BỘ khoa học và CÔng nghệ


TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠOtải về 2.29 Mb.
trang13/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.29 Mb.
#944
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO


Chứng nhận

Ông/Bà: ………………………………………………

(Tên tổ chức nơi đang làm việc:……….)
Đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo:

………………(*)

Tổ chức tại ……. từ ngày .../…/… đến ngày …/…/…

Số: ……………...
…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


straight arrow connector 201

Ảnh


3 x 4

4. Cấp
straight arrow connector 199
(*) Tên nội dung đào tạo theo quy định tại Phụ lục I

29. Thủ tục cấp sửa đổi đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức khi có thay đổi các thông tin về tên, địa chỉ làm việc của tổ chức, người đứng đầu tổ chức gửi đề nghị cấp sửa đổi giấy đăng ký gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục ATBXHN.

Bước 2: Cục ATBXHN trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét cấp giấy đăng ký sửa đổi.

Bước 3: Cục ATBXHN cấp Giấy đăng ký (sửa đổi).b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục ATBXHN.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:+ Đơn đề nghị sửa đổi giấy đăng ký (theo Mẫu);

+ Bản gốc giấy đăng ký đề nghị sửa đổi;

+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị cấp sửa đổi giấy đăng ký.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục ATBXHN.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

h. Lệ phí: 100.000 đồng

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi giấy đăng ký (mẫu kèm theo);

+ Giấy đăng ký (mẫu kèm theo)

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

straight connector 198


Tstraight connector 197ÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị sửa đổi giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị sửa đổi giấy đăng ký:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:

- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị sửa đổi giấy đăng ký sau:

- Số giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

8. Nội dung đề nghị sửa đổi:

Tên của tổ chức được cấp giấy đăng ký

- Tên cũ của tổ chức:

- Tên mới của tổ chức :

Địa chỉ của tổ chức được cấp giấy đăng ký

- Địa chỉ cũ:

- Địa chỉ mới:

Người đứng đầu của tổ chức được cấp giấy đăng ký

- Người đứng đầu cũ của tổ chức:

- Người đứng đầu mới của tổ chức:

9. Các tài liệu kèm theo:

(1) Bản gốc giấy đăng ký đề nghị sửa đổi;

(2) Văn bản xác nhận thông tin đề nghị sửa đổi;

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

(straight arrow connector 196Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN


TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO


Chứng nhận

Ông/Bà: ………………………………………………

(Tên tổ chức nơi đang làm việc:……….)
Đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo:

………………(*)

Tổ chức tại……. từ ngày .../…/… đến ngày …/…/…


Số: ……………...


…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)straight arrow connector 194

Ảnh


3 x 4

4. Cấp
straight arrow connector 192
(*) Tên nội dung đào tạo theo quy định tại Phụ lục I

30. Thủ tục cấp lại đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức khi có giấy đăng ký bị rách, nát, mất gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Cục ATBXHN.

Bước 2: Cục ATBXHN trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét cấp lại giấy đăng ký.

Bước 3: Cục ATBXHN cấp lại Giấy đăng ký.b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục ATBXHN.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:+ Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký (theo Mẫu);

+ Bản gốc giấy đăng ký khi đề nghị cấp lại do bị rách, nát;

+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy đăng ký và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy giấy đăng ký khi đề nghị cấp lại giấy đăng ký do bị mất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục ATBXHN.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

h. Lệ phí: 100.000 đồng

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký (mẫu kèm theo);

+ Giấy đăng ký dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ (mẫu kèm theo)

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

straight connector 191


Tstraight connector 190ÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:

- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị cấp lại giấy đăng ký sau:

- Số giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

8. Lý do đề nghị cấp lại:

Giấy đăng ký bị rách, nát;

Giấy đăng ký bị mất.

9. Các tài liệu kèm theo: (108)

(1)


(2)

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

(straight arrow connector 189Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬNКаталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 2.29 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương