BỘ khoa học và CÔng nghệ


Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nướctải về 4.46 Mb.
trang33/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45

Mẫu

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước
(Kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP NHÀ NƯỚC1


I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1

Tên đề tài:

2

Mã số của đề tài: (đư­ợc cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

3

Loại đề tài:

- Đề tài thuộc Ch­ương trình Khoa học xã hội và nhân văn  (ghi tên ch­ương trình, mã số)

- Đề tài độc lập 


4

Thời gian thực hiện: từ tháng /năm đến tháng /năm

5

Kinh phí thực hiện:

Ghi số lư­ợng kinh phí: ………… (triệu đồng), trong đó:  • Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học:

  • Nguồn khác:
6

Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên:.........................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: ................................................

Học hàm, học vị: .............................................................................................................................

Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ:.....................................................

Điện thoại của tổ chức: ....................... Nhà riêng: ...........................Mobile: ................................

Fax: ...................................................... E-mail: .............................................................................

Tên tổ chức đang công tác:..............................................................................................................

Địa chỉ tổ chức:................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ............................................................................................................................


7

Thư ký đề tài:

Họ và tên:.........................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................... Nam/ Nữ: ………..........................................

Học hàm, học vị: .............................................................................................................................

Chức danh khoa học: ........................................... Chức vụ: ...........................................................

Điện thoại của tổ chức: ........................Nhà riêng: ..........................Mobile: .................................

Fax: ...................................................................... E-mail: .............................................................

Tên tổ chức đang công tác: .............................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ............................................................................................................................
8

Tổ chức chủ trì đề tài 2:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: ...............................................................................................................

Điện thoại: ................................................ Fax: ..............................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................

Website: ..........................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .........................................................................................................

Số tài khoản: ...................................................................................................................................

Ngân hàng: ......................................................................................................................................

Cơ quan chủ quản đề tài: .................................................................................................................


9

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: (nếu có)

1. Tổ chức 1 : ......................................................................................................................

Cơ quan chủ quản ..............................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................

2. Tổ chức 2 : ......................................................................................................................

Cơ quan chủ quản : ..............................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................

3. .......


10

Các cán bộ thực hiện đề tài:

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)


TT

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài

(Số tháng quy đổi1)1

29

Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương