BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘi số: 699/LĐtbxh-vptải về 20.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích20.02 Kb.

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 699/LĐTBXH-VP
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009Kính gửi: Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thực hiện công văn số 30/BDN ngày 13/02/2009 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin báo cáo kết quả như sau:

1. Về việc "Đề nghị xem xét giải quyết lại chế độ bảo hiểm y tế đối với vợ liệt sĩ tái giá" (Kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre, Bắc Giang tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII):

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang tiến hành sơ kết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó Bộ sẽ bổ sung vấn đề bảo hiểm y tế đối với vợ liệt sĩ tái giá vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 để lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trước khi trình Chính phủ quyết định.

2. Về "Đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách trợ cấp đối với người trước đây nghỉ chế độ theo Quyết định 176-HĐBT" (Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII):

Nội dung kiến nghị này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc trả lời qua các chất vấn của Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Quảng Trị (Công văn số 2259/LĐTBXH-VP ngày 28/6/2007; Công văn số 4103/LĐTBXH-LĐVL ngày 07/11/2007; Công văn số 1062/LĐTBXH-VP ngày 02/4/2008). Tuy nhiên, để có chính sách mới như gợi ý tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII là chưa thể thực hiện được trong tình hình hiện nay, vì:

- Quá trình thực hiện Quyết định số 176/HĐBT đã được đánh giá cao cả về kinh tế và xã hội. Thời gian thực hiện chính sách này đã quá lâu nên hồ sơ của người lao động có thể không được lưu giữ đầy đủ (Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 21/10/1989 hướng dẫn thi hành Quyết định 176/HĐBT thì hiệu lực thi hành được tính đến hết ngày 31/12/1990).- Nếu thực hiện theo phương án do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thì Ngân sách nhà nước phải chi ra khoản tiền rất lớn, khoảng 5.700 tỉ đồng (58,5 vạn người x 650.000đồng/tháng x 15năm = 5.703 tỉ đồng).
- Trường hợp người lao động nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 176/HĐBT đã mất thì thân nhân của họ có được nhận trợ cấp một lần hay không. Nếu không được nhận thì bất bình đẳng giữa các nhóm người có cùng một chế độ.
Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy: nhiều khó khăn, phức tạp và bất hợp lý sẽ phát sinh nếu đặt vấn đề xem xét giải quyết lại một chính sách đã thực hiện 20 năm rồi, do vậy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị không nên có chủ trương giải quyết lại chính sách 176 trước đây.
3. Về “Đề nghị xem xét sửa đổi quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ ngày 13/4/2007 của Chính phủ” (Kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII):
Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 để xin ý kiến các Bộ, ngành và trình Chính phủ xem xét quyết định theo hướng kiến nghị của cử tri.
4. Về “Đề nghị nghiên cứu giảm số tuổi hưởng trợ cấp xã hội của các cụ cao tuổi là người dân tộc thiểu số xuống thấp hơn số tuổi chung là 05 tuổi vì những đối tượng này hiện nay cuộc sống còn nhiều khó khăn” (Kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII)
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời đại biểu là sẽ nghiên cứu xem sét sau năm 2010 vì việc hạ tuổi từ 90 xuống 85 mới thực hiện được gần 2 năm từ khi ban hành Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và số lượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tăng lên hơn 2 lần (Trước khi ban hành Nghị định số 67/2007/NĐ-CP là 202.876/578.895 người. Nếu hạ xuống 80, số lượng sẽ tăng rất lớn, vì vậy cần đánh giá sơ kết việc thực hiện nghị định số 67/2007/NĐ-CP đối với người cao tuổi và khả năng đảm bảo ngân sách để quyết định hạ độ tuổi vào thời điểm nào là thích hợp. Còn việc hạ tuổi từ 85 xuống 80 đối với người dân tộc thiểu số, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng không nên quy định riêng đối với dân tộc thiểu số, vì nếu quy định như vậy sẽ không đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhóm dân tộc, đồng thời đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng nhiều chính sách trợ giúp xã hội khác rồi.
5. Về “Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mở mang trang thông tin điện tử thông báo phần mộ liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh” (Kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII):
Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Website: http://www.ditimdongdoi.gov.vn. Trên trang điện này đã đưa thông tin về mộ liệt sỹ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ của 10 tỉnh. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang rà soát toàn bộ thông tin về mộ liệt sỹ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ ở các tỉnh còn lại để tiếp tục đưa lên website trên trong thời gian sớm nhất.
6. Về “Đề nghị sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội”(Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII):

Thực hiện nội dung đã trả lời cử tri tỉnh Quảng Ninh và chuẩn bị đánh giá 2 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, một số Bộ, ngành và Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo kết quả 02 năm (2007-2008) triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội. Đến nay, Bộ đang tổng hợp và chuẩn bị báo cáo Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII.*

**

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo Ban Dân nguyện kết quả xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để quý Ban tổng hợp báo cáo Quốc hội và cử tri./.
Nơi nhận :

  • Như trên;

  • Ủy ban Các VĐXH của Quốc hội;

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;

  • Chủ nhiệm VPQH;

  • Lưu VT, TKTH.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Ngân

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương