BỘ khoa học và CÔng nghệ


IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ (Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)tải về 4.46 Mb.
trang5/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)


Đơn vị tính: Triệu đồng

26

Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi
Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Trả công lao động (khoa học, phổ thông)

Nguyên, vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

1

2

3

4

5

6

7

8
Tổng kinh phí

   Trong đó:1

Ngân sách SNKH:

- Năm thứ nhất*:

- Năm thứ hai*:

- Năm thứ ba*:

2

Nguồn tự có của cơ quan3

Nguồn khác
(vốn huy động, ...)(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt


Đối với Đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Nhà nước

Ngày...... tháng ...... năm 20....

Ngày ...... tháng ...... năm 20....

Chủ nhiệm Đề tài
(Họ, tên và chữ ký)

Tổ chức chủ trì Đề tài
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)


Ngày...... tháng ...... năm 20....

Ngày ...... tháng ...... năm 20....

Bộ Khoa học và Công nghệ3
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

Đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình4
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)Đối với Đề tài độc lập cấp Nhà nước


Ngày...... tháng ...... năm 20....

Ngày ...... tháng ...... năm 20....

Chủ nhiệm Đề tài
(Họ, tên và chữ ký)

Tổ chức chủ trì Đề tài
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)


Ngày...... tháng ...... năm 20....

Ngày ...... tháng ...... năm 20....

Thủ trưởng
Cơ quan chủ quản Đề tài
5
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

Bộ Khoa học và Công nghệ6
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀIĐơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung

các khoản chi

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ nhất*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ hai*

Trong đó, khoán chi theo quy định *

Năm thứ ba*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Trả công lao động (khoa học, phổ thông)

2

Nguyên,vật liệu, năng lượng

3

Thiết bị, máy móc

4

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

5

Chi khác
Tổng cộng:


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)
GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương