BỘ khoa học và CÔng nghệ


CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTNtải về 4.46 Mb.
trang40/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN


(Họ, tên và chữ ký)THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN


(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)Mẫu

ThuyÕt minh dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm

(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệTHUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM1

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1

Tên dự án

2

Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển):

3

Thời gian thực hiện: .......... tháng

4

Cấp quản lý

(Từ tháng ....../20.... đến tháng ....../20....)

Nhà nước  Bộ  Cơ sở 

Tỉnh


5

 Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)
 Thuộc dự án KH&CN
 Dự án độc lập

6

Tổng vốn thực hiện dự án: ...................... triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Kinh phí (triệu đồng)
- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học- Vốn tự có của tổ chức chủ trì- Khác (liên doanh...)7

Kinh phí thu hồi ........................... triệu đồng

(bằng.............. % kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH)

Đợt 1: ……….. triệu đồng sau khi kết thúc ......... tháng,

Đợt 2: ……….. triệu đồng sau khi kết thúc ……. tháng

8

Chủ nhiệm dự án

Họ và tên:....................................................................

Năm sinh: ............................................... ........ ........ Nam/Nữ: ..........................................

Học hàm: ................................................... .... .... .... Học vị: .............................................

Chức danh khoa học: ................................................. Chức vụ: ..........................................

Điện thoại: Tổ chức: ......................... Nhà riêng: ......................... Mobile: ...........................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên tổ chức đang công tác: ....................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: .....................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................


8b

Thư ký Dự án

Họ và tên:....................................................................

Năm sinh: ............................................... ........ ........ Nam/Nữ: ..........................................

Học hàm: ................................................... .... .... .... Học vị: .............................................

Chức danh khoa học: ...................................................

Chức vụ: ......................................................................

Điện thoại: Tổ chức: ......................... Nhà riêng: ......................... Mobile: ...........................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên tổ chức đang công tác: ....................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: .....................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................9

Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án

Tên tổ chức chủ trì Dự án: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Website: .....................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ...................................................................................................

Số tài khoản: ..............................................................................................................................

Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng: ................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản Dự án: ..............................................................................................10

Tổ chức tham gia chính

10.1. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ

Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ: ............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Website: .....................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ....................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của Dự án: ............................................................10.2. Tổ chức khác

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Website: .....................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ....................................................................................................


11

Cán bộ thực hiện Dự án

(Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện dự án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm Dự án - mỗi người có tên trong danh sách này cần khai báo lý lịch khoa học theo Biểu B1-4-LLCN)
Họ và tên

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho dự án
(Số tháng quy đổi1)

1

2
12

Xuất xứ

[Ghi rõ xuất xứ của Dự án từ một trong các nguồn sau:

- Từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) đã được Hội đồng khoa học và công nghệ các cấp đánh giá nghiệm thu, kiến nghị (tên đề tài, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (nếu có), mã số, ngày tháng năm đánh giá nghiệm thu; kèm theo Biên bản đánh giá nghiệm thu/Quyết định công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu của cấp có thẩm quyền)

- Từ sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng khoa học và công nghệ (tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp)

- Kết quả khoa học công nghệ từ nước ngoài (hợp đồng chuyển giao công nghệ; tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp nếu có; nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ liên quan)]

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
13

Luận cứ về tính cấp thiết, khả thi và hiệu quả của Dự án

13.1. Làm rõ về công nghệ lựa chọn của Dự án (Tính mới, ưu việt, tiên tiến của công nghệ; trình độ công nghệ so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, khả năng triển khai công nghệ trong nước, tính phù hợp của công nghệ đối với phương án sản xuất và yêu cầu của thị trường,...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
13.2. Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm Dự án (Hiệu quả kinh tế mang lại khi áp dụng kết quả của Dự án; khả năng mở rộng thị trường ở trong nước và xuất khẩu: nêu rõ các yếu tố chủ yếu làm tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng, giá thành của sản phẩm Dự án so với các sản phẩm cùng loại, chẳng hạn: sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, giá nhân công rẻ, phí vận chuyển thấp, tính ưu việt của công nghệ...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
13.3. Tác động của kết quả Dự án đến kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng (Tác động của sản phẩm Dự án đến phát triển KT-XH, môi trường, khả năng tạo thêm việc làm, ngành nghề mới, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đảm bảo an ninh, quốc phòng...).

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................


13.4. Năng lực thực hiện Dự án (Mức độ cam kết và năng lực thực hiện của các tổ chức tham gia chính trong Dự án: năng lực khoa học, công nghệ của người thực hiện và cơ sở vật chất-kỹ thuật, các cam kết bằng hợp đồng về mức đóng góp vốn, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, bao tiêu sản phẩm, phân chia lợi ích về khai thác quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ rủi ro)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

13.5. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả của Dự án (Nêu rõ phương án về tổ chức sản xuất; nhân rộng, chuyển giao công nghệ; thành lập doanh nghiệp mới để sản xuất-kinh doanh,...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương