BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 2.29 Mb.
trang23/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.29 Mb.
#944
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ về Sở KH&CN địa phương.

Bước 2:Sở KH&CN địa phương tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&CN địa phương tiến hành thẩm định hồ sơ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định.

+ Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Sở KH&CN địa phương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở KH&CN địa phương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính);

+ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở.

- Số lượng hồ sơ:

+ 03 Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở(bản kế hoạch phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở và dấu của cơ sở, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng).

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&CN địa phương.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

h. Lệ phí: không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.1 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

2 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

3 Sử dụng cho khai báo thiết bị phát tia X không phải là thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hay máy gia tốc.

4 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

5Nếu vật liệu hạt nhân ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.2.

6Nếu vật liệu hạt nhân không ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.3.

7Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

8Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

9 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

10Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

11Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này.

12Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.

131 Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

14Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

15 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

16Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

17Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này.

18Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.

19 Sử dụng cho khai báo thiết bị phát tia X không phải là thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hay máy gia tốc.

20 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

21Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

22Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

23 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

24Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

25Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này.

26Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.

27 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

28Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

29Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

30 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

31Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

32Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này.

33Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.

34Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

35Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

36 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

37Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

38 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

39Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

40Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

41 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

42Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

43 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

44Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

45Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

46 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

47Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

48Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này.

49Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.

50Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

51 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

52Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu..

53Chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

54 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

55Trường hợp xuất khẩu không phải báo cáo nội dung này.

56Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

57 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

58Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu..

59Chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

60Nếu vật liệu hạt nhân ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.2.

61Nếu vật liệu hạt nhân không ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.3.

62Trường hợp xuất khẩu không phải báo cáo nội dung này.

63Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

64 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

65Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu..

66Chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

67 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

68Trường hợp xuất khẩu không phải báo cáo nội dung này.

69Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

70 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

71Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu..

72Chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

73Nếu vật liệu hạt nhân ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.2.

74Nếu vật liệu hạt nhân không ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.3.

75Trường hợp xuất khẩu không phải báo cáo nội dung này.

76Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

77 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

78Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức gửi hàng. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

79 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

80Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

81 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

82Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức gửi hàng. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

83Nếu vật liệu hạt nhân ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.2.

84Nếu vật liệu hạt nhân không ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.3.

85Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

86 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và là tổ chức trực tiếp gửi hàng.

87Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

88 Máy đo trong công nghiệp như máy đo mức, đo chiều dày, v.v.

89Nếu vật liệu hạt nhân ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.2.

90Nếu vật liệu hạt nhân không ở dạng bó nhiên liệu thì khai tiếp mục II.3.

911 Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

92Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

93 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

94 Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

95Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

96Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

97 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

98Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

99Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

100Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

101 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

102Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

103Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

104Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

105Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

106Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

107(107)Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đào tạo an toàn bức xạ do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp.

108- Trường hợp cấp lại do bị rách, nát: Bản gốc giấy đăng ký đề nghị cấp lại

- Trường hợp cấp lại do bị mất: Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy đăng ký và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy giấy đăng ký.109 Kỹ thuật hoặc pháp luật theo quy định tại Điều 7 Thông tư này

110Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.

111Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

112 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

113Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

114Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này.

115Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.

116Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

117Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

118Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phéptheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

119Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

120Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉtheo quy định tại Điều 23Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 2.29 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương