BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang38/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45


................., ngày ... tháng .... năm 20...

TỔ CHỨC


(đăng ký chủ trì đề tài)

(Họ tên và chữ ký của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu)
Mẫu

Lý lịch khoa học cá nhân

thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2007

của Bộ trư­ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP NHÀ NƯỚC1


ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀIĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI1. Họ và tên:

2. Năm sinh: 3. Nam/Nữ:


4. Học hàm: Năm được phong học hàm:

Học vị: Năm đạt học vị:5. Chức danh nghiên cứu: Chứcvụ:

6. Địa chỉ nhà riêng:


7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile:

Fax: E-mail:8. Cơ quan đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia) thực hiện đề tài:

- Tên Cơ quan:

- Điện thoại :

- Địa chỉ Cơ quan:


9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học


Thạc sỹ


Tiến sỹ


Thực tập sinh khoa học

10. Quá trình công tác1
Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)


Tên tổ chức công tác

Địa chỉ tổ chức

Ghi chú

11. Các công trình khoa học đã công bố

(liệt kê các công trình, bài báo, báo cáo khoa học tiêu biểu liên quan đến đề tài đã công bố trong 05 năm gần nhất)
TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)Năm công bố

Tác giả hoặc

đồng tác giả1

212. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 05 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (nếu có)


Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian thực hiện

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được)Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được)Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến đề tài (nếu có)


TT

Tên công trình


Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng


1


2

14. Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài (nếu có)


TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng
15. Thành tựu hoạt động khoa học khác liên quan đến đề tài (nếu có)Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương