn.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)Tµi liÖu tËp huÊn vÒ kü n¨ng gi¸o dôc truyÒn th«ng phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch x©y dùng céng ®ång an toµn.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)Tµi liÖu tËp huÊn vÒ kü n¨ng gi¸m s¸t tai n¹n th­¬ng tÝch.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)H­íng dÉn sö dông bé c©u hái ®iÒu tra hé gia ®×nh.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004 (NXB Y häc)Phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ em.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2004CÈm nang thùc hµnh qu¶n lý vµ CSSK NL§ cho c¸n bé y tÕ c¬ së.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2005 (NXB L§XH)Toµn cÇu hãa vµ mét sè ¶nh h­ëng ®Õn ch¨m sãc søc khoÎ NL§.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2005 (NXB Y häc)C¸c biÖn ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn ®Ó n©ng cao søc kháe n¬i lµm viÖc.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2005Tiªu chuÈn an toµn cho c¸c m« h×nh phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ em.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2005Tiªu chuÈn an toµn cho c¸c m« h×nh phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ em.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2005CÈm nang phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ em.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2005Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ søc kháe vµ an toµn trong c¸c lµng nghÒ ViÖt Nam.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2005 (NXB Y häc)Søc kháe nghÒ nghiÖp - Tµi liÖu gi¶ng d¹y cho cö nh©n y tÕ c«ng céng.

Côc YTDP,

Tr­êng §¹i häc y tÕ c«ng céng -2006

Sæ tay h­íng dÉn s¬ cøu t¹i chç, vËn chuyÓn cÊp cøu th­¬ng tÝch giao th«ng ®­êng bé.

Bé Y tÕ - 2006 (NXB Y häc)BHL§.

PGS.TS NguyÔn An L­¬ng - 2006 (NXB Lao ®éng)VÖ sinh an tßan n¬i lµm viÖc vµ ch¨m sãc søc kháe cho NL§.

Côc YTDP, Bé Y tÕ -2007 (NXB L§&XH)BÖnh bôi phæi silic vµ bôi phæi ami¨ng nghÒ nghiÖp.

Côc YTDP, Tr­êng §¹i häc y Hµ néi - 2007Th«ng tin t­ vÊn cÊp cøu tai n¹n th­¬ng tÝch t¹i céng ®ång.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2007H­íng dÉn vËn chuyÓn cÊp cøu 115.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2007Nh÷ng viÖc cÇn lµm cho ng­êi bÞ tai n¹n th­¬ng tÝch t¹i céng ®ång.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2007Kü n¨ng t­ vÊn cÊp cøu tai n¹n th­¬ng tÝch.

Côc YTDP, Bé Y tÕ - 2007An toµn VSL§ phßng chèng c¸c bÖnh l©y nhiÔm nghÒ nghiÖp cho nh©n viªn y tÕ.

Côc YTDP, Tr­êng §¹i häc y tÕ c«ng céng - 2008Søc kháe nghÒ nghiÖp. Tµi liÖu gi¶ng d¹y cho ch­¬ng tr×nh cao häc y tÕ c«ng céng.

Tr­êng §¹i häc y tÕ c«ng céng - 2008.X©y dùng trªn cao, ph¸ dì c«ng tr×nh cò.

Bé X©y dùngKhoan vµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ngÇm, hÇm tuy nen.

Bé X©y dùngCÈu chuyÓn vµ l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn siªu tr­êng, siªu träng.

Bé X©y dùngB¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh nhµ chung c­, nhµ lµm viÖc cao tÇng.

Bé X©y dùngPh­¬ng ph¸p ®µo t¹o, båi d­ìng, huÊn luyÖn ATVSL§ thÝch øng víi tr×nh ®é vµ ®Æc thï trong khai th¸c than hÇm lß.

Bé C«ng th­¬ngPh­¬ng ph¸p ®µo t¹o, båi d­ìng, huÊn luyÖn ATVSL§ thÝch øng víi tr×nh ®é vµ ®Æc thï trong khai th¸c than má lé thiªn.

Bé C«ng th­¬ngAn toµn trong sö dông m¸y n«ng nghiÖp.

BNN&PTNTBé tµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ trong n«ng nghiÖp.

BL§TB&XH/RAS/04/M01/JPN- 2007H­íng dÉn x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ t¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá.

BL§TB&XH- 2007Sæ tay ATVSL§ trong X©y dùng.

BL§TB&XH- 2007Sæ tay an toµn trong sö dông thiÕt bÞ ¸p lùc.

BL§TB&XH- 2007Sæ tay an toµn trong sö dông m¸y, thiÕt bÞ gia c«ng gç vµ c¬ khÝ.

BL§TB&XH- 2007Sæ tay an toµn trong sö dông ®iÖn.

BL§TB&XH- 2007Sæ tay an toµn trong sö dông Ho¸ chÊt.

BL§TB&XH- 2007S¸ch "Tµi liÖu h­íng dÉn nghiÖp vô c¸n bé c«ng ®oµn lµm c«ng t¸c BHL§".

Ban BHL§ - TL§L§VN -2007§Üa CD "Nh÷ng bµi huÊn luyÖn vµ h­íng dÉn c«ng t¸c BHL§ cho c¸n bé c«ng ®oµn vµ ATVSV ë c¬ së".

Ban BHL§ TL§ - 2007S¸ch hái ®¸p vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ BHL§.

BL§TB&XH- 2007VÖ sinh an toµn n¬i lµm viÖc vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho NL§.

BYT - 2007S¸ch hái ®¸p vÒ Ch­¬ng tr×nh quèc gia BHL§, ATL§, VSL§.

BL§TB&XH- 2008Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi n«ng nghiÖp.

Tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi - 2008Sæ tay lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm khi lµm viÖc.

BL§TB&XH- 2008Sæ tay An toµn - søc khoÎ NL§.

BL§TB&XH- 2008Sæ tay c¶i thiÖn §KL§.

BL§TB&XH- 2008An toµn khai th¸c ®¸.

BL§TB&XH- 2008C¶i thiÖn §KL§ vµ n¨ng suÊt lao ®éng trong ngµnh dÖt may.

BL§TB&XH- 2008
(Dù ¸n VIE/05/01/LUX)Ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi x©y dùng, c«ng tr×nh.

Tr­êng §¹i häc X©y dùng - 2008C¸c néi dung ®­a vµo x©y dùng ch­¬ng tr×nh m«n häc vÒ phßng chèng chÊn th­¬ng trong ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao.

Tr­êng §¹i häc ThÓ dôc thÓ thao Hµ T©y - 2008Ch­¬ng tr×nh m«n häc gi¶ng d¹y vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi khoa häc gi¸o dôc.

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi - 2008Ch­¬ng tr×nh m«n häc vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi kinh tÕ.

Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n - 2008Gi¸o tr×nh thö nghiÖm vÒ ATVSL§ trong n«ng nghiÖp cho khèi l©m - ng­.

Tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi - 2008Tµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ cho c¸n bé L§ cÊp quËn, huyÖn, x· ph­êng.

BL§TB&XH- 2008ATVSL§ trong sö dông ®iÖn.

BL§TB&XH - Dù ¸n VIE/05/01/LUX - 2008ATVSL§ trong thi c«ng x©y dùng.

BL§TB&XH - Dù ¸n VIE/05/01/LUX - 2008ATVSL§ trong s¶n xuÊt c¬ khÝ.

BL§TB&XH - Dù ¸n VIE/05/01/LUX - 2008ATVSL§ trong khai th¸c kho¸ng s¶n.

BL§TB&XH - Dù ¸n VIE/05/01/LUX - 2008§Üa phim huÊn luyÖn ATVSL§ theo Th«ng t­ sè 37/2005/TT-BL§TB&XH.

BL§TB&XH - Dù ¸n VIE/05/01/LUX - 2008Sæ tay h­íng dÉn viÖc an toµn trong x©y dùng.

Ban BHL§ TL§ - 2008ATVSL§, phßng chèng c¸c bÖnh l©y nhiÔm nghÒ nghiÖp cho nh©n viªn y tÕ.

BYT - 2008Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c BHL§ ë c¬ së.

Côc ATL§, Héi KHKT ATVSL§ ViÖt Nam - 2008Tµi liÖu tËp huÊn dµnh cho ng­êi sö dông lao ®éng trong ngµnh Da giÇy, DÖt sîi, s¶n xuÊt Nhùa, s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn gç.

VCCIVÖ sinh - An toµn n¬i lµm viÖc vµ Ch¨m sãc søc khoÎ NL§ cho c¸n bé y tÕ tuyÕn tØnh vµ tuyÕn huyÖn.

Côc YTDP - 2009CÈm nang kiÕn thøc vÒ ATVSL§.

LMHTXVN - 2009Tµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ cho NSDL§, c¸n bé qu¶n lý vµ ATVSV.

HKHKT ATVSL§Tµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ cho NL§ lµm viÖc víi thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATVSL§.

HKHKT ATVSL§Tµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ cho ng­êi chØ huy ®¬n vÞ vµ ng­êi lµm c«ng t¸c ATL§ trong qu©n ®éi.

HKHKT ATVSL§Tµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ cho NL§ trong qu©n ®éi.

HKHKT ATVSL§V©n ®Ò ATVSL§ trong n«ng nghiÖp vµ mét sè bµi huÊn luyÖn c¬ b¶n.

HKHKT ATVSL§C¸c b¶n néi quy ATVSL§-PCCN cho mét sè ngµnh nghÒ.

HKHKT ATVSL§Giíi thiÖu vÒ ATVSL§ vµ PCCN ë mét sè lo¹i h×nh, ngµnh nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh (®Üa VCD).

HKHKT ATVSL§Tµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ cho ng­êi chØ huy, ng­êi lµm c«ng t¸c an toµn lao ®éng.

Bé Quèc phßngTµi liÖu huÊn luyÖn ATVSL§ cho NL§.

Bé Quèc phßngTµi liÖu BÖnh nhiÔm ®éc TNT nghÒ nghiÖp vµ c¸ch phßng chèng.

Bé Quèc phßng11 Bé ®Þnh møc kiÓm ®Þnh.
6.4. Danh sách các tổ chức có cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp về ATVSLĐ

6.4.1. Các trường thuộc hệ thống giáo dục và đào tạo
B¶ng 15: Danh s¸ch c¸c tr­êng thuéc hÖ thèng Gi¸o dôc - §µo t¹o

STT

Tªn tr­êng

Tªn khoa

Bé m«n

1

§¹i häc Y Hµ Néi

Y tÕ c«ng céng

Søc kháe nghÒ nghiÖp

2

§¹i häc Y H¶i Phßng

VÖ sinh dÞch tÔ

Søc kháe nghÒ nghiÖp

3

§¹i häc Y Th¸i B×nh

VÖ sinh dÞch tÔ

Søc kháe nghÒ nghiÖp

4

§¹i häc Y Th¸i Nguyªn

VÖ sinh dÞch tÔ

Søc kháe nghÒ nghiÖp

5

§¹i häc Y HuÕ

Y tÕ c«ng céng

Søc kháe nghÒ nghiÖp

6

§¹i häc Y CÇn Th¬

Y tÕ c«ng céng

Søc kháe nghÒ nghiÖp

7

§¹i häc Y d­îc TP. Hå ChÝ Minh

Y tÕ c«ng céng

Søc kháe nghÒ nghiÖp

8

§¹i häc T©y Nguyªn

Khoa Y

VÖ sinh dÞch tÔ

9

§¹i häc Y tÕ c«ng céng Hµ Néi

Søc kháe m«i tr­êng- nghÒ nghiÖp

Søc kháe nghÒ nghiÖp

10

§¹i Häc C«ng ®oµn

BHL§
11

§¹i häc PCCC

-

-

6.4.2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện chuyên nghiệp có thu phí hoặc thực hiện theo các dự án
B¶ng 16: Danh s¸ch c¸c tæ chøc cã chøc n¨ng huÊn luyÖn ATVSL§

TT

Tªn tæ chøc

1

63 Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, 190 Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt, c¸c Së C«ng Th­¬ng

2

63 Trung t©m Y tÕ dù phßng ®Þa ph­¬ng hoÆc Trung TÊm søc khoÎ vµ MTL§

3

63 Liªn ®oµn Lao ®éng c¸c ®Þa ph­¬ng

4

Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn

5

Trung t©m HuÊn luyÖn ATVSL§ thuéc Côc An toµn lao ®éng, Bé L§TB&XH

6

Trung t©m KiÓm ®Þnh Kü thuËt an toµn Khu vùc I, Bé L§TB&XH

7

Trung t©m KiÓm ®Þnh Kü thuËt an toµn Khu vùc II, Bé L§TB&XH

8

Trung t©m KiÓm ®Þnh Kü thuËt an toµn Khu vùc III, Bé L§TB&XH

9

Trung t©m KiÓm ®Þnh C«ng nghiÖp I, Bé C«ng th­¬ng.

10

Trung t©m KiÓm ®Þnh C«ng nghiÖp II, Bé C«ng th­¬ng

11

Trung t©m Hç trî Kü thuËt an toµn c«ng nghiÖp, Bé C«ng th­¬ng

12

Trung t©m KiÓm ®Þnh Kü thuËt an toµn m¸y, thiÕt bÞ n«ng nghiÖp

13

ViÖn BHL§, TL§L§VN

14

ViÖn Y häc lao ®éng, Bé Y tÕ

15

Héi Khoa häc Kü thuËt ATVSL§

16

Héi Y häc lao ®éng

17

C¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh

6.5. Các trở ngại trong công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN hiện nay

- Chưa có qui định cụ thể về tiêu chuẩn đối với giáo viên, các tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện nên chưa kiểm soát chất lượng huấn luyện mặc dù có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ này.

- Việc chia sẻ các thông tin về giáo trình, tài liệu huấn luyện còn hạn chế.

- Chưa phát triển các hình thức đào tạo qua mạng (elearning).

- Môn học BHLĐ, PCCN được tăng cường đưa vào giảng dạy chính thức thông qua việc xây dựng các chương trình khung đào tạo nghề, tuy nhiên số chương trình khung được ban hành vẫn còn rất hạn chế.

7. Tổng thể về nguồn lực quốc gia trong lĩnh vực ATVSLĐ-PCCN, môi trường

7.1. Ngành lao động

- Tổng số cán bộ làm công tác ATVSLĐ tại Cục An toàn lao động: 57

- Số cán bộ làm công tác ATLĐ tại các phòng Việc làm và ATLĐ: 1- 3 người/địa phương.

- Số cán bộ làm công tác thanh tra ATVSLĐ: Xem mục 4.

- Số cán bộ tại các Trung tâm Kiểm định KTAT: 500 người.

- Số cán bộ tại Trung tâm Nghiên cứu môi trường và ĐKLĐ: 7 người7.2. Hệ thống y tế

B¶ng 17: Nh©n lùc c¸c ViÖn hÖ thèng y tÕ dù phßng

C¸c ViÖn thuéc hÖ thèng y tÕ dù phßng

§¹i häc

Trªn §¹i häc

GS,PGS, TS

C¸c viÖn Khu vùc miÒn B¾c

245

99

93

C¸c viÖn Khu vùc miÒn Trung - T©y Nguyªn

168

26

26

C¸c viÖn Khu vùc miÒn Nam

127

41

16

Tæng sè

540

166

135

B¶ng 18: Nh©n lùc c¸n bé cña Trung t©m Y tÕ dù phßng tØnh/thµnh phè

C¸n bé y tÕ dù phßng

Sè l­îng

Tû lÖ (%)

C¸n bé ®¹i häc

1954

46,9

Trong ®ã trªn ®¹i häc

524

26,8

C¸n bé trung cÊp

1702

40,9

Trong ®ã kü thuËt viªn

582

34,2

C¸n bé kh¸c

509

12,2

Tæng sè c¸n bé

4165

100

Tû lÖ CB y tÕ dù phßng tuyÕn tØnh/1.000 ng­êi d©n

1/290


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương