Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilotải về 2.42 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

11. Các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) hay quản lý sản phẩm, triển khai các cách tiếp cận hệ thống quản lý ATVSLĐ, ISO 9000 và 14000, OHSAS 18000, SA8001, năng suất xanh, bình đẳng giới,...

11.1. Chương trình Sản xuất sạch hơn

Việt Nam đã ký Tuyên ngôn Quốc tế về Sản xuất sạch hơn (Cleaner Production - CP) vào tháng 9.1999 và đề ra chiến lược áp dụng CP trên tất cả doanh nghiệp công nghiệp vào năm 2020.

Bộ Công thương Việt Nam đã đề ra mục tiêu, chiến lược khuyến khích áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trong tất cả cơ sở công nghiệp thuộc mọi loại hình, ngành nghề, tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm và tránh thải các chất ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sức khoẻ cho con người và thúc đẩy sản xuất bền vững. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là tất cả cơ sở sản xuất công nghiệp hiểu biết và nhận thức được lợi ích của sản xuất sạch hơn và có 50% cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn. 

Chương trình này mới được triển khai ở mức trình diễn kỹ thuật và hiện chỉ có gần 300 doanh nghiệp (chủ yếu ở doanh nghiệp vừa và lớn) thực hiện. Song thực trạng hiện nay cho thấy nhiều doanh nghiệp (DN) trong nước vẫn chưa nhận thức đủ và đúng về khái niệm này để tích cực hưởng ứng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chương trình này, Quỹ Uỷ thác tín dụng xanh (GCTF) phối hợp với Ngân hàng Techcombank, ACB và VIB để cấp vốn vay tới các doanh nghiệp hội tụ một số điều kiện như đầu tư mới dây chuyền hoặc thay thế; ít nhất phải cải thiện được 30% thông số môi trường. Thực tế, nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được với các nguồn vốn này do những hạn chế và cơ chế của các doanh nghiệp.

11.2. Chương trình trách nhiệm xã hội

- Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp và vừa nhỏ Việt Nam nâng cao hiểu hiết và Thực hiện Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhằm Tăng cường liên kết với Chuỗi cung ứng toàn cầu trong Sản xuất bền vững”.12. Các hoạt động ATVSLĐ - PCCN trong lĩnh vực, chuyên ngành

12.1. Khai thác khoáng sản

- Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”: Ngày 4/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 159/2008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” nhằm phấn đấu đưa ngành công nghiệp khai khoáng trở thành một ngành có trình độ công nghệ đạt trình độ khu vực vào năm 2015, trình độ thế giới vào năm 2025; khoa học công nghệ trở thành lực lượng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bảo đảm ATLĐ và bảo vệ môi trường. Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Sở Công thương các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tại Bộ và địa phương mình.12.2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Dự án Hỗ trợ chương trình khu vực doanh nghiệp - Hợp phần 2: Cải thiện ĐKLĐ do Đan Mạch tài trợ giai đoạn 2005-2010.- Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Nâng cao hiểu hiết và Thực hiện Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhằm Tăng cường liên kết với Chuỗi cung ứng toàn cầu trong Sản xuất bền vững” giai đoạn 2008-2011.

13. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, điều tra, khảo sát ATVSLĐ - PCCN
B¶ng 49: Danh môc c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc

STT

Tªn vµ cÊp ®Ò tµi

N¨m
nghiªn cøu


§¬n vÞ chñ tr×Côm thiÕt bÞ xö lý m«i tr­êng nguyªn khèi (s¶n phÈm ®o¹t Cóp Vµng Chî C«ng nghÖ VN 2005 t¹i TP. HCM).

2005

Tr¹m Quan t¾c
vµ Ph¸t triÓn MTL§, NILPM¸y ®Ëp lóa an toµn (s¶n phÈm ®o¹t Cóp Vµng Chî C«ng nghÖ ViÖt Nam 2005 t¹i TP. HCM).

2005

Trung t©m
ATL§, NILPKh¶o s¸t nghiªn cøu thùc tr¹ng ATVSL§ t¹i 4 tØnh: NghÖ An, Kh¸nh Hoµ, L©m §ång, Hµ T©y.

2006

HKHKT ATVSL§Nghiªn cøu øng dông mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn, phæ biÕn kiÕn thùc vÒ ATVSL§ trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh võa vµ nhá.

2005-2006

HKHKT ATVSL§“BÖnh bôi phæi do tiÕp xóc nghÒ nghiÖp víi bét Tal trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc thï”.

2005-2007

NIOEH“G¸nh nÆng tai n¹n vµ chÊn th­¬ng nghÒ nghiÖp ë ngµnh x©y dùng, gi¶i ph¸p can thiÖp”.

2005-2007

NIOEHNghiªn cøu kh¶o s¸t thùc tr¹ng an toµn, søc khoÎ nghÒ nghiÖp vµ thùc thi ph¸p luËt liªn quan ®Õn an toµn - søc khoÎ nghÒ nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng n÷ cã s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ sö dông c«ng nghÖ míi.

2006-2008

Héi KHKT ATVSL§,Trung t©m nghiªn cøu m«i tr­êng vµ §KL§.§¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña « nhiÔm MTL§ ®Õn søc khoÎ cña NL§ trong mét sè doanh nghiÖp träng ®iÓm vµ cã nguy c¬ cao, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý m«i tr­êng vµ b¶o vÖ søc khoÎ NL§.

2006-2008

NIOEHNghiªn cøu m« h×nh gi¶m nhÑ hËu qu¶ cho søc khoÎ ë mét sè lµng nghÒ.

2006-2009

NIOEHNghiªn cøu « nhiÔm m«i tr­êng tíi søc khoÎ bÖnh tËt cña céng ®ång d©n c­ khu vùc C«ng ty Supe vµ Ho¸ chÊt L©m Thao, Phó Thä. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p kh¾c phôc (®Ò tµi cÊp nhµ n­íc).

2007-2009

NIOEH“X©y dùng tiªu chuÈn TCVN vÒ Y häc lao ®éng vµ VSMT”.

2007- 2008

NIOEHRobot mini di ®éng thay ng­êi ë c¸c kh©u s¶n xuÊt nguy hiÓm cã h¹i.


2007

Trung t©m ATL§, NILPThiÕt bÞ tù ®éng c¾t ®iÖn ¸p kh«ng t¶i.


2007

Trung t©m ATL§,NILPM¸y c­a ®Üa an toµn.


2007

Trung t©m ATL§, NILPHÖ thèng thiÕt bÞ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ läc h¬i s­¬ng dÇu cho c¸c lo¹i khÈu trang b¸n mÆt n¹.

2007

Trung t©m ATL§, NILPThiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i cho c¸c lß ®èt r¸c y tÕ c«ng suÊt nhá.


2007

Trung t©m khoa häc m«i tr­êng vµ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ, NILPNghiªn cøu rèi lo¹n c¬ x­¬ng - ®Ò xuÊt danh môc vµ gi¶i ph¸p dù phßng.


2007

Trung t©m Khoa häc con ng­êi vµ Søc kháe lao ®éng, NILP§éng c¬ l­ìng nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë miÒn Trung - s¶n phÈm ®o¹t Cóp Vµng Chî C«ng nghÖ ViÖt Nam 2007 t¹i §µ N½ng.

2007

Ph©n ViÖn BHL§&BVMT miÒn Trung T©y Nguyªn, NILPC¸c c¬ cÊu an toµn cho c¸c m¸y chÕ biÕn gç.

2007

Trung t©m ATL§, NILPThiÕt bÞ gi¶m rung b»ng bé t¾t chÊn ®éng lùc.

2007

Trung t©m ATL§, NILPThiÕt bÞ chøa cÊp h¬i khÝ ®éc cho c¸c hÖ thèng thö nghiÖm.

2007

Trung t©m ATL§, NILPCh­¬ng tr×nh huÊn luyÖn ATVSL§ b»ng t×nh huèng m« pháng.

2007

Ph©n ViÖn BHL§&BVMT miÒn Trung - T©y Nguyªn - NILP§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn MTL§ vµ BVMT.

2007

NILPPh­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®Þnh l­îng nguy c¬ TNL§ b»ng lý thuyÕt suy luËn mê.

2007

Ph©n ViÖn BHL§&BVMT miÒn Nam - NILPCôm thiÕt bÞ xö lý n­íc cÊp sinh ho¹t cho NL§ n«ng nghiÖp ë c¸c vïng ngËp lôt miÒn Trung.

2007

Ph©n ViÖn BHL§&BVMT miÒn Trung T©y Nguyªn - NILPGi¶i ph¸p h¹n chÕ t¸c ®éng kÕt hîp cña rung ån tíi NL§ sö dông c¸c thiÕt bÞ rung cÇm tay.

2007

Trung t©m Søc kháe nghÒ nghiÖp - NILPG¸nh nÆng lao ®éng trªn d©y chuyÒn hoµn thµnh cña NL§ ngµnh da giÇy.

2007

Trung t©m KH Con ng­êi vµ Søc kháe lao ®éng - NILPGi¶i ph¸p ATVSL§ trong ngµnh ®ãng söa ch÷a tÇu thuû.

2007

Trung t©m khoa häc m«i tr­êng vµ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ - NILPThiÕt bÞ xö lý n­íc vïng cao b»ng ph­¬ng ph¸p läc träng lùc.

2007

Tr¹m Quan tr¾c vµ Ph©n tÝch MTL§ - NILPNghiªn cøu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¶ng d¹y ATVSL§ trong c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, khèi kû thuËt c«ng nghÖ; ®Ò xuÊt c¸c néi dung míi cho tµi liÖu khung phï hîp víi c¸c tr­êng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghÖ; dù th¶o tiªu chÝ Tµi liÖu khung vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc khèi kü thuËt.

2007

Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ NéiNghiªn cøu nh÷ng biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, phæ biÕn vÒ ATVSL§ t¹i c¸c doanh nghiÖp.

2007

Côc ATL§§iÒu tra tû lÖ m¾c míi c¸c BNN.

§iÒu tra tû lÖ m¾c míi: BÖnh bôi phæi Silic, bÖnh ®iÕc vµ bÖnh s¹m da nghÒ nghiÖp.

§iÒu tra x¸c ®Þnh tû lÖ m¾c míi viªm gan vi rót nghÒ nghiÖp.


2007-2009


NIOEH,

Tr­êng §¹i häc Y tÕ c«ng céng

“Nghiªn cøu t×nh tr¹ng bÖnh da tiÕp xóc ë c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn cao su tù nhiªn”.

2007-2009

NIOEH
Nghiªn cøu thùc tr¹ng chÊn th­¬ng do tai n¹n giao th«ng ®­êng bé ë mét sè khu vùc träng ®iÓm.

2007-2009

NIOEH
Nghiªn cøu vµ ®Ó xuÊt gi¶i ph¸p t¨ng c­êng n¨ng lùc c¸c TTYTDP trong ®¸p øng nhanh víi bÖnh do « nhiÔm m«i tr­êng vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.

2007-2009

NIOEH
Nghiªn cøu biÕn ®æi ®iÖn n·o ®å cña ®iÒu ®é viªn chØ huy ch¹y tµu tr­íc vµ sau ca lao ®éng.

2007

NIOEH
Kh¶o s¸t Ergonomi vÞ trÝ lao ®éng, ph©n tÝch yÕu tè nguy c¬ t¹i mét sè c¬ së s¶n xuÊt c¬ khÝ võa vµ nhá.

2007

NIOEH
Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn x· héi ho¸ c«ng t¸c ATVSL§ ë ViÖt Nam.

2007-2009

HKHKT ATVSL§Thóc ®Èy thùc hiÖn Tr¸ch nhiÖm X· héi trong doanh nghiÖp trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi.

2008

Tr­êng §¹i häc Lao ®éng - X· héiX©y dùng hÖ thèng tù kiÓm tra gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ vÒ an toµn vµ søc kháe nghÒ nghiÖp trong c¸c doanh nghiÖp.

2008

Trung t©m nghiªn cøu m«i tr­êng vµ §KL§X©y dùng ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nghÒ nÆng nhäc ®éc h¹i nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt nÆng nhäc ®éc h¹i nguy hiÓm.

2008

Trung t©m nghiªn cøu m«i tr­êng vµ §KL§X©y dùng m« h×nh can thiÖp phßng chèng BNN:

- X©y dùng vµ hoµn chØnh 04 m« h×nh phßng chèng c¸c BNN c¬ b¶n: bÖnh bôi phæi silic, ®iÕc nghÒ nghiÖp, s¹m da vµ viªm gan virus ë nh©n viªn y tÕ.

- TriÓn khai m« h×nh phßng chèng BNN t¹i 10 tØnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm, tËp trung vµo c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã nguy c¬ g©y bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp, bôi phæi silic (Kiªn Giang, §µ N½ng, Thõa Thiªn HuÕ, Th¸i Nguyªn,...), bÖnh viªm gan virus (VÜnh Phóc, Thõa Thiªn - HuÕ,...).


2008

Côc Y tÕ dù phßng vµ M«i tr­êng, NIOEH, Tr­êng ®¹i häc Y tÕ c«ng c«ng, y tÕ 10 ®Þa ph­¬ng“X©y dùng m« h×nh thÝ ®iÓm vÒ qu¶n lý vµ xö lý chÊt th¶i bÖnh viÖn tuyÕn huyÖn”.

2008

NIOEHTham gia ch­¬ng tr×nh phßng chèng BNN Quèc gia cña BYT:

+ §iÒu tra tû lÖ míi m¾c cña 3 BNN phæ biÕn: bôi phæi sillic, ®iÕc nghÒ nghiÖp, s¹m da nghÒ nghiÖp t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, Th¸i Nguyªn, Hµ Nam, TP.HCM.

+ X©y dùng m« h×nh phßng chèng viªm gan virus nghÒ nghiÖp vµ gi¸m s¸t viÖc triÓn khai m« h×nh t¹i 3 tØnh träng ®iÓm cña miÒn B¾c: Th¸i Nguyªn, VÜnh Phóc, Qu¶ng Ninh.

+ Bæ sung bÖnh HIV/AIDS, nhiÔm ®éc Cadimi, rung tÇn sè thÊp vµo danh môc BNN ®­îc b¶o hiÓm cña ViÖt Nam.+ X©y dùng Tiªu chuÈn chÈn ®o¸n c¸c BNN míi ®­îc bæ sung vµo danh môc BNN.

2008

NIOEHNghiªn cøu ph©n tÝch hãa chÊt BVTV tån trong ®Êt vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p.

2008

Tr¹m Quan tr¾c vµ Ph©n tÝch MTL§ - NILPNghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o hÖ thèng xö lý n­íc th¶i cã chøa kim lo¹i nÆng.

2008

Tr¹m Quan tr¾c vµ Ph©n tÝch MTL§ - NILPNghiªn cøu hÖ thèng ho¸ vµ chuÈn ho¸ c¸c lo¹i cäc tiªu, rµo ch¾n vµ biÓn b¸o an toµn dïng trong s¶n xuÊt. B­íc ®Çu thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ ¸p dông thö.

2008

Trung t©m Khoa häc ATL§ - NILPNghiªn cøu ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n trªn thÞ tr­êng vµ biªn so¹n tµi liÖu h­íng dÉn sö dông.

2008

Trung t©m Khoa häc ATL§ - NILPNghiªn cøu ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn MTL§ vµ BVMT cho ngµnh khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n má lé thiªn.

2008

Trung t©m khoa häc m«i tr­êng vµ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ - NILPNghiªn cøu x©y dùng qui chuÈn an toµn cho c¸c c¬ së thuéc mét sè ngµnh c«ng nghiÖp cã sö dông nguån phãng x¹ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

2008

NILPNghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh»m dù b¸o nguy c¬ TNL§ vµ BNN trong ngµnh x©y dùng ¸p dông cho c¸c c¬ së x©y dùng ë TP. Hå ChÝ Minh.

2008

Ph©n ViÖn BHL§ miÒn Nam- NILPNghiªn cøu hiÖn tr¹ng an toµn VSL§ trong ngµnh thu gom, tån tr÷ vµ xö lý r¸c vµ chÊt th¶i nguy h¹i t¹i TP. Hå ChÝ Minh vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p c¶i thiÖn.

2008

Ph©n ViÖn BHL§ miÒn Nam- NILPNghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng xö lý n­íc th¶i cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã sö dông hÖ thèng m¹ ®iÖn kim lo¹i ë khu c«ng nghiÖp míi më réng cña §µ N½ng.

2008

Ph©n ViÖn BHL§&BVMT miÒn Trung - T©y Nguyªn - NILPNghiªn cøu ®Ò xuÊt øng dông mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho NL§ lµm cÇu ®­êng bé khu vùc miÒn Trung-T©y Nguyªn.

2008

Ph©n ViÖn BHL§&BVMT miÒn Trung - T©y Nguyªn - NILPNghiªn cøu quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè t©m lý x· héi n¬i lµm viÖc víi rèi lo¹n c¬ x­¬ng trong c«ng nh©n ngµnh chÕ biÕn thuû s¶n.

2008

Trung t©m Khoa häc vÒ Con ng­êi vµ søc kháe lao ®éng - NILPNghiªn cøu x©y dùng 4 bé tµi liÖu huÊn luyÖn vÒ ATL§ trong lÜnh vùc:

+ X©y dùng trªn cao

+ Khoan vµ x©y l¾p c«ng tr×nh ngÇm vµ hÇm tuy nen

+ Ph¸ dì c«ng tr×nh cò, cÈu chuyÓn vµ l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn siªu tr­êng siªu träng,

+ B¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh nhµ chung c­, nhµ lµm viÖc cao tÇng.

2008

Bé X©y dùngNghiªn cøu C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m¹ng l­íi BHL§ trong c¸c Tæng c«ng ty theo m« h×nh MÑ - Con.

2008

Bé X©y dùngNghiªn cøu, biªn so¹n ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi x©y dùng, c«ng tr×nh.

2008

Tr­êng §¹i häc X©y dùngThùc tr¹ng t×nh h×nh gi¶ng d¹y vÒ phßng chèng chÊn th­¬ng trong ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao vµ ®Ò xuÊt c¸c néi dung ®­a vµo x©y dùng ch­¬ng tr×nh m«n häc vÒ phßng chèng chÊn th­¬ng trong ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao.

2008

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m thÓ dôc thÓ thao Hµ T©yCh­¬ng tr×nh m«n häc gi¶ng d¹y vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi khoa häc gi¸o dôc.

2008

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ NéiNghiªn cøu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh gi¶ng d¹y vÒ ATL§, BHL§ trong c¸c tr­êng §H, C§, TCCN khèi kinh tÕ vµ biªn so¹n ch­¬ng tr×nh m«n häc vÒ ATVSL§ cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi kinh tÕ.

2008

Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©nGi¸o tr×nh thö nghiÖm vÒ ATVSL§ trong n«ng nghiÖp cho khèi l©m - ng­. §Ò xuÊt thêi l­îng gi¶ng d¹y thö nghiÖm cho c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp chuyªn nghiÖp khèi l©m - ng­. Thö nghiÖm gi¸o tr×nh ë mét sè tr­êng ®¹i diÖn.

2008

Tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ NéiNghiªn cøu ®Þnh h­íng ATVSL§ cho 4 tØnh dù ¸n.

2008

PGS.TS. NguyÔn Ngäc Ngµ - Héi YHL§Nghiªn cøu x©y dùng m« h×nh CT§KL§.

2008

OSHTCNghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®Ó ®¶m b¶o an toµn, phßng chèng TNL§, BNN, b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ søc khoÎ cña c¸c nghÖ sÜ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xiÕc, móa vµ ®iÖn ¶nh.

2008-2010

KHKT ATVSL§§iÒu tra thùc tr¹ng c«ng t¸c BHL§ trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ngµnh giµy vµ dÖt may

-

VCCIX©y dùng m« h×nh qu¶n lý ATVSL§ ngµnh khai th¸c thñy s¶n.

2008-2009

Trung t©m Nghiªn cøu M«i tr­êng vµ §KL§§iÒu tra tæng thÓ vÒ TNL§

2009

BL§TB&XH/Tæng côc Thèng kªKh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c ATVSL§ t¹i c¸c HTX, lµng nghÒ th­êng cã nguy c¬ mÊt ATVSL§ cao nh­: khai th¸c kho¸ng s¶n, x©y dùng, c¬ khÝ, dÖt…

2009

LMHTXVNKh¶o s¸t, ®iÒu tra vµ x©y dùng m« h×nh thùc tiÔn qu¶n lý an toµn VSL§ t¹i c¸c HTX, lµng nghÒ.

2009

LMHTXVN§Ò ¸n "§iÒu chØnh, bæ sung danh môc nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm".

2009

Bé Quèc phßng

- Khó khăn và trở ngại trong công tác nghiên cứu và ứng dụng, sử dụng các kết quả nghiên cứu hiện nay:

+ Chưa có qui định cụ thể về cơ chế chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu, khảo sát các đề tài, dự án.

+ Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử chung kết quả nghiên cứu, khảo sát các đề tài, dự án nên hiệu quả sử dụng, ứng dụng các kết quả nghiên cứu còn hạn chế.

14. Các lĩnh vực, hoạt động cấp quốc gia cần ưu tiên trong tương lai để cải thiện công tác ATVSLĐ-PCCN, MTLĐ tại Việt Nam

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật, đặc biệt chuẩn bị cho xây dựng luật ATVSLĐ và sửa đổi Luật BHXH về chi từ Quĩ bảo hiểm TNLĐ và BNN cho công tác phòng ngừa.

- Hình thành Quĩ bồi thường TNLĐ, BNN, qua đó nâng cao hiệu quả của các hoạt động phòng ngừa TNLĐ và BNN và cháy nổ, nâng cao độ chính xác của số liệu thống kê về TNLĐ và BNN, giảm bớt các hoạt động điều tra, khảo sát.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện xã hội hoá công tác ATVSLĐ gắn với tăng cường vai trò QLNN đối với các hoạt động ATVSLĐ.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATVSLĐ - PCCN bằng cách:

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử chung về ATVSLĐ - PCCN (giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu, kết quả khảo sát do nguồn ngân sách nhà nước cấp hoặc các nguồn tài trợ cho chính phủ Việt Nam bắt buộc phải đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung) để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng chung.

+ Chú trọng công tác biên soạn các tài liệu, giáo trình đảm bảo chất lượng, tránh chồng chéo.

+ Tập trung tuyên truyền, huấn luyện cho các lĩnh vực có nguy cơ cao (xây dựng, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, hoá chất), các nhóm đối tượng yếu thế (nông dân, NLĐ và NSDLĐ trong các làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ).

- Kiện toàn tổ chức và củng cố mạng lưới y tế lao động tại các tuyến tỉnh và Bộ, ngành; nâng cao năng lực khám chữa BNN.

- Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra:

+ Tăng cường đội ngũ thanh tra ATVSLĐ, đặc biệt là các kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật, bác sỹ chuyên ngành y học lao động.

+ Tăng cường kiểm tra, thanh tra ATVSLĐ - PCCN, chú trọng các lĩnh vực, khu vực có nguy cơ, rủi ro cao như khai thác khoáng sản, xây dựng, điện, hoá chất.

+ Xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định ATVSLĐ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

- Nghiên cứu, đề xuất Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ lần 2.- Chỉ đạo xây dựng và củng cố phương án chữa cháy đối với tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý; đảm bảo 100% địa phương xây dựng được phương án xử lý cháy, nổ lớn có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực tập phương án. Rà soát, củng cố và xây dựng mới các đội PCCN cơ sở và dân phòng theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở những cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy; tăng cường trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả. Nghiên cứu để tiến tới quy định trang bị xe, máy bơm chữa cháy ở một số loại cơ sở và khu dân cư, có chế độ làm việc kiêm nhiệm hoặc tình nguyện.

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ

CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTB&XH ngày 27/02/2008

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


 1. Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995);

 2. Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995);

 3. Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thuỷ tĩnh) (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996);

 4. Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996);

 5. Hệ thống lạnh các loại (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104: 1996), trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3;

 6. Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158 và 6159: 1996);

 7. Các đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại;

 8. Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục đường sắt, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục công xôn, cần trục thiếu nhi;

 9. Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo;

 10. Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục;

 11. Trục cáp chở hàng; trục cáp chở người; trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng; cáp treo vận chuyển người;

 12. Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng từ 1.000 kg trở lên;

 13. Xe tời điện chạy trên ray;

 14. Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng, sàn nâng dùng để nâng người;

 15. Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên;

 16. Máy vận thăng nâng hàng; máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận thăng nâng người;

 17. Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí hoà tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996 và Tiêu chuẩn ISO 1119-2002 chế tạo chai gas hình trụ bằng composite);

 18. Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan;

 19. Thang máy các loại;

 20. Thang cuốn; băng tải chở người;

 21. Các loại thuốc nổ;

 22. Phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...);

 23. Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1.000 kg trở lên, xe nâng người tự hành;

 24. Công trình vui chơi công cộng: Sàn biểu diễn di động; trò chơi mang theo người lên cao từ 2 m trở lên, tốc độ di chuyển của người từ 3 m/s so với sàn cố định (tàu lượn, đu quay, máng trượt,...) trừ các phương tiện thi đấu thể thao).


Hå S¥ QUèC GIA
VÒ AN TOµN - VÖ SINH LAO §éng
Vµ PHßNG CHèNG CH¸Y Næ ë VIÖT NAM


Giai ®o¹n 2005 - 2009
Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - X· héi

Sè 36, ngâ Hoµ B×nh 4, Minh Khai,
Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi


§T: 04. 36246917 - 36246920

Fax: 04. 36246915




ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n:

Hµ tÊt th¾ng

ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung

Tæ biªn tËp Hå S¬ quèc gia
vÒ ATVSL§ - PCCN


Biªn tËp vµ söa b¶n in:

Hoµng thÞ thanh mai

Vâ V©n Hµ

Tr×nh bµy b×a:

do·n huy
In 2000 cuèn, khæ 20,5x29,5 (cm), t¹i XÝ nghiÖp in Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - X· héi. GiÊy chÊp nhËn ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n sè 127-2010/CXB/05-20/L§XH. QuyÕt ®Þnh xuÊt b¶n sè 38/Q§-NXBL§-XH.

I


n xong vµ nép l­u chiÓu Quý I/2010.

Hå S¥ QUèC GIA
VÒ AN TOµN - VÖ SINH LAO §éng
Vµ PHßNG CHèNG CH¸Y Næ ë VIÖT NAM


Giai ®o¹n 2005 - 2009
Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - X· héi

Sè 36, ngâ Hoµ B×nh 4, Minh Khai,
Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi


§T: 04. 36246917 - 36246920

Fax: 04. 36246915


ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n:Hµ tÊt th¾ng

ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung

Tæ biªn tËp Hå S¬ quèc gia
vÒ ATVSL§ - PCCN


Biªn tËp vµ söa b¶n in:

Hoµng thÞ thanh mai

Vâ V©n Hµ

Tr×nh bµy b×a:

do·n huy

In 2000 cuèn, khæ 20,5x29,5 (cm), t¹i XÝ nghiÖp in Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - X· héi. GiÊy chÊp nhËn ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n sè 127-2010/CXB/05-20/L§XH.QĐXB số 38/QĐ-NXBLĐXH.

I

n xong vµ nép l­u chiÓu Quý I/2010.1 Nguyồn: Đề án tăng cường năng lực Thanh tra ngành LĐTB&XH. Thanh tra Bộ - 2008


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương