BỘ khoa học và CÔng nghệ


Tãm t¾t ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ1tải về 4.46 Mb.
trang22/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   45

Tãm t¾t ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ1


cña tæ chøc ®¨ng ký chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n S¶N XUÊT THö NGHIÖM


1. Tên tổ chức

Năm thành lập:


Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:


2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến Đề tài, Dự án SXTN tuyển chọn


3. Tæng sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn cña tæ chøc

TT

C¸n bé cã tr×nh ®é

®¹i häc trë lªnTæng sè

1

TiÕn sü2

Th¹c sü3

§¹i häc4. Sè c¸n bé nghiªn cøu cña tæ chøc trùc tiÕp tham gia §Ò tµi, Dù ¸n SXTN tuyÓn chän


TT

C¸n bé cã tr×nh ®é

®¹i häc trë lªnSè trùc tiÕp tham gia thùc hiÖn

§Ò tµi, Dù ¸n SXTN1

TiÕn sü2

Th¹c sü3

§¹i häc5. Kinh nghiÖm vµ thµnh tùu KH&CN trong 5 n¨m gÇn nhÊt liªn quan ®Õn §Ò tµi, Dù ¸n SXTN tuyÓn chän cña c¸c c¸n bé trong tæ chøc trùc tiÕp tham gia ®Ò tµi, dù ¸n SXTN ®· kª khai ë môc 4 trªn ®©y (Nªu lÜnh vùc chuyªn m«n cã kinh nghiÖm, sè n¨m kinh nghiÖm, tªn c¸c ®Ò tµi/dù ¸n ®· chñ tr× hoÆc tham gia, nh÷ng c«ng tr×nh ®· ¸p dông vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, thµnh tùu ho¹t ®éng KH&CN vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, ...)


6. C¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã liªn quan ®Õn §Ò tµi, Dù ¸n SXTN tuyÓn chän:

- Nhµ x­ëng:

- Trang thiÕt bÞ chñ yÕu*:


7. Kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c (ngoµi NS SNKH) cho viÖc thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n SXTN ®¨ng ký tuyÓn chän

  • Vèn tù cã: ..................... triÖu ®ång (v¨n b¶n chøng minh kÌm theo).

  • Nguån vèn kh¸c: ..................... triÖu ®ång (v¨n b¶n chøng minh kÌm theo)..........................., ngµy ... th¸ng ... n¨m 20...
THñ TR¦ëNG

Tæ chøc ®¨ng ký chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n SXTN

(Hä, tªn vµ ch÷ ký cña ng­êi l·nh ®¹o tæ chøc, ®ãng dÊu)Mẫu

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2007/Q§-BKHCN ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2007

cña Bé tr­­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)Lý lÞch khoa häc cña c¸ nh©n thùc hiÖn chÝnh

®Ò tµi, Dù ¸n S¶N XUÊT THö NGHIÖM2


®¨ng ký Chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n SXTN:

®¨ng ký Tham gia thùc hiÖn §Ò tµi, dù ¸n SXTN3:1. Hä vµ tªn:

2. N¨m sinh: 3. Nam/N÷:


4. Häc hµm: N¨m ®­îc phong häc hµm:

Häc vÞ: N¨m ®¹t häc vÞ:5. Chøc danh nghiªn cøu: Chøcvô:

6. §Þa chØ nhµ riªng:


7. §iÖn tho¹i: CQ: ; NR: ; Mobile:

8. Fax: E-mail:

9. Tæ chøc - n¬i lµm viÖc cña c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm §Ò tµi, Dù ¸n:

Tªn tæ chøc :

Tªn ng­êi L·nh ®¹o:

§iÖn tho¹i ng­êi L·nh ®¹o:

§Þa chØ tæ chøc:

10. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o

BËc ®µo t¹o

N¬i ®µo t¹o


Chuyªn m«n

N¨m tèt nghiÖp

§¹i häc


Th¹c sü


TiÕn sü


Thùc tËp sinh khoa häc


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương