BỘ khoa học và CÔng nghệ


Phô lôc 7 Chi kh¸c cho Dù ¸ntải về 4.46 Mb.
trang43/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45Phô lôc 7 Chi kh¸c cho Dù ¸n

§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
MMôc chi
Néi dung
Thµnh tiÒn
Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø nhÊt*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø hai*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø ba*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
C«ng t¸c phÝ

- Trong n­íc

- Ngoµi n­íc2
Qu¶n lý phÝ

- Qu¶n lý hµnh chÝnh thùc hiÖn Dù ¸n

- TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, hç trî tiªu thô s¶n phÈm3
Söa ch÷a, b¶o tr× thiÕt bÞ4


Chi phÝ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ nghiÖm thu:


- Chi phÝ kiÓm tra trung gian

- Chi phÝ nghiÖm thu cÊp c¬ së (bªn B)

- Chi phÝ nghiÖm thu cÊp Nhµ n­íc, cÊp Bé/TØnh (bªn A)5
Chi kh¸c:

- Héi th¶o, héi nghÞ,

- §¨ng ký b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ,

- B¸o c¸o tæng kÕt,

- In Ên,

- Phô cÊp chñ nhiÖm dù ¸n,...


Céng


* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)
Phô lôc 8

KÕ ho¹ch tiÕn ®é thùc hiÖnTT

Néi dung c«ng viÖc
Th¸ng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

. . .

1

2

3

1

Söa ch÷a, x©y dùng nhµ x­ëng
2

Hoµn thiÖn c«ng nghÖ
3

ChÕ t¹o, mua thiÕt bÞ
4

L¾p ®Æt thiÕt bÞ
5

§µo t¹o c«ng nh©n
6

S¶n xuÊt thö nghiÖm (c¸c ®ît)
7

Thö nghiÖm mÉu
8

HiÖu chØnh c«ng nghÖ
9

§¸nh gi¸ nghiÖm thu
Phô lôc 9

VÒ kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña thÞ tr­êng

I. Nhu cÇu thÞ tr­êng

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng cã thÓ tiªu thô trong n¨m:

Chó thÝch

20...

20...

20...

1

2

3

4

5

6

8

12
II. Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng s¶n xuÊt trong n¨m:

Tæng sè

C¬ së tiªu thô

20...

20...

20...

1

2

3

4

5

6

7

8

1


2


III. Danh môc chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm vµ
chØ tiªu chÊt l­îng chñ yÕu


§¬n vÞ ®o

Møc chÊt l­îng

Ghi chó

CÇn ®¹t

T­¬ng tù mÉu

Trong n­íc

ThÕ giíi

1

2

3

4

5

6

7

12Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương