BỘ khoa học và CÔng nghệ


Dù to¸n kinh phÝ dù ¸n (Theo néi dung chi)tải về 4.46 Mb.
trang42/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Dù to¸n kinh phÝ dù ¸n

(Theo néi dung chi)


§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Néi dung c¸c kho¶n chi

Tæng sè

Nguån vèn

Kinh phÝ

Tû lÖ (%)

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø nhÊt*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø hai*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø ba*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi

2

Nhµ x­ëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o

3

Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ

4

Chi phÝ lao ®éng

5

Nguyªn vËt liÖu n¨ng l­îng

6

Thuª thiÕt bÞ, nhµ x­ëng

7

Chi kh¸c
Tæng céng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

Phô lôc 1:

Nhu

cÇu nguyªn vËt liÖu

(§Ó s¶n xuÊt khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*


N¨m thø nhÊt*

Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*


N¨m thø hai*

Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*


N¨m thø ba*

Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
Nguyªn, vËt liÖu chñ yÕu

2
Nguyªn, vËt liÖu phô

3
Dông cô, phô tïng, vËt rÎ tiÒn mau hángCéng:


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

Phô lôc 2:

Nhu cÇu ®iÖn, n­íc, x¨ng dÇu

(§Ó s¶n xuÊt khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø nhÊt*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø hai*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

N¨m thø ba*

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
VÒ ®iÖn :

kW/h


- §iÖn s¶n xuÊt:
Tæng c«ng suÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc.....kW


2
VÒ n­íc:

m33
VÒ x¨ng dÇu :

TÊn


- Cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt .............. tÊn

- Cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ......... tÊn
Céng:


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

Phô lôc 3a

Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc

§¬n vÞ: triÖu ®ång

A. ThiÕt bÞ hiÖn cã (tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i)

TT

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

1

2

3

4

5

6

I

ThiÕt bÞ c«ng nghÖ

1
2


II

ThiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o l­êng

1
2


Céng:
Phô lôc 3b.
Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc

B. ThiÕt bÞ míi bæ sung, thuª thiÕt bÞ

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt*

N¨m thø hai*

N¨m thø ba*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
Mua thiÕt bÞ c«ng nghÖ


2
Mua thiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o l­êng


3
Mua b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn4
Mua phÇn mÒm m¸y tÝnh5
VËn chuyÓn l¾p ®Æt6
Thuª thiÕt bÞ (nªu c¸c thiÕt bÞ cÇn thuª, gi¸ thuª vµ chØ ghi vµo cét 7 ®Ó tÝnh vèn l­u ®éng)

Céng:


Chó ý: Ng©n s¸ch Nhµ n­íc chØ hç trî mua nguyªn chiÕc thiÕt bÞ, m¸y mãc* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt

Phô lôc 4

Chi phÝ hç trî c«ng nghÖ

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

Chi phÝ

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt*

N¨m thø hai*

N¨m thø ba*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
Chi phÝ hç trî cho c¸c h¹ng môc c«ng nghÖ (kÓ c¶ c«ng nghÖ nhËp)


1
- Hoàn thiện, nắm vững và làm chủ quy trình công nghệ


2
- Hoàn thiện các thông số về kỹ thuật


3
- Ổn định các thông số và chất lượng nguyên vật liệu đầu vào


4
- Ổn định chất lượng sản phẩm; về khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm


5
..........


B
Chi phÝ ®µo t¹o c«ng nghÖ


1
- C¸n bé c«ng nghÖ


2
- C«ng nh©n vËn hµnh


3
.........
Céng* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt

Phô lôc 5

§Çu t­ c¬ së h¹ tÇng

§¬n vÞ: triÖu ®ång

A.Nhµ x­ëng ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i)

TT

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

1

2

3

4

5

6

1
2
3

Céng A:

B. Nhµ x­ëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o §¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

Kinh phÝ

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt*

N¨m thø hai*

N¨m thø ba*

1
X©y dùng nhµ x­ëng míi


2
Chi phÝ söa ch÷a c¶i t¹o


3
Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn


4
Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng n­íc


5
Chi phÝ kh¸c
Céng B:


* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt
Phô lôc 6

Chi phÝ lao ®éng

(§Ó s¶n xuÊt khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT


Môc chi

Néi dung

Sè ng­êi

Sè th¸ng

Chi phÝ

tr. ®/ ng­êi/

th¸ng

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt*

N¨m thø hai*

N¨m thø ba*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
Chñ nhiÖm Dù ¸n2
Kü s­3
Nh©n viªn kü thuËt4
C«ng nh©n

CéngКаталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương