BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang6/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

(Triệu đồng)Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)


TT

Nội dung lao động

Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh

Tổng số

Nguồn vốn

Mục chi

Tổng

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ nhất*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ hai*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ ba*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Nội dung 1
- Sản phẩm 1
- Sản phẩm 2
Tổng cộng:


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng


Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

KhácTổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ nhất*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ hai*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ ba*

Trong đó, khoán chi theo quy định*1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12

1

Nguyên, vật liệu

(Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh)2

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng3

Năng lượng, nhiên liệu


- Than


- Điện

kWh- Xăng, dầu


- Nhiên liệu khác4

Nước

m3
5

Mua sách, tài liệu, số liệu


Cộng:* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

Khoản 3. Thiết bị, máy móc


Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mục

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

chi

SNKH

Tự có

Khác


Tổng

Năm thứ nhất*

Năm thứ hai*

Năm thứ ba*

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)

II

Thiết bị mua mới


1

Mua thiết bị, công nghệ

2

Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường

III

Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)

IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)

V

Vận chuyển lắp đặt
Cộng:


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

TT

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác


Tổng

Năm thứ nhất*

Năm thứ hai*

Năm thứ ba*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN2

Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước4

Chi phí khác


Cộng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

Khoản 5. Chi khác


Đơn vị: triệu đồng


TT

Nội dung

Tổng số

Nguồn vốn

Mục chi

Tổng

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ nhất *

Trong đó, khoán chi theo quy định *

Năm thứ hai*

Trong đó, khoán chi theo quy định *

Năm thứ ba*

Trong đó, khoán chi theo quy định *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)2

Hợp tác quốc tế

a

Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)

b

Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)

3

Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)4

Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
- Chi phí kiểm tra nội bộ
- Chi nghiệm thu trung gian
- Chi phí nghiệm thu nội bộ
- Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài

5

Chi khác
- Hội thảo
- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
- Dịch tài liệu
- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Khác

6

Phụ cấp chủ nhiệm đề tài

7

Phụ cấp thư ký đề tài
Cộng:
* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương