Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilotải về 2.42 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

(Nguồn: Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

B¶ng 5: Sè l­îng thanh tra viªn, tr×nh ®é chuyªn m«n n¨m 2007, 20081

Ph©n lo¹i

L·nh ®¹o

Thanh tra viªn

C¸n bé thanh tra

Tæng

§· häc nghiÖp vô thanh tra

Nhu cÇu
biªn chÕ


N¨m 2007114

151

143

327

253

6534

24

11

35

30

50

Tæng

118

175

154

362

283

703

N¨m 2008

TT Së


347
843

TT Bé

3

28

14

42

38

70

TT Côc

415Tæng


4714.1.3. Tình hình thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm

B¶ng 6: KÕt qu¶ thanh tra toµn ngµnh

N¨m

Sè DN ®­îc thanh tra, kiÓm tra

Sè sai ph¹m

Sè DN xö ph¹t hµnh chÝnh

Sè tiÒn xö ph¹t
(triÖu ®ång)


2005

1443

5066

221

1.207

2006

1969

5208

69

299

2007

1962

13495

383

3.660,5

2008

2815

15379

729

6.173,3

2009

2610

13024

646

5.687,9

Tæng

10.799

52.172

2.048

17.027,7

(Nguồn: Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

B¶ng 7: KÕt qu¶ thanh tra cña Thanh tra Bé

N¨m

DN thanh tra,
kiÓm tra


Sè sai ph¹m

Sè DN xö ph¹t hµnh chÝnh

Sè tiÒn xö ph¹t
(triÖu ®ång)


2005

65

425

0

0

2006

210

1.080

9

152

2007

331

1.987

45

599

2008

336

3.318

55

1.114,5

2009

460

3.766

46

686,5

Tæng

1.402

10.576

155

2.552

4.1.4. Nội dung thanh tra, các công cụ được sử dụng trong thanh tra

- Hiện nay, thanh tra lao động kết hợp hai phương thức thanh tra sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp theo và phương thức thanh tra theo đoàn truyền thống.

- Phương thức thanh tra sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp là việc phát phiếu, hướng dẫn doanh nghiệp tự kiểm tra và nộp phiếu về Thanh tra Sở. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, Thanh tra Sở ra văn bản kiến nghị doanh nghiệp khắc phục các thiếu sót; đồng thời Thanh tra Sở sẽ lựa chọn các doanh nghiệp có nhiều sai phạm cần thanh tra để lập kế hoạch phối hợp với Thanh tra Bộ hoặc Thanh tra Sở độc lập tiến hành thanh tra một số nội dung cần thiết nhằm rút ngắn thời gian tiến hành thanh tra với doanh nghiệp và tăng số lượng doanh nghiệp thanh tra.

- Theo chức năng, thanh tra lao động hiện nay tiến hành thanh tra kiểm tra toàn bộ lĩnh vực quản lí của Ngành tại doanh nghiệp bao gồm: chính sách lao động, chính sách BHXH, ATLĐ, VSLĐ, hoạt động dạy nghề, quản lí lao động đặc thù… Riêng với công tác thanh tra ATLĐ, VSLĐ, đề cương thanh tra thường có các nội dung sau:

+ Việc lập kế hoạch BHLĐ của doanh nghiệp.

+ Tổ chức hội đồng BHLĐ và bộ máy làm ATLĐ, VSLĐ. Kiểm tra văn bản thành lập hội đồng BHLĐ, bộ máy làm công tác ATLĐ, mạng lưới ATVSV và phân định trách nhiệm cá nhân về BHLĐ cho các chức danh quản lí trong doanh nghiệp.

+ Công tác huấn luyện an ATVSLĐ.

+ Việc kiểm định kĩ thuật an toàn thiết bị.

+ Công tác tự kiểm tra định kì về BHLĐ.

+ Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Công tác điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ.

+ Việc thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho người làm việc nặng nhọc độc hại.

+ Công tác đo kiểm MTLĐ và cải thiện ĐKLĐ.

+ Công tác quản lí sức khoẻ, BNN và giải quyết chế độ cho người bị BNN.

+ Tổ chức đội cấp cứu, phương án cấp cứu, tủ thuốc cấp cứu và dụng cụ sơ cứu, sổ theo dõi cấp cứu TNLĐ.

+ Kiểm tra việc xây dựng quy trình vận hành và xử lí sự cố các máy, thiết bị; việc xây dựng và phê duyệt các biện pháp ATLĐ trong sản xuất.

+ Kiểm tra thực tế ĐKLĐ trên hiện trường sản xuất.

+ Tiếp xúc với NLĐ để kiểm chứng việc thực hiện pháp luật lao động đối với NLĐ của chủ doanh nghiệp.

+ Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra trước đó.

+ Lập biên bản thanh tra, biên bản vi phạm, dự thảo kết luận thanh tra và kiến ghị các biện pháp khắc phục hoặc quyết định xử l‎ý vi phạm trình người ra quy định thanh tra.4.1.5. Phối hợp với các Bộ, ngành trong công tác thanh tra ATVSLĐ

Công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp luôn có sự phối hợp giữa Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở. Hàng năm, Thanh tra Bộ lập kế hoạch lựa chọn lĩnh vực ưu tiên thanh tra như xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông và các địa phương trình lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt và thông báo cho các địa phương phối hợp. Mặt khác, Thanh tra Bộ cũng phân công thanh tra viên phụ trách vùng, phối hợp với Thanh tra sở.

Việc phối hợp trong thanh tra giữa các Bộ, ngành được thực hiện theo cơ chế trưng tập của Luật Thanh tra.

4.1.6. Chính sách, chiến lược của thanh tra lao động

- Tăng cường chỉ tiêu biên chế cho thanh tra lao động toàn ngành, xây dựng củng cố tổ chức của Thanh tra Bộ có đại diện tại 3 miền. Phấn đấu đến năm 2015 số người làm công tác thanh tra lao động là 500 người.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ thanh tra lao động.

4.2. Thanh tra, kiểm tra về PCCC

- Tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ như: Chỉ đạo toàn lực lượng thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; kiểm tra theo các chuyên đề PCCC chợ, trung tâm thương mại, PCCC khu chế xuất, khu công nghệ cao, PCCC điện, PCCC chung cư cao tầng, PCCC rừng…- Trong 5 năm (từ 2005 - 2009) toàn lực lượng Cảnh sát PCCC đã kiểm tra, phúc tra 339.147 lượt cơ sở, lập 317.534 biên bản kiểm tra; xử lý 13.393 vụ vi phạm. Qua kiểm tra đã phát hiện và hướng dẫn, giúp các cơ sở khắc phục thiếu sót vi phạm về PCCC.

B¶ng 8: Tæng hîp c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm duyÖt PCCC
trong 5 n¨m tõ 2005-2009


N¨m

C«ng t¸c kiÓm tra, xö lý

C«ng t¸c thÈm duyÖt

Sè l­ît
kiÓm tra


Sè biªn b¶n

Sè vô ®· xö lý
vi ph¹m


Sè hå s¬ ®­îc thÈm duyÖt

Sè c«ng tr×nh ®­îc nghiªm thu

2005

79.168

64.578

1.754

4.388

740

2006

76.215

74.284

1.675

4.736

2.445

2007

52.171

51.385

1.210

4.738

2.453

2008

76.342

76.321

4.153

5.475

1.423

2009

55.251

51.016

4.601

6.026

1.658

Tæng céng

339.147

317.534

13.393

25.363

8.719

4.3. Kiểm tra của hệ thống công đoàn
B¶ng 9: KÕt qu¶ kiÓm tra do c«ng ®oµn c¸c cÊp thùc hiÖn

Đơn vị tính: cơ sở

TT

CÊp thùc hiÖn

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

C«ng ®oµn c¸c cÊp

2.647

3.172

2.274

7.213

9.058

9.425

2

C«ng ®oµn c¸c cÊp phèi hîp víi c¸c ngµnh, NSDL§

10.679

7.556

10.720

15.615

14.215

19.870
Tæng sè

13.326

10.728

12.994

22.828

23.273

29.295

3

Ban B¶o hé lao ®éng TL§L§VN thùc hiÖn

-

188

188

177

118

1041   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương