BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 9.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.6 Kb.
#1040

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 3674/BKHCN-PC

V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trên toàn quốc và cũng là năm có một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 thực sự trở thành sự kiện tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Để Ngày Pháp luật năm 2013 được triển khai rộng rãi và đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tờ gấp tìm hiểu về Ngày Pháp luật (gửi kèm theo công văn này), cũng như tham gia tích cực các hoạt động do Bộ tổ chức để hưởng ứng Ngày Pháp luật./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, PC.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Quốc KhánhКаталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 9.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương