BỘ khoa học và CÔng nghệ


TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠOtải về 2.29 Mb.
trang14/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.29 Mb.
#944
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO


Chứng nhận

Ông/Bà: ………………………………………………

(Tên tổ chức nơi đang làm việc:……….)
Đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo:

………………(*)

Tổ chức tại ……. từ ngày .../…/… đến ngày …/…/…

Số: ……………...
…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)straight arrow connector 187

Ảnh


3 x 4

4. Cấp
straight arrow connector 185
(*) Tên nội dung đào tạo theo quy định tại Phụ lục I
31. Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ nộp hồ sơ cho Cục ATBXHN.

Bước 2: Cục ATBXHN xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục ATBXHN cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

+ Trong trường hợp không cấp chứng chỉ, Cục ATBXHN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cục ATBXHN cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.b. Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục ATBXHN hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị;

+ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;

+ Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

+ 03 ảnh cỡ 3x4.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.d. Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Cục ATBXHN.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

h. Lệ phí: 100.000 đồng

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.Mẫu

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

straight connector 18

C

Ảnh 3 x 4


ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đstraight connector 16ƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Kính gửi: …………..………………………….

1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

2. Số giấy CMND / Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại: 5. E-mail:

6. Tên tổ chức nơi làm việc:

7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau:

 Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;

 Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;

 Người phụ trách an toàn;

 Người phụ trách tẩy xạ;

 Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

 Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;

 Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;

 Nhân viên vận hành máy gia tốc;

 Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;

 Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;

 Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

8. Các tài liệu kèm theo:

(1)

(2)


.........

Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật......, ngày .... tháng ... năm ...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, ghi rõ họ tên)

32. Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu  cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân) nộp hồ sơ cho Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An tòan bức xạ và hạt nhân).

Bước 2: Cục ATBXHN xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục ATBXHN trình Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân).

+ Trong trường hợp không cấp chứng chỉ, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cục ATBXHN cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.b. Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục ATBXHN hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị;

+ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;

+ Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

+ 03 ảnh cỡ 3x4.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.d. Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân).

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Bộ Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ nhân viên bức xạ.

h. Lệ phí: 100.000 đồng

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.Mẫu

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

straight connector 15


C

Ảnh 3 x 4


ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đstraight connector 13ƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Kính gửi: …………..………………………….

1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

2. Số giấy CMND / Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại: 5. E-mail:

6. Tên tổ chức nơi làm việc:

7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau:

 Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;

 Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;

 Người phụ trách an toàn;

 Người phụ trách tẩy xạ;

 Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

 Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;

 Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;

 Nhân viên vận hành máy gia tốc;

 Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;

 Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;

 Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

8. Các tài liệu kèm theo:

(1)

(2)


.........

Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật......, ngày .... tháng ... năm ...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
33. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục ATBXHN.

- Nộp phí và lệ phí theo quy định.

Bước 2: Cục ATBXHN trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét cấp hoặc không cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề thì trong thời hạn nêu trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cục ATBXHN cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo ATBX.

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục ATBXHN.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu);

+ Lý lịch cá nhân (theo Mẫu);

+ Xác nhận về quá trình công tác của các cơ quan, tổ chức đã từng làm việc;

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp pháp văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên môn;

+ 03 ảnh chân dung có kích thước 3 cm x 4 cm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục ATBXHN.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

h. Lệ phí: - Phí thẩm định an toàn: 5.000.000 đồng.

- Lệ phí: 100.000 đồngi.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ (mẫu kèm theo);

+ Lý lịch cá nhân (mẫu kèm theo);

+ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo (mẫu kèm theo).

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự;

- Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, hóa phóng xạ và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đào tạo nội dung về kỹ thuật;

- Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành luật, công nghệ hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, hóa phóng xạ và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đào tạo nội dung về pháp luật;

- Có kinh nghiệm tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


straight connector 226

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 3 x 4


straight connector 224

...., ngày.... tháng... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:

2. Số giấy CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại: 5. E-mail:

6. Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ về:

 Nội dung kỹ thuật;

 Nội dung pháp luật.

8. Các tài liệu kèm theo:

(1) Lý lịch cá nhân;

(2) Xác nhận về quá trình công tác của các cơ quan, tổ chức đã từng làm việc;

(3) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên môn;

(4) 03 ảnh chân dung kích thước 3 cm x 4 cm.

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU KHAI LÝ LỊCH CÁ NHÂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

straight connector 223


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lstraight connector 222Ý LỊCH CÁ NHÂN

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Chỗ ở hiện nay:

6. CMND/Hộ chiếu:

- Số CMND/Hộ chiếu:

- Ngày cấp: - Nơi cấp:

7. Điện thoại:

8. Trình độ chuyên môn:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Tên trường

hoặc cơ sở đào tạoNgành học

Văn bằng, chứng chỉ

Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 2.29 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương