BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang36/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   45

Gi¶i tr×nh c¸c kho¶n chiKhoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)


§¬n vÞ: triÖu ®ång


TT

Nội dung lao động

Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 15 của thuyết minh

Tæng sè

Nguån vèn

Mục chi

Tổng

Ng©n s¸ch SNKH

Kh¸c

Tæng sè

Trong đó, khoán chi theo quy định*

N¨m thø nhÊt*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

N¨m thø hai*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

N¨m thø ba*

Trong đó, khoán chi theo quy định*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Nội dung 1

- Sản phẩm 1

- Sản phẩm 2

Tæng céng:
* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006)

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng


Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

SNKH

KhácTổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ nhất*

Trong đó, khoán chi theo quy định *

Năm thứ hai*

Trong đó, khoán chi theo quy định *

Năm thứ ba*

Trong đó, khoán chi theo quy định*
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

1

Nguyên, vật liệu

(Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại thuyết minh)


2

Năng lượng, nhiên liệu


3

Mua sách, tài liệu, số liệu
Cộng:


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006)

Khoản 3. Thiết bị, máy móc


Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung

Mục

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

chi

SNKH

Khác


Tổng

Năm thứ nhất*

Năm thứ hai*

Năm thứ ba*

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)II

Thiết bị mua mớiIII

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)


Cộng:* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
TT

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Khác


Tổng

Năm thứ

nhất*

Năm thứ hai*

Năm thứ ba*

1

2

3

4

5

6

7

8

1


2


3


4

Cộng:


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệtKhoản 5. Chi khác


Đơn vị: triệu đồngTT

Nội dung

Tổng số

Nguồn vốn

Mục chi

Tổng

SNKH

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ nhất *

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ hai *

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ ba *

Trong đó, khoán chi theo quy định*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)


2

Hợp tác quốc tế


a

Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)


b

Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)


3

Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)


4

Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp

- Chi phí kiểm tra nội bộ

- Chi nghiệm thu trung gian

- Chi phí nghiệm thu nội bộ

- Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài


5

Chi khác

- Hội thảo

- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm

- Dịch tài liệu

- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Khác


6

Phụ cấp chủ nhiệm đề tài


7

Phụ cấp thư ký đề tài

Cộng:

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006)


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương