Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilo


Các hoạt động thông tin tuyên truyền kháctải về 2.42 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

9.6. Các hoạt động thông tin tuyên truyền khác
B¶ng 47. Tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ tæ chøc c¸c cuéc thi

STT

§¬n vÞ

Ho¹t ®éng

N¨m

Ghi chó

2006

2007

2008

2009

1

TL§L§VN

To¹ ®µm, pháng vÊn trªn truyÒn h×nh (cuéc)

172

136

187
6 th¸ng ®Çu n¨m 2008C¸c phãng sù ph¸t thanh, truyÒn h×nh (tin, bµi)

1430

2290

568
6 th¸ng ®Çu n¨m 2008C¸c bµi viÕt trªn b¸o, t¹p chÝ (bµi)

1289

1970

686
6 th¸ng ®Çu n¨m 2008Tæ chøc tr­ng bµy triÓn l·m c¸c ho¹t ®éng vÒ ATVSL§ (cuéc)

219

139

157
6 th¸ng ®Çu n¨m 2008Thi ATVSV giái

823

500

522
6 th¸ng ®Çu n¨m 2008Tæ chøc thi t×m hiÓu vÒ ATVSL§- PCCN

1.009

491

483
6 th¸ng ®Çu n¨m 2008X©y dùng c©u l¹c bé, gãc BHL§
9

62

Bé C«ng an


Tuyªn truyÒn trùc tiÕp (buæi/ng­êi)

3.543/

275.860


1.820/

100.680


2.487/

127.623

9 th¸ng ®Çu n¨m 2008Tæ chøc ký cam kÕt an toµn PCCC (c¬ së)

137.728

38.365

19.491
9 th¸ng ®Çu n¨m 2008Tin, bµi, phãng sù

1.059

1.129

902
9 th¸ng ®Çu n¨m 2008

3

Bé Quèc phßng

Tin, bµi, phãng sù, to¹ ®µm

782

2006-2008Héi thi vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y.

925

2006-2008Thi t×m hiÓu vÒ ATVSL§, PCCN (cuéc/ng­êi)

440/61.418

2006 -2008Cuéc thi s¸ng kiÕn an toµn trong Tæng Côc HËu CÇn14

Héi N«ng d©n

Héi thi thao diÔn sö dông ho¸ chÊt n«ng nghiÖp vµ s¬ cÊp cøu ng­êi bÞ nhiÔm ®éc ho¸ chÊt (cuéc)

1

1
Cuéc thi “N«ng d©n víi ATVSL§ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp”

1


1

2

1
5

LMHTXVN

Tin bµi, phãng sù
52

2007-2009

6

Bé Y tÕ

Tin bµi, phãng sù ph¸t sãng

2250
2006-2007Tin bµi trªn b¸o, t¹p chÝ

1000

MÝt tinh (cuéc/c¬ së/ng­êi)

52/5.000/75.000
2006-2008

7

Bé L§TB&XH

Qu¶n lý an toµn giái5

Chuyªn môc "ATL§ vµ ph¸p luËt" (sè)21

Chuyªn môc "ATL§ trong doanh nghiÖp" (sè)10

Ngµy héi em vÏ tranh an toµn
lao ®éng


1


Cuéc thi s¸ng t¸c tranh ¸p phÝch ATVSL§-PCCN1

1


Chuyªn môc “An toµn vµ søc khoÎ ng­êi lao ®éng”


24


Ch­¬ng tr×nh t­ vÊn ph¸p luËt trªn §µi TiÕng nãi ViÖt Nam


24


Phim ATVSL§


5


6 môc t­ vÊn ph¸p luËt ph¸t sãng trªn §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam.


6
8

Héi KHKT ATVSL§ ViÖt Nam

To¹ ®µm, trao ®æi ATVSL§ trªn §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam, §µi tiÕng nãi ViÖt Nam, HTV, VTC.

2

2
To¹ ®µm ATVSL§ trªn B¸o Khoa häc vµ §êi sèng110. Các hoạt động hợp tác quốc tế về ATVSLĐ-PCCN

B¶ng 48: Danh môc c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ

STT

Tªn ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, ho¹t ®éng

§èi t¸c

§èi t­îng
thô h­ëng
Tham dù Héi nghÞ khoa häc vµ Héi nghÞ th­êng niªn cña Tæ chøc ATVSL§ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng.

Th¸i Lan (2005), In®«nªxia (2006), Xingapo (2007), Hµn Quèc (2008)

HKHKT ATVSL§Tham dù héi nghÞ quèc tÕ lÇn 10 vÒ c¸c bÖnh h« hÊp nghÒ nghiÖp, B¾c Kinh, Trung Quèc.

ILO, 2005

Bé Y tÕHéi nghÞ toµn cÇu lÇn 6 vÒ n©ng cao søc kháe, B¨ng Kok, Th¸i Lan.

InWent - §øc, 2005

Bé Y tÕHéi nghÞ quèc tÕ vÒ thÓ chÊt vµ y tÕ c«ng céng, B¾c Kinh, Trung Quèc.

WHO, 2005

Bé Y tÕHéi th¶o ®¸nh gi¸ lµng v¨n hãa søc kháe, Tokyo, NhËt B¶n.

§Häc y khoa Tokyo, 2006

Bé Y tÕHéi nghÞ Khu vùc c¸c ®Çu mèi quèc gia vÒ phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch, Manila. Philipin.

WHO, 2006

Bé Y tÕHäc tËp m¹ng l­íi th«ng tin cho céng ®ång vÒ vËn chuyÓn cÊp cøu vµ ch¨m sãc chÊn th­¬ng, Washington State, CDC, Mü.

AP, 2006

Bé Y tÕTham dù Héi th¶o Nghiªn cøu ATVSL§ t¹i Indonesia.

ASEAN-OSHNET, 2006

BL§TB&XHTham dù héi nghÞ Thanh tra lao ®éng thÕ giíi (IALI)

2007 t¹i Canada


Tham dù héi nghÞ Thanh tra lao ®éng thÕ giíi (IALI)

2008 t¹i Australia


Tham dù Héi nghÞ M¹ng ATVSL§ cña ILO (CIS).

ILO

BL§TB&XHTham dù kho¸ tËp huÊn ATVSL§ trong c¸c DNVVN, Philipin.

OSHCT

BL§TB&XHTham dù kho¸ tËp huÊn c¸n bé ATVSL§, Hµn Quèc.

KOSHA, Hµn quèc, 2006

BL§TB&XHTham dù Héi th¶o Tiªu chuÈn ATVSL§, Malaixia.

ASEAN-OSHNET

BL§TB&XHTham dù Héi nghÞ kÕ ho¹ch toµn cÇu søc kháe nghÒ nghiÖp cña WHO giai ®o¹n 2008-2017, Gi¬neva, Thôy Sü.

WHO, 2006

Bé Y tÕN©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc søc khoÎ nghÒ nghiÖp vµ vÖ sinh m«i tr­êng:

- Hîp t¸c víi WHO;

+ §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ th«ng tin trong b¸o c¸o vÒ y tÕ lao ®éng (2006);

+ Tham dù Héi nghÞ Y häc lao ®éng quèc tÕ (ICOH) 2006 t¹i Milan , ý (2006);

+ Biªn so¹n tµi liÖu ®µo t¹o vÒ ATVSL§ vµ Phßng chèng BNN trong c¸c c¬ së y tÕ (2007);

+ Nghiªn cøu x©y dùng Tiªu chuÈn søc khoÎ kh¸m tuyÓn vµ kh¸m ®Þnh kú cho nh©n viªn y tÕ tiÕp xóc víi bøc x¹ ion ho¸ vµ yÕu tè vi sinh vËt (2006-2007);

+ Nghiªn cøu g¸nh nÆng chÊn th­¬ng nghÒ nghiÖp ë c«ng nh©n ®ãng tµu (2007);

+ Nghiªn cøu lao ®éng trÎ em vµ yÕu tè ¶nh h­ëng sóc khoÎ trÎ em ë mét sè lµng nghÒ (2007);

+ X©y dùng h­íng dÉn gi¸m s¸t m«i tr­êng lao ®éng vµ søc khoÎ c«ng nh©n cã nguy c¬ cao m¾c bÖnh bôi phæi ami¨ng (2008);

+ Biªn so¹n, söa ®æi th­êng qui kü thuËt y häc lao ®éng (2008-2009);

- Hîp t¸c víi Tr­êng §¹i häc Washington:

+ Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ n©ng cao n¨ng lùc vÒ YHL§ (H­íng dÉn ®äc phim, chÈn ®o¸n bÖnh bôi phæi silÝc, Ðcg«n«mi øng dông, kinh tÕ y tÕ, chi phÝ-hiÖu qu¶, vv).WHO, Tr­êng §¹i häc Washington 2006- 2009

NIOEHDù ¸n thanh tra khai th¸c má.

§øc

Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng“Nghiªn cøu tai n¹n th­¬ng tÝch vµ tæn th­¬ng nghÒ nghiÖp ë ng­êi d©n x· Xu©n TiÕn - Xu©n Tr­êng - Nam §Þnh”.


“Dù ¸n hîp t¸c víi ViÖn nghiªn cøu an toµn Liberty Mutual, Hoa Kú, 2006-2008

NIOEH“Nghiªn cøu xö lý kim lo¹i nÆng trong n­íc th¶i”.

Dù ¸n hîp t¸c víi DANIDA

NIOEHX©y dùng m« h×nh qu¶n lý, gi¸m s¸t ATVSL§ vµ B¶o vÖ m«i tr­êng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. §· hoµn thµnh dù ¸n ë H¶i D­¬ng (2007) vµ chuÈn bÞ kÕt thóc ë H¶i Phßng (cuèi 2008).

Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c víi OXFAM (C§§K BØ) 3 giai ®o¹n 2006-2008

NILPCh­¬ng tr×nh Hîp t¸c víi JISHA trong ®µo t¹o, trao ®æi kinh nghiÖm c¸n bé lµm c«ng t¸c ATVSL§ hµng n¨m.

JISHA, NhËt B¶n

NILPN©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l­îng vµ h×nh thøc ho¹t ®éng ATVSL§ vµ BVMT cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ngoµi quèc doanh.

APHEDA , Australia

pha 3, giai ®o¹n 2006-2010NILPDù ¸n hîp t¸c triÓn khai vµ n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ATVSL§&BVMT cho ngµnh khai th¸c chÕ biÕn thuû s¶n khu vùc miÒn Trung T©y Nguyªn.

Quü C«ng ®oµn NaUy

NILPCh­¬ng tr×nh hîp t¸c ATVSL§ khu vùc ASEAN vÒ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ATVSL§ trong ngµnh DÞch vô.

ASEAN

NILPCh­¬ng tr×nh hîp t¸c víi vÒ n©ng cao nhËn thøc ATVSL§ cho NL§ ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ da giµy.

UNISON (Anh)

NILPDù ¸n X©y dùng vµ Ph¸t triÓn Nhµ TriÓn l·m ATVSL§ ë Hµ Néi (liªn tôc tõ n¨m 2006).

C¸c tæ chøc quèc tÕ vÒ ATVSL§, c¸c doanh nghiÖp cña CHLB §øc

NILPTham quan häc tËp, tham gia héi th¶o, c¸c kho¸ ®µo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô PCCC, cøu hé, cøu n¹n nh­: An toµn ch¸y c¸c toµ nhµ vµ c«ng tr×nh; c¸c kü n¨ng vÒ PCCC…

NhËt B¶n, Hoa Kú, Th¸i Lan, Ên §é, Céng hoµ Be-la-rót, Trung Quèc vµ Malai-xi-a.

Lùc l­îng C¶nh s¸t PCCC§Çu t­ trang bÞ thªm ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y, cøu hé cøu n¹n.


NhËt B¶n

Lùc l­îng C¶nh s¸t PCCCY häc lao ®éng.

WHO, ILO, Hoa Kú, Ph¸p, Thuþ §iÓn, Canada, Singapore

BYTTæ chøc tËp huÊn ATVSL§ cho ViÖt Nam.

Héi ®ång An toµn Xin - ga - po

HKHKT ATVSL§Dù ¸n Hç trî ch­¬ng tr×nh khu vùc doanh nghiÖp - Hîp phÇn 2: C¶i thiÖn §KL§.

§an M¹ch

2005-2010BL§TB&XH (Côc ATL§), TL§L§VN, PTM&CNV, c¸c tØnh Kh¸nh Hoµ, L©m §ång, Hµ T©y (Hµ Néi), NghÖ AnDù ¸n "T¨ng c­êng n¨ng lùc ATVSL§ trong n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam (RAS/04/M01/JPN)

NhËt B¶n tµi trî th«ng qua ILO
2004 - 2007

BL§TB&XHDù ¸n “N©ng cao n¨ng lùc huÊn luyÖn vÒ ATVSL§”.

Luých-x¨m-bua

2006-2008BL§TB&XHTham dù §¹i héi thÕ giíi vÒ An toµn vµ Søc khoÎ trong Lao ®éng.

Hµn Quèc

HKHKT ATVSL§, TL§L§VN, BL§TB&XH,
Bé Y tÕTham dù Héi nghÞ quèc tÕ vÒ céng ®ång an toµn, Th¸i Lan.

2007

UNICEF§µo t¹o c¶nh s¸t PCCC V­¬ng quèc Campuchia vµ Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo.

Hµng n¨m

§¹i häc C¶nh s¸t PCCCTham dù Kho¸ ®µo t¹o C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ phi kÕt cÊu t¹i Hµn Quèc.

ILO- 2007, 2008, 2009

BL§TB&XH, PTM&CNVNTham quan trao ®æi kinh nghiÖm vÒ ATVSL§ t¹i Hongkong.


Hongkong, 2007

PTM&CNVNTham dù Héi nghÞ Tr¸ch nhiÖm x· héi cña doanh nghiÖp t¹i Indonesia.

Liªn ®oµn giíi chñ Nauy -2008

PTM&CNVNTham quan trao ®æi kinh nghiÖm vÒ ATVSL§ t¹i §µi Loan.

§µi Loan - 2008

PTM&CNVNDù ¸n Hç trî thùc hiÖn hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ BHL§, ATL§, VSL§ nh»m t¨ng c­êng ATVSL§ t¹i ViÖt Nam (RAS/08/07M/JPN).

NhËt B¶n, ILO, WHO 1/2009-12/2011

BL§TB&XH, BYT, BNN&PTNT, TL§L§VN, PTM&CNV, LMHTXV, HND vµ c¸c tØnh Th¸i Nguyªn, Thanh Ho¸, Thõa Thiªn - HuÕ, §ång NaiTham dù Héi nghÞ toµn cÇu lÇn 2 c¸c ®iÒu phèi viªn quèc gia vÒ PCTNTT vµ b¹o lùc, Mªhico.

WHO, 2008

Bé Y tÕHéi nghÞ ®Çu mèi quèc gia vÒ b¸o c¸o toµn cÇu an toµn giao th«ng ®­êng bé, Philippin.

WHO, 2008

Bé Y tÕTham dù Héi nghÞ M¹ng ATVSL§ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN-OSHNET).

Hµng n¨m

BL§TB&XHHéi nghÞ toµn cÇu lÇn thø 18 vÒ an toµn vµ søc kháe nghÒ nghiÖp, Hµn Quèc.

ILO, WHO, 2008

Bé L§TB&XH, Bé Y tÕ, TL§L§VNHéi nghÞ quèc tÕ vÒ Phßng chèng BÖnh do ami¨ng, NhËt B¶n.

NhËt B¶n, 2008

Bé Y tÕHéi nghÞ quèc tÕ vÒ phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch vµ b¹o lùc.

Nam Phi, 2008

Bé Y tÕDù ¸n liªn kÕt HiÖp ­íc toµn cÇu víi tr¸ch nhiÖm x· héi doanh nghiÖp nh»m môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng.

UNDP, 2009-2010

VCCIDù ¸n “Hç trî Doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam N©ng cao hiÓu biÕt vµ Thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi doanh nghiÖp nh»m T¨ng c­êng liªn kÕt víi chuçi cung øng toµn cÇu trong S¶n xuÊt bÒn v÷ng".

UNIDO, EuroCham” 2009-2011

PTM&CNVNTham dù täa ®µm “Kh¾c phôc th¸ch thøc trong c«ng t¸c ATVSL§- chia sÎ kinh nghiÖm t¹i NhËt B¶n”.

NhËt B¶n, 2009

BL§TB&XHTham dù khãa tËp huÊn c¸n bé ATVSL§ t¹i Malaixia.

NIOSH, Ma -lai-xia, 2009

BL§TB&XHHéi th¶o ba bªn khu vùc ILO vÒ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn ATVSL§ trong ngµnh khai th¸c má t¹i M«ng Cæ.

M«ng Cæ, 2009

BL§TB&XH, TËp ®oµn c«ng nghiÖp Than, Kho¸ng s¶n ViÖt NamHéi th¶o ASEAN - OSHNET “ c¸c thùc hµnh tèt vÒ ATVSL§” t¹i Xingapo.

Xingapo, 2009

BL§TB&XHTham dù kho¸ ®µo t¹o c¸n bé ATVSL§ t¹i Hµn Quèc.

KOSHA, Hµn Quèc, 2009

BL§TB&XHTham dù héi nghÞ cÊp cao ASEAN - Trung Quèc.

Bé Lao ®éng Trung Quèc, 2009

BL§TB&XHKh¶o s¸t ®¸nh gi¸ c¸c chÕ ®é ATVSL§ ®èi víi NL§ ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi.

Bé Lao ®éng Hµn Quèc

BL§TB&XHTham dù kho¸ häc víi chñ ®Ò: kiÓm so¸t MTL§ vµ ng¨n ngõa BNN” t¹i NhËt B¶n.

JICA, 2009

BL§TB&XHTham dù Héi th¶o An toµn thiÕt bÞ vµ c¸c lo¹i m¸y cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATL§ vµ dù lÔ trao gi¶i th­ëng vÒ an toµn n¬i lµm viÖc tæ chøc t¹i §øc.

StBG, 2009

BL§TB&XHTham dù Héi th¶o ATL§ t¹i Hµn Quèc.

Bé Lao ®éng Hµn Quèc, 2009

BL§TB&XHTham dù Héi nghÞ t¹i c¬ quan an toµn VSL§ NhËt B¶n

NhËt B¶n, 2009

BL§TB&XHTham dù Héi nghÞ c¸c chuyªn gia th¶o luËn vÒ Bé " Quy t¾c thùc hµnh ATVSL§ trong n«ng nghiÖp".

ILO/Geneva -
Thuþ SÜ - 2009

BL§TB&XHTham dù héi th¶o chiÕn l­îc Quèc gia vÒ An toµn VSL§ thanh tra lao ®éng t¹i §øc.

StBG, 2009

BL§TB&XHTrao ®æi kinh nghiÖm trong c«ng t¸c ATVSL§.

HiÖp héi c¸c nhµ thÇu X©y dùng Xingapo, 2009

BL§TB&XHChia sÎ kinh nghiÖm trong viÖc x©y dùng vµ söa ®æi chÝnh s¸ch quèc gia vÒ ATVSL§.

B¨ngladesh

BL§TB&XHT­ vÊn kÜ thuËt vÒ ATVSL§ trong x©y dùng, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng.

KOSHA, Hµn Quèc, 2009

BL§TB&XHTrao ®æi vÒ gi¶i quyÕt TNL§, hÖ thèng chÝnh s¸ch ®µo t¹o, ¸p dông hÖ thèng chøng nhËn qu¶n lÝ an toµn gi¸m s¸t má.

JICA, NhËt B¶n, 2009

BL§TB&XHCóm gia cÇm vµ sù l©y lan tõ ng­êi ë n¬i lµm viÖc.

ILO, 2009

BL§TB&XHTrao ®æi vÒ c«ng t¸c ATVSL§.

Bé nguån nh©n lùc Malayxia

BL§TB&XHKÝ kÕt tho¶ thuËn hîp t¸c kÜ thuËt ATVSL§.

KOSHA, Hµn Quèc

BL§TB&XHDù ¸n hç trî thùc hiÖn hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh Quèc gia vÒ ATVSL§ t¹i ViÖt Nam (RAS/08/07M/JPN).

ILO/NhËt B¶n, 2009-2011

BL§TB&XH- Dù ¸n "T¨ng c­êng vai trß cña c«ng ®oµn nh»m thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi doanh nghiÖp t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam".

Liªn hiÖp C«ng ®oµn §øc, 2008-2010

TL§L§VNC¸c héi th¶o quèc tÕ tæ chøc t¹i ViÖt Nam (xem môc 9- C¸c chiÕn dÞch, sù kiÖn th«ng tin, tuyªn truyÒn vÒ ATVSL§- PCCN trong 5 n¨m qua.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương