BỘ khoa học và CÔng nghệ


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN



tải về 4.46 Mb.
trang41/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN


14

Mục tiêu

14.1 Mục tiêu của Dự án sản xuất1 hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (Chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất);

............................................................................................................................................................



14.2 Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm (Trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm)

............................................................................................................................................................




15

Nội dung

15.1 Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xứ của Dự án) để triển khai trong Dự án

............................................................................................................................................................



15.2 Phân tích những vấn đề mà Dự án cần giải quyết về công nghệ (Hiện trạng của công nghệ và việc hoàn thiện, thử nghiệm tạo ra công nghệ mới; nắm vững, làm chủ quy trình công nghệ và các thông số kỹ thuật; ổn định chất lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm; nâng cao khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm để khẳng định công nghệ và quy mô của Dự án sản xuất thử nghiệm);

............................................................................................................................................................



15.3 Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


16

Phương án triển khai

16.1. Phương án tổ chức sản xuất thử nghiệm:

a) Phương thức tổ chức thực hiện:

(- Đối với đơn vị chủ trì là doanh nghiệp: cần làm rõ năng lực triển khai thực nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu trong Dự án; phương án liên doanh, phối hợp với các tổ chức KH&CN trong việc phát triển, hoàn thiện công nghệ;

- Đối với đơn vị chủ trì là tổ chức khoa học và công nghệ: cần làm rõ năng lực triển khai thực nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu trong Dự án; việc liên doanh với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất thử nghiệm (kế hoạch/phương án của doanh nghiệp về bố trí địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất, đóng góp về vốn, về nhân lực, về khả năng tiêu thụ sản phẩm của Dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức phân chia lợi nhuận;...)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai Dự án:

- Địa điểm thực hiện Dự án (nêu địa chỉ cụ thể, nêu thuận lợi và hạn chế về cơ sở hạ tầng như giao thông, liên lạc, điện nước.... của địa bàn triển khai Dự án); nhà xưởng, mặt bằng hiện có (m2), dự kiến cải tạo, mở rộng,.....;

- Trang thiết bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm (làm rõ những trang thiết bị đã có, bao gồm cả liên doanh với các đơn vị tham gia, trang thiết bị cần thuê, mua hoặc tự thiết kế chế tạo; khả năng cung ứng trang thiết bị của thị trường cho Dự án;......);

- Nguyên vật liệu (khả năng cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu cho quá trình sản xuất thử nghiệm, làm rõ những nguyên vật liệu cần nhập của nước ngoài;.....);

- Nhân lực cần cho triển khai Dự án: số cán bộ KHCN và công nhân lành nghề tham gia thực hiện Dự án; kế hoạch tổ chức nhân lực tham gia Dự án; nhu cầu đào tạo phục vụ Dự án (số lượng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân).

- Môi trường (đánh giá tác động môi trường do việc triển khai Dự án và giải pháp khắc phục):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................




16.2. Phương án tài chính (Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện Dự án) trên cơ sở:

- Tổng vốn đầu tư để triển khai Dự án, trong đó nêu rõ vốn cố định, vốn lưu động cho một khối lượng sản phẩm cần thiết trong một chu kỳ sản xuất thử nghiệm để có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo (trong trường hợp cần thiết);

- Phương án huy động và sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tham gia Dự án (kèm theo các văn bản pháp lý minh chứng cho việc huy động các nguồn vốn: báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 2-3 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của ngân hàng; cam kết pháp lý về việc đóng góp vốn của các tổ chức tham gia Dự án,...);

- Phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (các nội dung chi bằng nguồn vốn này).

- Tính toán, phân tích giá thành sản phẩm của Dự án (theo từng loại sản phẩm của Dự án nếu có); thời gian thu hồi vốn.

Các số liệu cụ thể của phương án tài chính được trình bày tại các bảng 1-5 và các phụ lục 1-7)


16.3. Dự báo nhu cầu thị trường và phương án kinh doanh sản phẩm của Dự án (Giải trình và làm rõ thêm các bảng tính toán và phụ lục kèm theo bảng 3-5, phụ lục 9);

- Dự báo nhu cầu thị trường (dự báo nhu cầu chung và thống kê danh mục các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua sản phẩm Dự án);

- Phương án tiếp thị sản phẩm của Dự án (tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng trang web, tham gia hội chợ triển lãm, trình diễn công nghệ, tờ rơi,...);

- Phân tích giá thành, giá bán dự kiến của sản phẩm trong thời gian sản xuất thử nghiệm; giá bán khi ổn định sản xuất (so sánh với giá sản phẩm nhập khẩu, giá thị trường trong nước hiện tại; dự báo xu thế giá sản phẩm cho những năm tới); các phương thức hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Dự án;

- Phương án tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm khi phát triển sản xuất quy mô công nghiệp.

............................................................................................................................................................



17

Sản phẩm của Dự án

[Phân tích, làm rõ các thông số và so sánh với các sản phẩm cùng loại trong nước và của nước ngoài: (i)Dây chuyền công nghệ, các thiết bị, quy trình công nghệ đã được ổn định (quy mô, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật); (ii)Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; (iii)Ấn phẩm; (iv)Đào tạo cán bộ; (v)Sản phẩm sản xuất thử nghiệm (chủng loại, khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng)].

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


18

Phương án phát triển của Dự án sau khi kết thúc

18.1. Phương thức triển khai [Mô tả rõ phương án triển khai lựa chọn trong các loại hình sau đây: (i)Đưa vào sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp; (ii)Nhân rộng, chuyển giao kết quả của Dự án; (iii)Liên doanh, liên kết; (iv)Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ mới để tiến hành sản xuất- kinh doanh; (v)Hình thức khác: Nêu rõ].

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

18.2. Quy mô sản xuất (Công nghệ, nhân lực, sản phẩm,...)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

18.3. Tổng số vốn của Dự án sản xuất.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................



III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Tổng kinh phí cần thiết để triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm = Vốn cố định của Dự án sản xuất + Giá trị còn lại của thiết bị và nhà xưởng đã có + Kinh phí hỗ trợ công nghệ + vốn lưu động.



* Vốn cố định của Dự án sản xuất gồm: (i)Thiết bị, máy móc đã có (giá trị còn lại); (ii)Thiết bị, máy móc mua mới; (iii)Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại); (iv)Nhà xưởng xây mới hoặc cải tạo.

* Vốn lưu động: chỉ tính chi phí để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo.

* Kinh phí hỗ trợ công nghệ: chi phí hoàn thiện, ổn định các thông số kinh tế-kỹ thuật.

Bảng 1. Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai Dự án

Đơn vị: triệu đồng



Nguồn vốn


Tổng cộng

Trong đó

Vốn cố định

Kinh phí hỗ trợ công nghệ

Vốn lưu động

Thiết bị, máy móc mua mới

Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo

Chi phí lao động

Nguyên
vật liệu,
năng lượng

Thuê thiết bị, nhà xưởng

Khác


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ngân sách SNKH:

- Năm thứ nhất*:

- Năm thứ hai*:

- Năm thứ ba*:



























2

Các nguồn vốn khác

- Vốn tự có của


cơ sở

- Khác (vốn huy động,.)

























































Cộng:

























* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt

B¶ng 2. Tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
(Trong thêi gian thùc hiÖn Dù ¸n)




Néi dung

Tæng sè chi phÝ (1000 ®)

Trong ®ã theo s¶n phÈm

Ghi chó

1

2

3

4

5

6

7

A

Chi phÝ trùc tiÕp
















1

Nguyªn vËt liÖu, bao b×













Phô lôc 1

2

§iÖn, n­íc, x¨ng dÇu













Phô lôc 2

3

Chi phÝ lao ®éng













Phô lôc 6

4

Söa ch÷a, b¶o tr× thiÕt bÞ













Phô lôc 7

5

Chi phÝ qu¶n lý













Phô lôc 7

B

Chi phÝ gi¸n tiÕp vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
















6

KhÊu hao thiÕt bÞ cho dù ¸n

- KhÊu hao thiÕt bÞ cò

- KhÊu hao thiÕt bÞ míi














Phô lôc 3

7

KhÊu hao nhµ x­ëng cho dù ¸n

- KhÊu hao nhµ x­ëng cò



- KhÊu hao nhµ x­ëng míi













Phô lôc 5

8

Thuª thiÕt bÞ













Phô lôc 3

9

Thuª nhµ x­ëng













Phô lôc 5

10

Ph©n bæ chi phÝ hç trî c«ng nghÖ













Phô lôc 4

11

TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o













Phô lôc 7

12

Kh¸c (tr¶ l·i vay, c¸c lo¹i phÝ,...)













Phô lôc 7

- Tæng chi phÝ s¶n xuÊt thö nghiÖm (A+B):
















- Gi¸ thµnh 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm:
















Ghi chó:

- KhÊu hao thiÕt bÞ vµ tµi s¶n cè ®Þnh: tÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®èi víi tõng lo¹i thiÕt bÞ cña tõng ngµnh kinh tÕ t­¬ng øng.

- Chi phÝ hç trî c«ng nghÖ: ®­îc ph©n bæ cho thêi gian thùc hiÖn Dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm vµ 01 n¨m ®Çu s¶n xuÊt æn ®Þnh (tèi ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m).

B¶ng 3. Tæng doanh thu
(Cho thêi gian thùc hiÖn Dù ¸n)

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ

Sè l­îng

Gi¸ b¸n dù kiÕn

(1000 ®)

Thµnh tiÒn

(1000 ®)

1

2

3

4

5

6

1
















2
















3


































Céng:




B¶ng 4. Tæng doanh thu
(Cho 01 n¨m ®¹t 100% c«ng suÊt)

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ

Sè l­îng

§¬n gi¸

(1000 ®)

Thµnh tiÒn

(1000 ®)

1

2

3

4

5

6

1
















2
















3


































Céng:




B¶ng 5. TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ Dù ¸n (cho 01 n¨m ®¹t 100% c«ng suÊt)

TT

Néi dung

Thµnh tiÒn
(1000 ®)


1

2

3

1

Tæng vèn ®Çu t­ cho Dù ¸n




2

Tæng chi phÝ, trong mét n¨m




3

Tæng doanh thu, trong mét n¨m




4

L·i gép (3) - (2)




5

L·i rßng : (4) - (thuÕ + l·i vay+ c¸c lo¹i phÝ)




6

KhÊu hao thiÕt bÞ, XDCB vµ chi phÝ hç trî c«ng nghÖ trong mét n¨m




7

Thêi gian thu håi vèn T (n¨m, ­íc tÝnh)




8

Tû lÖ l·i rßng so víi vèn ®Çu t­, % (­íc tÝnh)




9

Tû lÖ l·i rßng so víi tæng doanh thu, % (­íc tÝnh)





Chó thÝch :

- Tæng vèn ®Çu t­ bao gåm: tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ nhµ x­ëng ®· cã + tæng gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi vµ nhµ x­ëng bæ sung míi (kÓ c¶ c¶i t¹o) + chi phÝ hç trî c«ng nghÖ;

- ThuÕ: gåm thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c nÕu cã, trong 1 n¨m;

- L·i vay: lµ c¸c kho¶n l·i vay ph¶i tr¶ trong 1 n¨m.



Thêi gian thu håi vèn T = = = ..... n¨m

Tû lÖ l·i rßng so víi vèn ®Çu t­ = x 100 =x 100 = ..... %;

Tû lÖ l·i rßng so víi tæng doanh thu = x 100 =x 100 = ..... %;


19

HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi
(TiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu, n¨ng l­îng, gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸, gi¶m nhËp khÈu, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, b¶o vÖ m«i tr­êng....)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................



IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................

§èi víi Dù ¸n SXTN thuéc Ch­¬ng tr×nh KH&CN

Ngµy... th¸ng ... n¨m 20....

Ngµy ... th¸ng ... n¨m 20....

Chñ nhiÖm Dù ¸n
(Hä, tªn vµ ch÷ ký)

Tæ chøc chñ tr× Dù ¸n
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)


Ngµy... th¸ng ... n¨m 20...

Ngµy ... th¸ng ... n¨m 20...

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ 2
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn Ban chñ nhiÖm Ch­¬ng tr×nh3
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)



§èi víi Dù ¸n SXTN ®éc lËp


Ngµy... th¸ng ... n¨m 20....

Ngµy ... th¸ng ... n¨m 20...

Chñ nhiÖm Dù ¸n
(Hä, tªn vµ ch÷ ký)

Tæ chøc chñ tr× Dù ¸n
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)


Ngµy... th¸ng ... n¨m 20...

Ngµy ... th¸ng ... n¨m 20...

Thñ tr­ëng
C¬ quan chñ qu¶n Dù ¸n
4
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ5
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)


Phô lôc

Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương