BỘ khoa học và CÔng nghệ



tải về 4.46 Mb.
trang8/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học










Thạc sỹ










Tiến sỹ










Thực tập sinh khoa học









11. Quá trình công tác




Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác


Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức





































12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 năm gần nhất)




TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)



Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình


Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)



Năm công bố

1













2




























13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)


TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1







2
















14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)




TT

Tên công trình


Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)



1










2

























15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)




Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)



Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)



























Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)



Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)



























16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)




TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng



















17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)



Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương