Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilotải về 2.42 Mb.
trang6/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


4.4. Những khó khăn hạn chế

4.4.1. Cơ chế chính sách

- Pháp luật lao động nói chung và ATVSLĐ còn một số bất cập. Một số văn bản quy định về định mức đầu tư cho PCCC trong xây dựng, chế độ chính sách cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, quy định về phí, lệ phí thẩm duyệt về PCCC, kiểm định phương tiện PCCC… vẫn chưa ban hành. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về PCCC, song việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về PCCC theo tình hình đặc điểm ở địa phương thì còn ít.

- Chế độ, chính sách chưa thu hút được cán bộ thanh tra yêu nghề, nhiều cán bộ thanh tra sau khi đã rèn luyện đủ năng lực thì chuyển công tác khác, đặc biệt là sau khi thành lập Phòng Việc làm - ATLĐ tại các Sở LĐTB&XH thì lực lượng thanh tra ATLĐ đã chuyển sang phòng này một số lượng đáng kể.

- Thiếu chỉ tiêu biên chế cho thanh tra lao động, Lực lượng Cảnh sát PCCC.

- Phương tiện phục vụ công tác thanh tra lao động còn thiếu.

4.4.2. Các khó khăn khác

- Lực lượng thanh tra thiếu cán bộ có am hiểu về kĩ thuật, về VSLĐ.

- Việc xử lý các vi phạm quy định về PCCC chưa nghiêm.

5. Cơ chế phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức đại diện cho NSDLĐ và NLĐ

5.1. Tóm lược cơ chế tư vấn quốc gia ba bên về ATVSLĐ - PCCN:

Chưa có thông tin mới.5.2. Các cơ chế phối hợp liên Bộ/ liên ngành ở cấp quốc gia và địa phương trong Chương trình, hoạt động cấp quốc gia:

Chưa có thông tin mới.5.3. Cơ chế hợp tác giữa các tổ chức đại diện của NLĐ và NSDLĐ ở cấp quốc gia, địa phương và doanh nghiệp:

Chưa có thông tin mới.5.4. Đánh giá cơ chế phối hợp:

Chưa có thông tin mới.6. Hoạt động đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ cho công chức, viên chức, cán bộ ATVSLĐ, NSDLĐ, NLĐ, nông dân từ năm 2005- 2009

6.1. Tóm tắt chính sách đào tạo, huấn luyện

Các qui định về huấn luyện ATVSLĐ-PCCN được qui định tại nhiều văn bản khác nhau như: Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTB&XH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ; Luật PCCC, Luật Điện lực, Luật Xây dựng, Luật Hoá chất.... Ngoài ra, việc huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN còn được qui định tại các qui chuẩn (qui phạm), tiêu chuẩn bắt buộc thực hiện.

Các hoạt động đào tạo về ATVSLĐ trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề được triển khai theo qui định tại khoản 4, Điều 19, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995. Thực hiện việc chuẩn hoá các chương trình đào tạo hiện nay, các nội dung đào tạo về ATVSLĐ cũng được tích hợp đưa vào nội dung chương trình khung đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường nghề.

Tóm tắt một số qui định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTB&XH ngày 29/12/2005:a) Đối tượng được huấn luyện: Người lao động, Người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ.

b) Nội dung, tài liệu huấn luyện

* Đối với NLĐ

- Những quy định chung về ATLĐ, VSLĐ: Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ; chính sách, chế độ về BHLĐ đối với NLĐ; nội quy ATLĐ, VSLĐ của cơ sở; ĐKLĐ, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây TNLĐ, BNN và biện pháp phòng ngừa; những kiến thức cơ bản về kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ; Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố; công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân; các biện pháp tự cải thiện ĐKLĐ tại nơi làm việc.

- Những quy định cụ thể về ATVSLĐ tại nơi làm việc: Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định ATLĐ, VSLĐ bắt buộc NLĐ phải tuân thủ khi thực hiện công việc; các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

- NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, ngoài việc đảm bảo nội dung huấn luyện đối với NLĐ nêu trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

* Đối với NSDLĐ

- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm ATLĐ, VSLĐ.

- Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ BHLĐ.

- Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ trong công tác ATLĐ, VSLĐ.

- Các quy định cụ thể của các cơ quan QLNN về ATLĐ, VSLĐ khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ.

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp cải thiện ĐKLĐ.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở: Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về ATLĐ, VSLĐ; xây dựng kế hoạch BHLĐ; xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác ATLĐ, VSLĐ của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất; tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện ATLĐ, VSLĐ; thực hiện chính sách, chế độ BHLĐ đối với NLĐ; kiểm tra và tự kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ; thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ TNLĐ và BNN; thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác ATLĐ, VSLĐ;

- Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về ATLĐ, VSLĐ;

- Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ.

* Đối với người làm công tác ATVSLĐ

Ngoài các nội dung huấn luyện như đối với NSDLĐ, phải được huấn luyện thêm các nội dung sau: Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và PCCN; kỹ thuật VSLĐ, phòng chống độc hại, cải thiện ĐKLĐ; phương pháp triển khai công tác kiểm tra và tự kiểm tra ATLĐ, VSLĐ tại cơ sở; nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ TNLĐ, BNN.c) Giảng viên: Phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau:

+ Giảng viên cho các lớp cho NLĐ ở cơ sở phải là người có kinh nghiệm và được bồi dưỡng nghiệp vụ về ATVSLĐ.

+ Giảng viên đối với các lớp cho NSDLĐ, người làm công tác ATVSLĐ phải có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về công tác ATVSLĐ.

d) Tổ chức huấn luyện

+ Cho NLĐ: NSDLĐ chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho NLĐ thuộc cơ sở quản lý; NLĐ hành nghề tự do do cơ sở thuê mướn, sử dụng. Sau khi huấn luyện, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, NLĐ phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ theo mẫu kèm theo Thông tư; NSDLĐ cấp thẻ ATLĐ cho NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ theo quy định của Thông tư.

+ Cho NSDLĐ: Ngoài các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì Ban quản lí khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho NSDLĐ có trụ sở chính đóng trên địa bàn. Các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổ chức huấn luyện đối với NSDLĐ thuộc các cơ sở trực thuộc hoặc có thể phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện ATVSLĐ để tổ chức và cấp giấy chứng nhận huấn luyện.

+ Cho người làm công tác ATVSLĐ: Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho NSDLĐ có trụ sở chính đóng trên địa bàn; các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận đối với người làm công tác ATVSLĐ thuộc tập đoàn, tổng công ty và cơ sở trực thuộc quyền quản lý hoặc có thể phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện, bồi dưỡng cho người làm công tác ATVSLĐ để tổ chức và cấp giấy chứng nhận huấn luyện.

e) Hình thức và thời gian huấn luyện

* Đối với NLĐ:

- Huấn luyện lần đầu: NLĐ phải được huấn luyện đầy đủ các nội dung, ít nhất là 2 ngày; NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 3 ngày.

- Huấn luyện định kỳ: ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất 2 ngày.

* Đối với NSDLĐ

- Huấn luyện lần đầu: NSDLĐ phải được huấn luyện đầy đủ các nội dung; ít nhất là 2 ngày đối với chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan trực tiếp sử dụng lao động; ít nhất là 3 ngày đối với người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương.

- Huấn luyện định kỳ để bổ sung, cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về ATVSLĐ; ít nhất 3 năm một lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày đối với chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày đối với người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương.

* Đối với người làm công tác TVSLĐ

- Huấn luyện lần đầu: Người làm công tác ATVSLĐ được huấn luyện đầy đủ các nội dung trong thời gian ít nhất là 3 ngày.

- Huấn luyện định kỳ để bổ sung, cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về ATLĐ, VSLĐ; ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày.6.2. Công tác đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ -PCCN

* Nội dung, chương trình, số lượng công chức được huấn luyện6.2.1. Đào tạo, huấn luyện cho công chức
B¶ng 10: KÕt qu¶ ®µo t¹o, huÊn luyÖn cho c«ng chøc

Tªn líp, n¨m ®µo t¹o

§èi t­îng

Sè l­ît häc viªn

Gi¶ng viªn

§¬n vÞ tæ chøc

N¨m 2006

2 kho¸ tËp huÊn gi¶ng viªn nguån ATVSL§

Thanh tra lao ®éng së L§TBXH, c¸n bé ATVSL§ Bé, ngµnh

68

Chuyªn gia vÒ ATVSL§

BL§TB&XH- Dù ¸n VIE/05/01/LUX

2 líp tËp huÊn h­íng dÉn nghiÖp vô c«ng t¸c BHL§ (tæ chøc phong trµo quÇn chóng lµm BHL§; x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§; c«ng t¸c kiÓm tra BHL§; c«ng t¸c huÊn luyÖn BHL§ cho c¸n bé c«ng ®oµn; c«ng t¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ BHL§) vµ c¸c v¨n b¶n míi vÒ BHL§

C¸n bé c«ng ®oµn lµm c«ng t¸c BHL§ cña L§L§ c¸c tØnh, thµnh phè, c«ng ®oµn ngµnh TW, c«ng ®oµn Tæng c«ng ty trùc thuéc TL§

157

C¸n bé cña Ban BHL§ TL§ ®Òu lµ c¸c kü s­ kü thuËt, kü s­ BHL§ ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong nghÒ.

Ban BHL§ TL§

4 líp tËp huÊn Ch­¬ng tr×nh POSITIVE (tham gia c¶i thiÖn ATVSL§ cã tÝnh ®Þnh h­íng theo s¸ng kiÕn cña c«ng ®oµn)


C¸n bé c«ng ®oµn, c¸n bé an toµn, ATVSV trªn ®Þa bµn Tp.HCM
vµ Hµ Néi

75

Chuyªn gia ATVSL§ cña NhËt B¶n vµ c¸c c¸n bé ViÖt Nam ®­îc ®µo t¹o trong khu«n khæ dù ¸n hîp t¸c gi÷a TL§L§VN vµ JILAF vÒ ®µo t¹o ATVSL§

Quü Lao ®éng quèc tÕ NhËt B¶n JILAF, Ban BHL§ TL§

3 khãa tËp huÊn vÒ HiÖp ®Þnh hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i vµ LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt, c¸c quy ®Þnh kü thuËt vÒ ATL§

C¸n bé qu¶n lý vÒ ATL§, thanh tra lao ®éng

150

C¸c chuyªn gia cña Tæng Côc Tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng, Côc An toµn lao ®éng

Côc ATL§ -TBT

§µo t¹o c¶nh s¸t PCCC
80
§¹i häc c¶nh s¸t PCCC

N¨m 2007

TËp huÊn c«ng t¸c ATVSL§ vµ PCCN (nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c BHL§; Nh÷ng quy ®Þnh chñ yÕu cña ph¸p luËt vÒ ATVSL§; vai trß cña c«ng ®oµn trong chØ ®¹o vµ tæ chøc ho¹t ®éng BHL§ trong c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng; nghiÖp vô vÒ PCCN)

C¸n bé Ban chØ ®¹o c«ng t¸c BHL§ c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c¸c viÖn nghiªn cøu trùc thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

200

C¸c chuyªn gia ATVSL§

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

2 líp tËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c BHL§ (vÒ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng BHL§ ë c¬ së; ph­¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c yÕu tè nguy hiÓm, cã h¹i trong lao ®éng s¶n xuÊt vµ biÖn ph¸p phßng tr¸nh; h­íng dÉn viÖc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c huÊn luyÖn BHL§ cho c¸n bé c«ng ®oµn; ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra TNL§) vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n míi vÒ BHL§

C¸n bé c«ng ®oµn lµm c«ng t¸c BHL§ cña L§L§ c¸c tØnh, thµnh phè, C«ng ®oµn ngµnh TW, C«ng ®oµn Tæng c«ng ty trùc thuéc TL§

92

C¸n bé lµm c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ®oµn c¸c tØnh, thµnh phè, ngµnh, Tæng c«ng ty thuéc TL§L§VN

Ban BHL§ TL§L§VN

4 líp tËp huÊn Ch­¬ng tr×nh POSITIVE;


C¸n bé c«ng ®oµn, c¸n bé an toµn, ATVSV trªn ®Þa bµn Tp.HCM
vµ Hµ Néi

106

Chuyªn gia ATVSL§ cña NhËt B¶n, c¸c c¸n bé ®µo t¹o nßng cèt vÒ ATVSL§ cña ViÖt Nam.

Quü Lao ®éng quèc tÕ NhËt B¶n JILAF, Ban BHL§ - TL§L§VN

4 líp ®µo t¹o c¸n bé nßng cèt vÒ ATVSL§.
57

Chuyªn gia ATVSL§ cña NhËt B¶n, c¸c c¸n bé ®µo t¹o nßng cèt vÒ ATVSL§ cña ViÖt Nam.

Quü Lao ®éng quèc tÕ NhËt B¶n JILAF, Ban BHL§ TL§

4 líp tËp huÊn ATVSL§, 1 líp tËp huÊn an toµn trong khai th¸c má, 1 líp tËp huÊn lµm phim huÊn luyÖn ATVSL§

Thanh tra viªn lao ®éng, c¸n bé chuyªn tr¸ch ATVSL§ c¸c Bé, ngµnh, tæng c«ng ty, c¸n bé kiÓm ®Þnh, gi¶ng viªn c¸c tr­êng ®¹i häc, d¹y nghÒ

184

Chuyªn gia vÒ ATVSL§

BL§TB&XH- Dù ¸n VIE/05/01/LUX

3 khãa tËp huÊn vÒ HiÖp ®Þnh hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i vµ LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt, c¸c quy ®Þnh kü thuËt vÒ ATL§

C¸n bé qu¶n lý vÒ ATL§, thanh tra lao ®éng

150

Chuyªn gia cña Tæng Côc Tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng, chuyªn gia vÒ ATVSL§

Côc ATL§ -TBT

§µo t¹o c¶nh s¸t PCCC
80
§¹i häc c¶nh s¸t PCCC

N¨m 2008

TËp huÊn vÒ Søc khoÎ nghÒ nghiÖp: LuËt ph¸p; hå s¬ lao ®éng xÝ nghiÖp, tiªu chuÈn VSL§; Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ MTL§, mét sè kü thuËt vÒ vËt lý, bôi, ho¸ (thiÕu kÕ mÉu, nhËn ®Þnh kÕt qu¶, kü thuËt ph©n tÝch mét sè yÕu tè); C¸c tiªu chuÈn chÈn ®o¸n, kü thuËt xÐt nghiÖm ®Ó chÈn ®o¸n BNN; Kü thuËt ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i lao ®éng; Ðcg«n«mi vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao søc khoÎ n¬i lµm viÖc.

C¸n bé trung t©m y tÕ dù phßng

16

C¸c chuyªn gia vÒ VSL§, YHL§

NIOEH


Líp BNN: Ph¸p luËt; TriÖu chøng, tiªu chuÈn chÈn ®o¸n, gi¸m ®Þnh, c¸c kü thuËt xÐt nghiÖm ®Ó chÈn ®o¸n; Tiªu chuÈn ®èi víi phßng kh¸m BNN; Gi¸m s¸t, ch¨m sãc søc khoÎ NL§ t¹i c¬ së s¶n xuÊt.

C¸n bé trung t©m y tÕ dù phßng

43

C¸c chuyªn gia vÒ VSL§, Y häc lao ®éng

NIOEH


Kü thuËt gi¸m s¸t MTL§

C¸n bé trung t©m y tÕ dù phßng, trung t©m huÊn luyÖn ATVSL§ (Bé L§TBXH)

9

C¸c chuyªn gia vÒ VSL§, Y häc lao ®éng

NIOEH


Tæ chøc 13 líp ATVSL§

C¸n bé qu¶n lý, c¸n bé c«ng ®oµn

1847

C¸c chuyªn gia ATVSL§

NILP

Tæ chøc 3 líp vÒ BNN

C¸n BYT phßng kh¸m, trung t©m gi¸m ®Þnh BNN miÒn Trung vµ miÒn nam

120

C¸c chuyªn gia vÒ Y häc lao ®éng, BNN

BYT

1 líp huÊn luyÖn n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé thuéc Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa

C¸n bé thuéc héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa 40 ®Þa ph­¬ng

40

C¸c chuyªn gia vÒ Y häc lao ®éng, BNN

BYT

2 líp tËp huÊn BHL§: Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña c¸c cÊp c«ng ®oµn trong c«ng t¸c BHL§ thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 20-NQ/T¦ cña BCHTW §¶ng kho¸ X vÒ tiÕp tôc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc; n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®iÒu tra, xö lý TNL§ vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é TNL§; h­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn Th«ng tri sè 02/TTr-TL§ ngµy 22/10/2007 cña §CTTL§ vÒ h­íng dÉn kiÓm tra chÊm ®iÓm thi ®ua vµ khen th­ëng chuyªn ®Ò vÒ BHL§ vµ h­íng dÉn triÓn khai mét sè c¸c v¨n b¶n míi vÒ BHL§.

C¸n bé lµm c«ng t¸c BHL§ cña L§L§ c¸c tØnh, thµnh phè, C«ng ®oµn ngµnh TW, C«ng ®oµn Tæng c«ng ty trùc thuéc TL§

97

C¸n bé cña Ban BHL§ TL§

Ban BHL§ -TL§L§VN

14 kho¸ tËp huÊn, cô thÓ: 2 líp ATVSL§ chung, 1 líp gi¸o dôc hµnh ®éng, 2 líp ATVSL§ trong n«ng nghiÖp, 2 líp ATVSL§ cho c¸c tr­êng nghÒ, 4 líp tËp huÊn s¬ cÊp cøu, 2 líp tËp huÊn kü n¨ng t­ vÊn doanh nghiÖp vÒ ATVSL§, 1 líp huÊn luyÖn gi¶ng viªn nguån WISE

C¸n bé c«ng ®oµn, c¸n BYT dù phßng, c¸n bé ATVSL§ c¸c Bé, ngµnh, gi¶ng viªn c¸c tr­êng nghÒ

385


C¸c chuyªn gia vÒ ATVSL§

BL§TB&XH- Dù ¸n VIE/05/01/LUX

6 khãa tËp huÊn vÒ HiÖp ®Þnh hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i vµ LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt, c¸c quy ®Þnh kü thuËt vÒ ATL§

C¸n bé qu¶n lý vÒ ATL§, thanh tra lao ®éng

300

Chuyªn gia cña Tæng Côc Tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng, chuyªn gia vÒ ATVSL§

Côc ATL§ -TBT

14 líp tËp huÊn vÒ ATVSL§, v¨n b¶n ph¸p luËt míi thuéc 4 tØnh dù ¸n (Hµ Néi, NghÖ An, Kh¸nh Hoµ, L©m §ång)

Thanh tra, c¸n bé lµm c«ng t¸c ATVSL§

400

C¸c chuyªn gia ATVSL§

Bé L§TB&XH- Dù ¸n BSPS

§µo t¹o c¶nh s¸t PCCC
80
§¹i häc c¶nh s¸t PCCC

HuÊn luyÖn n©ng cao nghiÖp vô ATVSL§-PCCN cho

C«ng chøc Côc KTAT-MTCN

30

C¸c chuyªn gia ATVSL§

Côc Kü thuËt an toµn vµ M«i tr­êng c«ng nghiÖp

N¨m 2009

§µo t¹o c¶nh s¸t PCCC
80
§¹i häc c¶nh s¸t PCCC

HuÊn luyÖn ATVSL§

NSDL§, c¸n bé lµm c«ng t¸c ATVSL§ trùc thuéc Bé Quèc phßng

215
Bé Quèc phßng

6.2.2. Đào tạo, huấn luyện cho NSDLĐ, người làm công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp

B¶ng 11: KÕt qu¶ ®µo t¹o cho NSDL§,
ng­êi lµm c«ng t¸c ATVSL§ t¹i DN


Néi dung ®µo t¹o

§èi t­îng

Sè l­ît
häc viªn


Gi¶ng viªn

§¬n vÞ tæ chøc

ATVSL§ (2005)

NSDL§, c¸n bé ATVSL§

60
HKHKT ATVSL§

Kü thuËt ATVSL§-PCCN trong lÜnh vùc ®iÖn, ho¸ chÊt; M¸y, thiÕt bÞ vµ vËt t­ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATL§.

C¸n bé qu¶n lý

2596

C¸n bé Côc Kü thuËt an toµn vµ M«i tr­êng c«ng nghiÖp, ViÖn Khoa häc kü thuËt BHL§

Bé C«ng nghiÖp

Kü thuËt an toµn (KTAT) vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, KTAT chØ huy næ m×n


§éi tr­ëng lµm viÖc cã liªn quan ®Õn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp

2911

C¸n bé Côc Kü thuËt an toµn vµ M«i tr­êng c«ng nghiÖp

Bé C«ng nghiÖp

6 líp huÊn luyÖn vÒ BHL§, ATL§, VSL§

Gi¸m ®èc, ®éi tr­ëng, qu¶n ®èc ph©n x­ëng, c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ ATL§ cña Bé X©y dùng

302

Gi¸o viªn ®ang gi¶ng d¹y t¹i tr­êng ®¹i häc vµ c¸c chuyªn gia


Bé X©y dùng

8 líp huÊn luyÖn vÒ c«ng t¸c BHL§

c¸c c¸n bé c«ng ®oµn lµm BHL§ vµ c¸c ATVSV ë c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh

372

C¸c c¸n bé cña Ban BHL§, TL§L§VN

Ban BHL§, TL§L§VN

4 líp tËp huÊn nghiÖp vô

An toµn - vÖ sinh viªn

230

C¸n bé, gi¸o viªn c¸c tr­êng §¹i häc C«ng ®oµn, X©y dùng, B¸ch khoa Hµ Néi vµ Tp.Hå ChÝ Minh, §¹i häc T«n §øc Th¾ng, §¹i häc Qu©n y...

NILP

14 líp tËp huÊn c«ng t¸c ATVSL§

C¸n bé qu¶n lý HTXLiªn minh HTX ViÖt Nam

29 líp huÊn luyÖn ATVSL§ khi lµm c¸c c«ng viÖc cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATVSL§

NSDL§ thuéc c¸c ®¬n vÞ Bé Quèc phßng

941

Chuyªn gia cña Bé Quèc phßng, BL§TB&XH

Bé Quèc phßng

HuÊn luyÖn ATVSL§

C¸n bé lµm c«ng t¸c an toµn cÊp ®Çu mèi

215

Chuyªn gia cña Bé quèc phßng, BL§TB&XH

Bé Quèc phßng

TËp huÊn ATVSL§ (2005)

An toµn - vÖ sinh viªn

163.483

Chuyªn gia ATVSL§

HÖ thèng c«ng ®oµn

TËp huÊn “N©ng cao nhËn thøc cho NSD L§ vÒ c«ng t¸c ATVSL§ vµ HIV/AIDS t¹i n¬i lµm viÖc

Doanh nghiÖp, hiÖp héi , c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng

50

Chuyªn gia ATVSL§

PTM&CNVN

ATVSL§ (2006)

NSDL§, c¸n bé ATVSL§

32
HKHKT ATVSL§

TËp huÊn ATVSL§ (2006)

An toµn - vÖ sinh viªn

163.911

Chuyªn gia ATVSL§

HÖ thèng c«ng ®oµn

820 líp tËp huÊn ATVSL§

C¸n bé y tÕ c¬ së, DN

56358 häc viªn/ 3862 c¬ së

Chuyªn gia VSL§

Ngµnh y tÕ

NSDLD víi V¨n ho¸ ATL§ hiÖn ®¹i

Chñ DN

26

Chuyªn gia quèc tÕ (SNEF)

PTM&CNVN

5 Kho¸ ®µo t¹o WISE & ILO OSH 2001

C¸n bé qu¶n lý

123

Chuyªn gia ATVSL§

PTM&CNVN

01 Kho¸ ®µo t¹o ATVSL§


C¸n bé qu¶n lý

30

Chuyªn gia Liªn ®oµn giíi chñ Malaysia

PTMCNVN

ATVSL§ (2007)

NSDLD, c¸n bé ATVSL§

32

168

HKHKT ATVSL§

TËp huÊn ATVSL§ (2007)

An toµn - vÖ sinh viªn

157.000

Chuyªn gia ATVSL§

HÖ thèng c«ng ®oµn

31 khãa, huÊn luyÖn ATVSL§

NSDL§, c¸n bé ATVSL§

2110

Chuyªn gia ATVSL§

BL§TB&XH

14 líp tËp huÊn vÒ c«ng t¸c ATVSL§, h­íng dÉn x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§ cho c¸c HTX, DNVVN (2007)


C¸n bé qu¶n lý, c¸n bé theo dâi ATVSL§ cña c¸c HTX, ®¬n vÞ thµnh viªn

1.079

Chuyªn gia ATVSL§

LMHTXVN

TËp huÊn “TriÓn khai ph¸p luËt lao ®éng vÒ ATVSL§ vµ h­íng dÉn gãc ATVSL§ trong doanh nghiÖp

L·nh ®¹o vµ c¸n bé ATVSL§ doanh nghiÖp

25

Chuyªn gia ATVSL§

PTM&CNVN

48 líp huÊn luyÖn vÒ ATVSL§ (2008);

NSDL§, c¸n bé ATVSL§

2400

Chuyªn gia ATVSL§

BL§TB&XH

2 líp huÊn luyÖn vÒ ATVSL§

ChØ huy c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, c¸n bé BHL§

300

Chuyªn gia ATVSL§

Bé Quèc phßng

ATVSL§ (2008)

NSDL§, c¸n bé ATVSL§

60
HKHKT ATVSL§

TËp huÊn ATVSL§ (2008)

An toµn - vÖ sinh viªn

156.400

Chuyªn gia ATVSL§

HÖ thèng c«ng ®oµn

ATVSL§ (2009)

NSDL§, c¸n bé ATVSL§

149

Chuyªn gia ATVSL§

HKHKT ATVSL§

4 Héi nghÞ Phæ biÕn ph¸p luËt lao ®éng vµ kinh nghiÖm ®iÓn h×nh doanh nghiÖp thÝ ®iÓm (2009)

NSDL§
c¸c tØnh NghÖ An, Kh¸nh Hoµ vµ L©m §ång

200

Chuyªn gia ATVSL§

PTM&CNVN

Kho¸ ®µo t¹o gi¶ng viªn vÒ ATVSL§ trong DN

C¸n bé ATL§ cña doanh nghiÖp tØnh NghÖ An, Kh¸nh Hoµ, L©m §ång

25

Chuyªn gia ATVSL§

PTM&CNVN

15 líp tËp huÊn vÒ c«ng t¸c ATVSL§ (2008)

C¸n bé qu¶n lý HTX, ®¬n vÞ thµnh viªn

1.200

Chuyªn gia ATVSL§

LMHTXVN

7 líp tËp huÊn huÊn luyÖn ATVSL§ (2009)

Chñ nhiÖm HTX, c¸n bé lµm c«ng t¸c ATVSL§ cña c¸c HTX

816

Chuyªn gia ATVSL§

LMHTXVN

5 líp huÊn luyÖn ATVSL§

C¸n bé lµm c«ng t¸c an toµn lao ®éng

174

Chuyªn gia ATVSL§

Bé Quèc phßng1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương